Pravidlá a ochrana súkromia

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SLOVNAFT GO

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SLOVNAFT GO

(s účinnosťou: od 15. apríla 2021)

SLOVNAFT, a.s. (ďalej ako „Slovnaft“)
Sídlo: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832


Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 426/BZákaznícky servis:


Telefónne číslo: 0850 111 811 (od pondelka do piatka 08:00-18:00 hod.)
E-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Webová stránka: www.slovnaft.sk/go

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) majú povahu všeobecných zmluvných podmienok. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv, uzavretých za účelom používania mobilnej aplikácie „Slovnaft GO“. Bez výslovnej akceptácie týchto VOP nie je možné zmluvu platne uzavrieť a používať aplikáciu „Slovnaft GO“.

1.2 Pred použitím služieb, ktoré poskytuje spoločnosť Slovnaft, si pozorne prečítajte tieto VOP. VOP obsahujú právne záväzné podmienky, ktorými sa riadi používanie aplikácie „Slovnaft GO“ (ďalej aj ako „Aplikácia“) a služieb, ktoré sú v rámci Aplikácie dostupné (ďalej len „Služby“). Používaním Služby akýmkoľvek spôsobom, vrátane prihlásenia sa do Aplikácie a vyhľadávania v nej potvrdzujete, že podmienky uvedené v tomto dokumente ste si prečítali, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi.

1.3 Spoločnosť Slovnaft poskytuje užívateľom Službu prostredníctvom Aplikácie, ktorá im umožňuje vyhľadávať aktuálne poskytované zľavy, služby a iné aktuálne informácie spoločnosti Slovnaft. Rozsah dostupných informácií, zliav a služieb sa môže neustále meniť.

1.4 Poskytovanie Služby podlieha akceptácii týchto VOP a potvrdenia o oboznámení sa s pravidlami spracúvania osobných údajov zo strany užívateľa.


Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov nájdete na: slovnaft.sk/go/pravne-informacie.

1.5 Spoločnosť Slovnaft si vyhradzuje právo upraviť alebo nahradiť tieto VOP novým znením podľa vlastného uváženia, pričom aktuálne znenie VOP zverejní na webovej stránke. Spoločnosť Slovnaft zverejní oznámenie o zmene, deň účinnosti zmeny a úplné nové znenie VOP aspoň 15 (pätnásť) kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny. Oznámenie bude zverejnené na webovej stránke ako aj v Aplikácii.


Ak bude užívateľ po účinnosti zmien VOP naďalej používať Službu, má sa za to, že novými s VOP a s pozmenenými podmienkami súhlasí.

1.6 Etický kódex obchodného partnera spoločnosti Slovnaft vo vzťahu k poskytovaniu Služby sa nachádza na: www.slovnaft.sk.

2. Vymedzenie pojmov

Užívateľ: je fyzická osoba, ktorá má aspoň 18 rokov, je zaregistrovaná prostredníctvom mobilnej aplikácie, a ktorá záväzne prijíma tieto VOP.

Užívateľský účet: je technológia, prostredníctvom ktorej sa Užívateľ dokáže spojiť s Aplikáciou, teda s informačnou službou. Užívateľský účet vyžaduje vytvorenie užívateľského mena a hesla. Užívateľský účet slúži na účely systémovej autentifikácie.

Užívateľské meno a heslo: sú identifikátory, ktoré uvedie Užívateľ pri svojej registrácii, a ich zadaním vstupuje do Aplikácie.

Kupón: poukážka oprávňujúca Užívateľa prostredníctvom Aplikácie na zľavnený nákup alebo zľavnenú službu, ktoré poskytuje Užívateľovi spoločnosť Slovnaft, spoločnosti patriace do skupiny MOL alebo ďalší zmluvní partneri; tiež umožňuje využívanie Služieb v rámci Aplikácie podľa ich dostupnosti v Aplikácii.


Kupón poskytuje Užívateľovi spoločnosť Slovnaft na základe dohody s príslušnou spoločnosťou alebo partnerom skupiny MOL.

Mobilná aplikácia, Aplikácia alebo aplikácia Slovnaft GO: je aplikácia (IT riešenie), ktorá bola vyvinutá na to, aby bola používaná na mobilných zariadeniach, prostredníctvom ktorej môže Užívateľ vykonať registráciu za účelom používania Aplikácie, a získať prístup k svojmu užívateľskému účtu a Službe.

Mobilné zariadenie: je technické zariadenie, ktoré dokáže prenášať mobilné údaje a zabezpečovať mobilnú komunikáciu, napr. smartfón, tablet.

Spoločnosť patriaca do skupiny MOL: je akákoľvek spoločnosť, ktorej hlavný rozhodovací orgán MOL (Nyrt.) Plc. vlastní priamo alebo nepriamo viac než 50 % hlasovacích práv alebo uplatňuje práva väčšinového majiteľa alebo iné kontrolné práva.

BONUS klub: je program prevádzkovaný spoločnosťou Slovnaft pre zákazníkov nakupujúcich motorové palivá a ďalšie tovary a služby v sieti čerpacích staníc Slovnaft (ďalej ako „ČS“). Jeho cieľom je podpora maloobchodného predaja a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Na základe členstva v BONUS klube zbiera zákazník na svoju BONUS kartu BONUS body, ktoré môže následne využiť na získanie zľavy na nákupy na ČS a iných odmien, za podmienok stanovených Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len ako „VOP BONUS“), ktorých aktuálne znenie je dostupné na www.bonusklub.sk a na všetkých ČS.

Služba: Poskytovateľ služieb poskytuje užívateľom vyhľadávaciu službu prostredníctvom Aplikácie, ktorá im umožňuje vyhľadávať informácie o aktuálne poskytovaných zľavách spoločnosti Slovnaft (Kupóny), ďalší obsah (napr. články, všeobecné informácie) a služby. Aplikácia tiež môže podľa dostupnosti umožniť/ponúknuť prístup k aplikáciám spoločností skupiny MOL alebo zmluvných partnerov spoločnosti Slovnaft. Rozsah dostupných aplikácií, obsahu, zliav a služieb sa môže neustále meniť.

Poskytovateľ služieb: je spoločnosť Slovnaft.

Webová stránka: je webová stránka www.slovnaft.sk a podstránka www.slovnaft.sk/go.

3. Rozsah pôsobnosti VOP

3.1 VOP upravujú právne vzťahy medzi Poskytovateľom služieb a Užívateľom pri používaní Aplikácie.

3.2 Služba je dostupná iba fyzickým osobám vo veku najmenej osemnásť (18) rokov. Používanie Aplikácie alebo prístup k nej akýmkoľvek spôsobom zo strany osôb vo veku menej než 18 rokov bude považovaný za neoprávnený a bude sa mať za to, že tým došlo k porušeniu týchto VOP. Používaním Služby a Aplikácie sa bude mať za to, že užívateľ má minimálne 18 rokov a je spôsobilý uzavrieť dohodu.

3.3 VOP nadobudnú účinnosť dňom, ktorý je uvedený pod nadpisom a zostanú v účinnosti až do odvolania.

4. Elektronické uzatváranie zmlúv a registrácia užívateľov

4.1 Zmluva o používaní Aplikácie „Slovnaft GO“ je uzavretá medzi Užívateľom a spoločnosťou Slovnaft v okamihu, keď Užívateľ akceptoval ustanovenia týchto VOP, platne sa zaregistroval v Aplikácii a spoločnosť Slovnaft potvrdil túto skutočnosť e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu, ktorú uviedol Užívateľ pri svojej registrácii. Zmluva je uzavretá na neurčitú dobu.

4.2 Užívateľ uskutoční registráciu prostredníctvom Mobilnej aplikácie.

4.3 Ak Užívateľovi nie je doručený potvrdzujúci e-mail najneskôr do 24 hodín od registrácie, je potrebné o tejto skutočnosti informovať zákaznícky servis.

4.4 K jednej e-mailovej adrese môže byť priradený len jeden užívateľský účet.

4.5 Užívatelia budú zodpovední za uvedenie vlastnej, funkčnej a platnej e-mailovej adresy a za udržiavanie e-mailovej adresy uvedenej pri registrácii počas celého obdobia používania Aplikácie/Služby.

4.6 Užívatelia sú povinní svoje užívateľské meno a heslo chrániť a nesprístupniť tretím osobám.

4.7 Technické kroky spojené s uzavretím zmluvy prostredníctvom mobilnej aplikácie:
1) Stiahnutie Aplikáciu z obchodu s aplikáciami;
2) Zadanie údajov potrebných pre registráciu. Registrácia je možná prostredníctvom:
a) e-mailovej adresy
b) existujúceho účtu BONUS,
c) existujúceho účtu Facebook,
d) existujúceho účtu Google,
e) existujúceho účtu Apple ID (len užívatelia používajúci iOS).
3) Akceptovanie týchto VOP („začiarknutie“ príslušného políčka) a potvrdenie o oboznámení sa s podmienkami spracúvania osobných údajov („začiarknutie“ príslušného políčka);
4) Prijatie potvrdzovacieho e-mailu na e-mailovú adresu Užívateľa.

4.8. Aplikáciu je možné stiahnuť z obchodov s aplikáciami Apple App Store alebo Google Play.

Všeobecné podmienky platné pre obchod s aplikáciami Apple App Store sú uvedené na:
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/sk/terms.html


Všeobecné podmienky platné pre obchod s aplikáciami Google Play sú uvedené na:
https://play.google.com/intl/sk_sk/about/play-terms/index.html


V prípade stiahnutia Aplikácie z obchodu s aplikáciami Apple App Store alebo Google Play, Užívateľ potvrdzuje, že si prečítal všeobecné podmienky obchodov s aplikáciami Apple App Store alebo Google Play, ktoré sú účinné a ktoré sú uvedené na vyššie uvedených odkazoch, a že im porozumel, čím potvrdzuje, že ustanovenia v nich obsiahnuté sú pre neho záväzné, predovšetkým ustanovenia, ktorými sa riadi používanie obchodu s aplikáciami Apple App Store alebo Google Play.


Spoločnosť SLOVNAFT nemá vplyv na vyššie uvedené podmienky a dostupnosť obchodov s aplikáciami Apple App Store alebo Google Play a nenesie zodpovednosť za zmeny týchto podmienok, alebo nemožnosť stiahnutia Aplikácie.

4.9 Registrácia prostredníctvom zadania vlastnej, platnej e-mailovej adresy
Užívateľ môže zadať vlastnú, platnú e-mailovú adresu, ktorú je možné použiť na registráciu.

4.10 Registrácia s existujúcim BONUS účtom


Po zadaní e-mailovej adresy a hesla patriacich k BONUS účtu sa Užívateľovi automaticky zobrazí digitálna BONUS karta pridaná do profilu a tiež krstné meno, priezvisko a e-mailová adresa, ktorú použil na prihlásenie/registráciu do BONUS účtu.

4.11 Registrácia s existujúcim účtom na Facebooku


Ak sa Užívateľ zaregistruje s existujúcim účtom Facebook, akceptuje tým skutočnosť, že prevádzkovateľ Facebooku poskytne určité informácie o jeho účte na Facebooku spoločnosti Slovnaft podľa príslušných pravidiel spoločnosti Facebook.


Platné pravidlá spoločnosti Facebook sú uvedené na:

https://sk-sk.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms
Užívateľ sa môže zaregistrovať so svojim účtom Facebook tak, že poskytne svoj súhlas v nastaveniach svojho účtu Facebook. Spoločnosť Slovnaft identifikuje Užívateľa prostredníctvom takzvaného „hash e-mailu“. V takomto prípade nebude e-mailová adresa Užívateľa zdieľaná medzi spoločnosťou Facebook a spoločnosťou Slovnaft; Facebook len porovná „hash“ e-mailové adresy u spoločnosti Slovnaft so svojou databázou, v ktorej sú tiež „hash“ e-mailové adresy. Ak databáza nájde zhodu, spoločnosť Facebook poskytne spoločnosti Slovnaft ID užívateľa Facebooku patriace k príslušnej e-mailovej adrese.

4.12 Registrácia s existujúcim účtom Google


Ak sa Užívateľ zaregistruje s existujúcim účtom Google, akceptuje tým skutočnosť, že prevádzkovateľ Googlu poskytne určité informácie o jeho účte Google Poskytovateľovi služieb podľa príslušných pravidiel spoločnosti Google.


Platné pravidlá spoločnosti Google sú uvedené na:

https://policies.google.com/terms

Užívateľ sa môže zaregistrovať so svojim účtom Google tak, že poskytne svoj súhlas v nastaveniach svojho účtu Google. Spoločnosť Slovnaft identifikuje Užívateľa prostredníctvom takzvaného „hash e-mailu“. V takomto prípade nebude e-mailová adresa užívateľa zdieľaná medzi spoločnosťou Google a spoločnosťou Slovnaft; Google len porovná „hash“ e-mailové adresy u spoločnosti Slovnaft so svojou databázou, v ktorej sú tiež „hash“ e-mailové adresy. Ak databáza nájde zhodu, spoločnosť Google poskytne spoločnosti Slovnaft ID užívateľa Google patriace k príslušnej e-mailovej adrese.

4.13 Aplikácia zabezpečuje identifikáciu a opravu chýb, ktoré vznikajú počas elektronického zaznamenávania údajov pred uskutočnením právneho vyhlásenia o uzavretí dohody.

4.14 Prevádzka Aplikácie si vyžaduje mobilnú aplikáciu minimálne s verziou Android 5.0 a iOS 10 , s voľným úložiskom 50 MB, a internet s príslušnou šírkou pásma. Zabezpečenie technických podmienok je zodpovednosťou Užívateľa.

4.15 Spoločnosť Slovnaft a Užívateľ sa budú vzájomne informovať o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na ich vzájomné vzťahy alebo na používanie Aplikácie.

4.16 Užívateľ bezodkladne informuje spoločnosť Slovnaft o zmene svojich údajov prostredníctvom zmeny údajov priamo v Aplikácii alebo cez zákaznícky servis.

5. Užívateľský účet – prihlásenie a vymazanie

5.1 Užívateľ sa do svojho užívateľského účtu prihlasuje prostredníctvom svojho užívateľského mena a hesla. Prihlásiť sa môže aj prostredníctvom Aplikácie.

5.2 Užívateľ môže požiadať o vymazanie svojho užívateľského účtu v rámci Aplikácie, na online platforme zákazníckeho servisu alebo listom zaslaným na adresu zákazníckeho servisu.

5.3 Po doručení žiadosti zruší spoločnosť Slovnaft užívateľské meno a heslo Užívateľa a tiež bezodkladne vymaže účet Užívateľa.

5.4 Užívateľ nie je oprávnený používať užívateľský účet inej osoby a nie je oprávnený sprístupniť svoj užívateľský účet inej osobe. V prípade zistenia neoprávneného použitia užívateľského účtu alebo iného bezpečnostného incidentu týkajúceho sa užívateľského účtu informuje Užívateľ bezodkladne spoločnosť Slovnaft.

6. Zmena hesla, zabudnuté heslo

6.1 Užívateľ môže kedykoľvek zmeniť svoje heslo prostredníctvom Aplikácie. Spoločnosť Slovnaft odporúča pravidelnú zmenu hesla, nesprístupnenie hesla inej osobe a neukladanie hesla na mieste prístupnom iným osobám.

6.2 V prípade zabudnutého hesla môže Užívateľ požiadať o nové heslo kliknutím na otázku „Zabudli ste heslo?“, ktorá sa nachádza na prihlasovacom rozhraní užívateľského účtu zadaním e-mailovej adresy, ktorú použil pri registrácii. Spoločnosť Slovnaft zašle nové heslo, ktoré vygeneroval systém, na zadanú e-mailovú adresu.


Po prihlásení sa týmto novým heslom môže Užívateľ zmeniť vygenerované heslo na svoje vlastné, jedinečné.

7. Používanie aplikácie „Slovnaft GO“

7.1 Používanie Aplikácie

7.1.1 Užívateľ si môže bezplatne stiahnuť Aplikáciu z obchodu s aplikáciami, ktorý je priradený k operačnému systému jeho zariadenia.

7.1.2 Služba poskytuje funkcie, ktoré sú dostupné po prihlásení sa do užívateľského účtu.

7.1.3 V Aplikácii má Užívateľ možnosť kliknutím na niektorú z tém nájsť najbližšiu ČS poskytujúcu ním vybranú Službu.

7.1.4 V Aplikácii má Užívateľ tiež prístup k aktuálnym ponukám, Kupónom alebo k inému obsahu Aplikácie.

7.2 Prepojenie s BONUS účtom

7.2.1 Pre účely získania prístupu k funkciám BONUS (napr. prihlásenie sa s účtom BONUS, prístup k digitálnej BONUS karte, informácie o zostatku, zoznam transakcií za posledných 90 dní, údaje o každej transakcii) môžu byť účty v Aplikácii a BONUS klube s výslovným súhlasom Užívateľa prepojené. Prepojenie je možné len v prípade, ak e-mailová adresa zadaná počas registrácie do Aplikácie a e-mailová adrese v BONUS účte sú totožné. Užívateľ môže svoj súhlas udeliť prostredníctvom Aplikácie počas registrácie alebo kedykoľvek po registrácii. Užívateľ môže prepojenie kedykoľvek zrušiť prostredníctvom Aplikácie. Užívateľ berie na vedomie, že zmeny vykonané v BONUS účte (napr. zmena hesla, osobných údajov – e-mailovej adresy) môžu spôsobiť zrušenie prepojenia medzi Užívateľským účtom v Aplikácii a BONUS účte, a bude potrebné prepojenie opätovne vytvoriť.

7.2.2 BONUS účet a akákoľvek aktivita spojená s týmto účtom sa riadia aktuálnymi všeobecnými podmienkami programu BONUS klubu a príslušnými pravidlami o spracúvaní osobných údajov.

7.2.3. Užívateľ môže požiadať o novú BONUS kartu prostredníctvom Aplikácie po zaregistrovaní sa v BONUS klube.

7.3 Služby, ktoré poskytujú spoločnosti patriace do skupiny MOL alebo zmluvní partneri

7.3.1 Spoločnosť Slovnaft môže v rámci Aplikácie umožniť prístup k aplikáciám, ktoré ponúkajú spoločnosti patriace do skupiny MOL a zmluvní partneri spoločnosti Slovnaft. Rozsah dostupných aplikácií sa môže neustále meniť.

7.3.2 Aplikácie ponúkané v rámci Aplikácie sa riadia príslušnými všeobecnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov danej aplikácie.

7.4 Zľavy

7.4.1 Spoločnosť Slovnaft môže prostredníctvom Aplikácie sprístupniť karty, ktoré oprávňujú na zľavu z nákupu alebo umožňujú prístup k osobitným službám v Aplikácii, alebo k službám poskytovaným niektorou spoločnosťou skupiny MOL alebo zmluvným partnerom (dostupným v Aplikácii), a k iným službám alebo Kupónom, ktoré spoločnosti patriace do skupiny MOL a zmluvní partneri ponúkajú Užívateľom.

7.4. 2 Súčasný právny vzťah medzi spoločnosťou Slivnaft a Užívateľom sa obmedzuje na sprístupnenie/poskytnutie Kupónov a nevzťahuje sa na službu, o ktorú je možné požiadať na základe daného Kupónu. Právny vzťah z poskytnutej služby vzniká medzi Užívateľom uplatňujúcim si Kupón a spoločnosťou Slovnaft (pričom tento právny vzťah je odlišný od právneho vzťahu z titulu používania Aplikácie) alebo spoločnosťou patriacej do skupiny MOL alebo zmluvným partnerom, ktorý danú zľavu/službu poskytuje. Tento právny vzťah sa bude riadiť podmienkami daného poskytovateľa - spoločnosti patriacej do skupiny MOL alebo zmluvného partnera, zverejnenými týmito poskytovateľmi. Užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmito podmienkami pred použitím Kupónov a postupovať v ich medziach.

7.4.3 Kupóny môžu byť vybavené digitálnymi ochrannými prvkami s cieľom zamedziť ich falšovaniu. Užívateľ je oprávnený použiť Kupón len v súlade s podmienkami, stanovenými týmito VOP, resp. uvedenými v Aplikácii alebo na Kupóne. Je prísne zakázané Kupón kopírovať, rozmnožovať alebo akýmkoľvek spôsobom doňho zasahovať. Užívateľ berie na vedomie, že takéto nedovolené konanie alebo použitie Kupónu v rozpore s účelom určenia či so stanovenými pravidlami môže mať za následok vznik trestnoprávnej alebo občianskoprávnej zodpovednosti.

7.4.4 Spoločnosť Slovnaft, spoločnosť patriaca do skupiny MOL alebo zmluvný partner poskytujúci zľavu resp. ich pracovníci na mieste poskytnutia služby, na ktorú sa zľava vzťahuje, sú oprávnení preveriť pravosť uplatňovaného Kupónu. V prípade zistenia porušenia bezpečnostných prvkov na Kupóne, alebo ak bude Kupón vykazovať známky možného falšovania alebo iného neoprávneného zásahu alebo je podozrenie z opakovaného využitia Kupónu, môže byť poskytnutie zľavy odmietnuté. Náhrada škody pre nemožnosť uplatnenia zľavy je v takomto prípade vylúčená.

7.4.5 Ako získať Kupón:
Aktuálne Kupóny sú dostupné v Aplikácii a automaticky sa načítajú po každom otvorení Aplikácie. V prípade nevyhovujúceho internetového pripojenia sa Kupóny po znovuotvorení Aplikácie nemusia správne načítať. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Slovnaft nevie ovplyvniť technické podmienky pripojenia Užívateľa, nezodpovedá v takýchto prípadoch za nemožnosť použitia Kupónu.

7.4.6 Presné podmienky uplatnenia Kupónu budú Užívateľovi sprístupnené pred získaním konkrétneho Kupónu. Kupón sa uplatní jeho predložením pri pokladni resp. naskenovaním čiarového kódu pri pokladni podľa podmienok platných pre daný Kupón. Kupóny z Aplikácie nie je možné kombinovať s inými zľavami. Užívateľ môže v Aplikácii získať prístup k jednej alebo k viacerým Kupónom naraz. Podmienky platnosti a uplatnenia sa môžu meniť v závislosti od jednotlivých Kupónov.

7.5 Karty užívateľov

Aplikácia poskytuje Užívateľovi možnosť zaregistrovať niektoré typy kariet, napr. rôzne platobné karty, v Aplikácii, a urýchliť tým proces platby. Typ kariet, ktoré je možné v Aplikácii zaregistrovať, sa môže meniť. Po pridaní karty v Aplikácii sa budú vo vyhľadávaní prioritne zobrazovať ČS akceptujúce daný typ karty (ostatné ČS sa zobrazia až ako ďalšie v zozname).

7.6 Iné podmienky používania Aplikácie

7.6.1 Spoločnosť Slovnaft môže na obdobie vykonávania nevyhnutnej údržby a opravy systémov dočasne prerušiť poskytovanie Aplikácie/služieb.

7.6.2 Spoločnosť Slovnaft môže odmietnuť poskytnúť Užívateľovi Službu, alebo môže poskytovanie Služby prerušiť s okamžitou účinnosťou, ak si to vyžaduje zákon, rozhodnutie súdu, alebo ak sa Aplikácia/Služba používa v rozpore s týmito VOP alebo bez oprávnenia, resp. inak v rozpore so zákonom alebo s účelom určenia.

7.6.3 Je zakázané zasahovať do informačnej technológie Aplikácie alebo ju reprodukovať prostredníctvom reverzného inžinierstva alebo reverzného modelovania alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Akékoľvek porušenie tohto zákazu sa považuje za podstatné porušenie povinností zo strany Užívateľa, a môže znamenať vznik občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti.

7.6.4 Dizajn Aplikácie spolu s jej roztriedením, rozvrhnutím, editovaním a obsahom (ďalej len „Obsah“) sú z dôvodu jej individuálneho a originálneho charakteru predmetom autorského práva. Nositeľom autorských práv je spoločnosť MOL ktorá má výlučné právo udeliť povolenie na využitie autorských práv tretími osobami. Bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti MOL je zakázané duplikovať, kopírovať, znovu publikovať alebo distribuovať celú Aplikáciu alebo jej časť akýmkoľvek spôsobom. Tiež je zakázané vytvárať alebo modifikovať akýkoľvek materiál alebo dielo, vznikajúce z Obsahu alebo založené na ňom, vrátane, predovšetkým, vytvárania písmen, ikon, tlačidiel, odkazov, tapiet, šetričov obrazovky, textu, obrázkov, grafiky, loga, pohľadníc, fotografií, audio a video materiálu, alebo je zakázané sprístupňovať akýkoľvek takýto materiál alebo ho bez povolenia distribuovať, uvádzať na trh alebo predávať.

7.6.5 Aplikácia a akýkoľvek softvérový produkt, ktorý slúži ako jej základ, sú sú predmetom duševného vlastníctva spoločnosti MOL. Štruktúra, návrh a kód Aplikácie sa považujú za odborné a obchodné tajomstvo spoločnosti MOL. Aplikáciu je možné používať len za podmienok stanovených týmito VOP.

7.6.6 Poskytovateľ služieb udeľuje Užívateľovi právo na bezplatné stiahnutie a používanie Aplikácie výlučne v súlade s týmito VOP a v ich medziach. Na akékoľvek komerčné použitie sa vyžaduje predchádzajúci výslovný písomný súhlas spoločnosti MOL. Užívateľ je povinný rešpektovať všetky autorské práva a iné práva týkajúce sa Obsahu.

7.6.7 Ak spoločnosť Slovnaft sprístupní na stiahnutie aktualizáciu Aplikácie, aktualizovaná Aplikácia nahrádza pôvodnú verziu.

7.6.8 Užívateľ nesmie používať Aplikáciu spôsobom, ktorý by odvádzal jeho pozornosť a ktorý by mu bránil v dodržiavaní pravidiel cestnej premávky resp. dopravných a bezpečnostných predpisov.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Spoločnosť Slovnaft ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).


Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti Slovnaft ako prevádzkovateľa sú uvedené vo Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov, ktoré je prílohou týchto VOP a tvorí ich neoddeliteľnú súčasť.

9. Oznámenia


Oznámenia odoslané elektronicky


Užívateľ a spoločnosť Slovnaft zasielajú oznámenia predovšetkým elektronicky, a to prostredníctvom e-mailovej adresy alebo online platformy zákazníckeho servisu. Užívateľovi sa oznámenia zasielajú na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii.


Oznámenia zasielané vyššie uvedeným spôsobom sa považujú za doručené dňom nasledujúcim po dni odoslania.


Oznámenia odoslané v listinnej podobe


V prípade doručovania v listinnej podobe prostredníctvom pošty alebo obdobnej služby sa oznámenie považuje za doručené, len čo ho adresát prevezme, alebo ju pošta alebo iný doručovateľ vrátili ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta. Ak si adresát oznámenie z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje sa oznámenie za doručenú na 3. deň odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia.

10. Zodpovednosť

10.1 Zodpovednosť spoločnosti Slovnaft

10.1.1 Spoločnosť Slovnaft nezodpovedá za škodu, ani za prípadné iné negatívne následky spôsobené používaním Aplikácie v rozpore s jej účelom alebo týmito VOP, poskytnutím nepravdivých údajov alebo informácií zo strany Užívateľa, alebo konaním zo strany Užívateľa v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.

10.1.2 Spoločnosť Slovnaft nezodpovedá za nemožnosť používania Aplikácie alebo Služby z dôvodu technických problémov, napr. výpadok internetu alebo siete GPS.

10.1.3 Spoločnosť Slovnaft vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie funkčnosti a nepretržitej prevádzky Aplikácie/Služby, napriek tomu môžu nastať vopred neočakávané výpadky alebo nesprávne fungovanie Aplikácie/Služby, ktoré sa spoločnosť Slovnaft bude usilovať odstrániť v čo najkratšej možnej lehote.

10.1.4 Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za škodu spôsobenú používaním softvéru alebo aplikácie, ktoré sú poskytované/sprístupnené tretími subjektmi (napr. iOS, Android, Google, Apple App Store, Google Play, Facebook, atď.).

10.2 Zodpovednosť Užívateľa

10.2.1 Užívateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným používaním Aplikácie, jej používaním v rozpore s týmito VOP, všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi, v rozpore s účelom na ktorý je Aplikácia určená alebo v rozpore pokynmi spoločnosti Slovnaft.

10.2.2 Užívateľ je oprávnený využívať Aplikáciu a Službu len na osobné, nekomerčné účely.

10.2.3 Výslovne sa zakazuje používať Aplikáciu, Službu alebo užívateľský účet spôsobom, ktorý
a) porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské právo, práva akejkoľvek tretej osoby, alebo akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis alebo zmluvu;
b) môže spôsobiť prerušenie, poškodenie, obmedzenie alebo zabránenie riadnemu fungovaniu softvéru, hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia spoločnosti Slovnaft alebo akejkoľvek tretej osoby, alebo za účelom získania neoprávneného prístupu do akéhokoľvek systému, k dátam, heslu alebo k iným informáciám (napr. softvérový vírus alebo iný počítačový kód, súbor alebo program);
c) porušuje akúkoľvek právnu – zákonnú alebo zmluvnú – povinnosť;
d) umožňuje opätovný predaj Služby.

10.2.4 Užívateľ nie je oprávnený prenajať alebo previesť Aplikáciu alebo jej časť, ani ju žiadnym spôsobom ďalej distribuovať.


Užívateľ nie je oprávnený, a nie je oprávnený umožniť tretím osobám:

e) upraviť, zmeniť alebo preložiť Aplikáciu, vrátane softvéru, aplikácií a databáz, ktoré sú v Aplikácii obsiahnuté,
f) odstrániť alebo upraviť zverejnené informácie o autorských právach, ochrannej známke alebo patente, ktoré sú obsiahnuté v Aplikácii,
g) používať Aplikáciu akýmkoľvek protiprávnym spôsobom alebo na protiprávny účel,
h) upravovať, spracúvať alebo duplikovať softvér alebo jeho zdrojový kód.

11. Ukončenie dohody

11.1 Užívateľ môže kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu zrušiť svoj užívateľský účet prostredníctvom Aplikácie voľbou tlačidla „vymazanie môjho účtu“ predložením požiadavky na zrušenie účtu cez online platformu zákazníckeho servisu, e-mailom alebo v listinnej podobe doručenej na adresu zákazníckeho servisu.

11.2 Spoločnosť Slovnaft môže dohodu o používaní Aplikácie ukončiť písomne s 30-dňovou výpovednou lehotou aj bez uvedenia dôvodu. Oznámenie o ukončení zašle spoločnosť Slovnaft Užívateľovi e-mailom alebo v listinnej podobe.


V takomto prípade sa užívateľský účet Užívateľa vymaže po uplynutí výpovednej doby.

11.3 Spoločnosť Slovnaft môže zrušiť dohodu o poskytnutí Aplikácie a vymazať užívateľský účet Užívateľa s okamžitou účinnosťou v prípade podstatného porušenia povinností zo strany Užívateľa, pričom za podstatné porušenie sa považuje najmä:


a) porušenie povinností uvedených v týchto VP,
b) konanie Užívateľa, ktoré poškodzuje dobré meno spoločnosti Slovnaft.

11.4 Oznámenie o okamžitom zrušení užívateľského účtu zašle spoločnosť Slovnaft Užívateľovi e-mailom alebo v listinnej podobe.

11.5 Ak Užívateľ požiada o vymazanie svojich údajov nevyhnutných pre poskytovanie Aplikácie/Služieb, Poskytovateľ služieb údaje bezodkladne vymaže a zároveň zruší užívateľský účet Užívateľa.

12. Vybavovanie sťažností, návrhy na zlepšenie

12.1 Užívateľ sa môže obrátiť na spoločnosť Slovnaft svojou sťažnosťou týkajúcou sa Aplikácie/Služby telefonicky, e-mailom, poštou, ako aj prostredníctvom online platformy zákazníckeho servisu.

12.2 Alternatívne riešenie sporov


Užívateľ môže podať v zmysle § 12 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh na alternatívne riešenie sporu. Subjektom alternatívneho riešenia sporu je Slovenská obchodná inšpekcia.


Adresou na doručovanie návrhu na alternatívne riešenie sporu je:


Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Bajkalská 21/A, p. p. 29
827 99 Bratislava 27


Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

12.3 Užívateľ môže zaslať spoločnosti Slovnaft svoje všeobecné pripomienky alebo návrhy na zlepšenie prostredníctvom platformy pre pripomienky, nachádzajúcej sa v obchode s aplikáciami.

13. Prílohy

13.1 Príloha „Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov“ tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.


Príloha 1: Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV - pri spracovateľských operáciách súvisiacich s aplikáciou "SLOVNAFT GO"

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
pri spracovateľských operáciách súvisiacich s aplikáciou "SLOVNAFT GO"

(s účinnosťou: od 15. apríla 2021)

 

Opis a účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Rozsah a zdroj spracúvaných osobných údajov

Doba spracúvania osobných údajov

Príjemca prenášaných osobných údajov

Sprostredkovateľ a jeho spracovateľské činnosti činnosť

I.

Zabezpečenie registrácie a uzatváranie zmlúv pre Aplikáciu SLOVNAFT GO ("Aplikácia"), prevádzka aplikácie, vrátane udržiavania kontaktu s Užívateľmi, ako aj poskytovanie služieb podľa VOP (Všeobecné obchodné podmienky).


Prevádzkovatelia údajov poskytujú služby Užívateľom prostredníctvom aplikácie, pomocou ktorej môžu Používatelia vyhľadávať medzi aktuálnymi zľavami (kupónmi) spoločnosti SLOVNAFT, obsahu a služieb v členení podľa tém a prevádzkovatelia údajov môžu tiež umožniť prístup z aplikácie k iným aplikáciám, ktoré ponúka spoločnosť SLOVNAFT partnermi alebo členmi skupiny MOL, takže Užívateľ môže ľahšie zhromažďovať informácie týkajúce sa týchto aplikácií.

Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú Prevádzkovateľ, alebo s cieľom uskutočniť nevyhnutné úkony pred uzavretím zmluvy.

Meno a priezvisko, e-mailová adresa, skutočnosť, že registrujúci dosiahol vek 18 rokov alebo nie, heslo (heslo uložené na serveri v zašifrovanej podobe), dátum registrácie.


Ak uskutočníte registráciu cez profil na Facebooku, Facebook fotografia (ak ju Užívateľ dobrovoľne povolil vo svojom účte na Facebooku), meno profilu Facebook, e-mailová adresa profilu Facebook.


Ak uskutočníte registráciu cez profil Google, fotografia Google (ak to Užívateľ dobrovoľne povolil vo svojom účte Google), meno profilu Google, e-mailová adresa profilu Google,


Skutočnosť, že Užívateľ je účastníkom vernostného programu (ak Užívateľ dobrovoľne poskytne tieto informácie ), e-mailová adresa účtu BONUS klub Užívateľa, heslo účtu BONUS klub, číslo karty BONUS klub, karta BONUS klub v stave peňaženky Apple (pridaná, nepridaná), osobné údaje pre registráciu do programu BONUS klub (meno a priezvisko, dátum narodenia), stav karty BONUS klub, zostatok BONUS klub, zoznam transakcií za posledných 90 dní, podrobnosti o každej transakcii, tzn. dátum, zmena zostatku, hodnota nákupu, miesto nákupu, skutočnosť, že Užívateľ umožňuje aplikácii používať lokalizačné údaje mobilného zariadenia (geolokácia, GPS), skutočnosť, že ktoré Užívateľ udelil súhlas s používaním Aplikácie. Zdroj údajov: prevzaté od dotknutej osoby.

Počas používania Aplikácie a 3 roky po ukončení používania. Občianske nároky možno za dané obdobie vymáhať v súlade so zákonom č. 46/1964 Zb. Občiansky zákonník.

SLOVNAFT a.s. a Multipont Program Zrt. sú spoloční prevádzkovatelia, neexistuje ďalší príjemca pre prenos údajov.

MOL IT & Digital GBS Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) a Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) – poskytujú IT a serverové služby súvisiace so spracovaním a uložením údajov.


Autsoft Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark “C”. building)
– poskytuje IT služby pri vývoji aplikácie

II.

Plánovanie trás a ďalšie komfortné služby (napr. marketing na mieru podľa polohy)
Po stiahnutí a prihlásení do Aplikácie žiada Aplikácia vo vyskakovacom okne Užívateľa, aby aplikácii povolil použitie polohy Užívateľa. Môžu byť použité vyhľadávacie služby Aplikácie a Užívateľ môže dostávať informácie týkajúce sa ponúk a služieb čerpacej stanice, ktorá je v danom čase najbližšie k jeho lokácii, ak použitie svojej polohy povolí.
Napríklad: použitím údajov o polohe môže aplikácia odporučiť Užívateľovi najbližšiu čerpaciu stanicu; ak užívateľ vstúpi do danej geolokačnej zóny, môže mu tam aplikácia ponúknuť rôzne kupóny a zľavy v závislosti od polohy Užívateľa, pokiaľ s tým Užívateľ súhlasil.

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas dotknutej osoby).


Bez súhlasu nemožno údaje o polohe (GPS) spracúvať.
Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
Takéto odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe súhlasu udeleného pred odvolaním súhlasu.

Údaje o polohe telefónu Užívateľa (geolokácia, GPS). V priebehu poskytovania služby je s vyššie uvedenými údajmi spojené meno Užívateľa, e-mailová adresa a údaje týkajúce sa typu platobnej karty Užívateľa, ak je takáto uložená v Aplikácii.
.
Na základe typov kariet označených Užívateľom môže aplikácia vytvárať návrhy týkajúce sa najbližšej čerpacej stanice, kde je možné platiť daným typom karty.
SLOVNAFT, a.s. má právo zmeniť rozsah typov kariet, ktoré môžu byť pridané v Aplikácii.
Aplikácia - pri absencii rôznych nastavení Užívateľa - používa iba polohu Užívateľa ako predvolené nastavenie, ak sa Aplikácia alebo niektoré z jeho funkcií zobrazia na obrazovke telefónu Užívateľa (upozornenie: je možné ju skontrolovať v nastaveniach polohy telefónu) . Užívateľ má možnosť vypnúť lokalizačné funkcie týkajúce sa Aplikácie, avšak v takom prípade nemá prístup k vyhľadávacím službám.

Do odvolania súhlasu dotknutou osobou

SLOVNAFT a.s. a Multipont Program Zrt. sú spoloční prevádzkovatelia, neexistuje ďalší príjemca pre prenos údajov.

MOL IT & Digital GBS Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) a Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) – poskytujú IT a serverové služby súvisiace so spracovaním a uložením údajov.


Autsoft Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark “C”. building)
– poskytuje IT služby pri vývoji aplikácie

III.

Všeobecné marketingové (reklamné) správy, propagačné ponuky, zasielanie kupónov a pozvánok na účasť v prieskumoch spokojnosti alebo iných prieskumoch prostredníctvom e-mailu alebo aplikácie.


Účelom prieskumov v súvislosti so Službami dostupnými v Aplikácii je vylepšenie Služieb (napr. aby boli ešte užívateľsky prívetivejšie). Prevádzkovateľ na základe týchto údajov pripravuje súhrnné údaje a štatistiku za účelom zlepšenia Služieb.

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných prevádzkovateľmi). Oprávnený záujem: propagácia produktov a služieb prevádzkovateľmi údajov potenciálnym zákazníkom, propagácia aktivít prevádzkovateľov údajov a získanie prehľadu o príležitostiach a očakávaniach zákazníkov.

Meno a priezvisko, e-mailová adresa a číslo karty BONUS klub Užívateľa, obsah reklamných správ a pozvánok zasielaných dotknutej osobe, typy kariet zaregistrované Užívateľom v Aplikácii (ak sú uvedené Užívateľom v Aplikácii).
Zdroj údajov: získané od dotknutej osoby.


Z údajov popísaných vyššie sú údaje GPS potrebné na označenie čerpacej stanice najbližšej k Užívateľovi, čo je nevyhnutné na vytvorenie najpohodlnejšej služby pre Užívateľa.
Napríklad: Použitím údajov o polohe môže aplikácia posielať ponuky Užívateľovi, ktoré sú najbližšie k jeho aktuálnemu umiestneniu.
Aplikácia založená na typoch kariet označených Užívateľom môže robiť návrhy týkajúce sa najbližšej čerpacej stanice, kde je možné platiť typom karty, ktorý Užívateľ označil.

Kým dotknutá osoba nevznesie námietku proti spracúvaniu.


Námietku môže dotknutá osoba vzniesť aj nastavením/ vyznačením príslušného políčka „neželám si dostávať informácie“ v Aplikácii.

SLOVNAFT a.s. a Multipont Program Zrt. sú spoloční prevádzkovatelia, neexistuje ďalší príjemca pre prenos údajov.

MOL IT & Digital GBS Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) a Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) – poskytujú IT a serverové služby súvisiace so spracovaním a uložením údajov.


Autsoft Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark “C”. building)
– poskytuje IT služby pri vývoji aplikácie

IV.

Prevencia, detekcia a vyšetrovanie podvodov a zneužitia v súvislosti so službami SLOVNAFT GO poskytovanými prostredníctvom Aplikácie.


Kódex etického a obchodného správania, etický kódex obchodného partnera, procesné pravidlá etickej rady („etický kódex“) skupiny MOL, ktoré upravujú prevenciu, odhaľovanie a vyšetrovanie podvodov a zneužitia, sú dostupné tu: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/eticke-principy/

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných prevádzkovateľmi).
Oprávnený záujem: prevencia, odhaľovanie porušení, ktoré ohrozujú aktíva prevádzkovateľa, obchodné tajomstvá, duševné vlastníctvo, povesť podniku; vhodné pracovné prostredie založené na úcte, bez strachu a odplaty, ako aj stíhanie zodpovedných osôb za tieto porušenia.

Meno a priezvisko, e-mailová adresa, údaje zaregistrované v Aplikácii užívateľom, údaje získané pri vyšetrovaní. Prevádzkovatelia spracúvajú údaje potrebné na vykonanie vyšetrovania (napr. číslo karty spolu s ďalšími údajmi na „príjmovom doklade“ alebo meno, číslo položky, cena zakúpeného produktu alebo produktov, údaje a miesto nákupu atď. ) a ďalšie, pokiaľ sú nevyhnutné na zistenie a vyšetrenie možného zneužitia Aplikácie.

Ak sa na základe vyšetrovania zistí, že podozrenie z podvodu alebo zneužitia nie je opodstatnené alebo nie sú potrebné ďalšie opatrenia, údaje týkajúce sa vyšetrovania sa vymažú do 60 dní od ukončenia vyšetrovania.
Ak sa na základe vyšetrovania prijmú opatrenia vrátane opatrení týkajúcich sa začatia súdneho konania alebo disciplinárnych opatrení prijatých proti ohlasujúcej osobe, údaje týkajúce sa porušenia sa môžu spracovať najneskôr do ukončenia takýchto konaní.

Členovia etickej rady skupiny MOL majú prístup k údajom potrebným na vyšetrovanie.

V.

Správa žiadostí, sťažností a reklamácií v súvislosti so Službami SLOVNAFT GO

Uplatňujú sa ustanovenia samostatného vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

VI.

Požadovanie spätnej väzby týkajúcej sa aplikácie; komunikácia, zodpovedanie otázok, zosúladenie údajov s Užívateľmi alebo inými osobami, ktoré nie sú Užívateľmi, a to písomnou alebo elektronickou poštou (e-mail, správa odoslaná prostredníctvom Aplikácie); prevádzka „systému otázok a odpovedí“ na App Store a na fanúšikovskej stránke Facebooku vytvorenej na popularizáciu služby SLOVNAFT GO.

Článok 6. ods. 1 písm. a) GDPR súhlas dotknutej osoby, ktorý jednotlivec poskytuje požadovaním / kladením otázok / písaním komentárov a zasielaním údajov v nich uvedených spoločnosti SLOVNAFT, a.s. v rozsahu nevyhnutnom na zodpovedanie otázky alebo vybavenie žiadosti (napr. poskytnutie informácií).

Súkromné údaje obsiahnuté v žiadosti Užívateľa alebo v písomnej alebo elektronickej pošte (e-mailom, v správe odoslanej prostredníctvom aplikácie, v sekcii kontroly aplikácií App Store alebo na facebookovej stránke SLOVNAFT GO).
Na Apple App Store údaje týkajúce sa Aplikácie sa nachádzajú tieto údaje: meno, profilový obrázok, verzia mobilného telefónu, typ operačného systému a číslo verzie, údaje obsiahnuté v stanovisku.
Užívateľ môže vyjadriť svoj názor na Službu na facebookovej fanpage SLOVNAFT GO. Údaje zobrazené na Facebooku: meno, profilový obrázok, údaje obsiahnuté v stanovisku.
V prípade osôb, ktoré nie sú Užívateľmi: Užívateľské meno a text.

Do odvolania súhlasu dotknutej osoby; inak na 3 roky z dôvodu prípadného vymáhania občianskoprávnych nárokov zo strany SLOVANFT, a.s. Lebo zo strany dotknutej osoby.

SLOVNAFT a.s. a Multipont Program Zrt. sú spoloční prevádzkovatelia, neexistuje ďalší príjemca pre prenos údajov.

MOL IT & Digital GBS Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) a Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) – poskytujú IT a serverové služby súvisiace so spracovaním a uložením údajov.


Autsoft Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark “C”. building)
– poskytuje IT služby pri vývoji aplikácie

VII.

Analytics: Google Analytics - https://marketingplatform.
google.com/about/analytics/

- vytvára pre spoločnosť SLOVNAFT, a.s. z anonymných a agregovaných štatistík údajov týkajúcich sa používania a fungovania Aplikácie.
Prevádzkovateľ používa tieto anonymné štatistiky na vylepšenie Služby.
Prevádzkovateľ zaznamenáva údaje navštevujúcich ľudí, aby skontrolovali a zlepšili fungovanie služby a tiež zabezpečili uspokojivý servis a zabránili možnému zneužitiu.

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných prevádzkovateľmi údajov).
Oprávnený záujem: propagácia produktov a služieb prevádzkovateľmi potenciálnym zákazníkom, propagácia aktivít prevádzkovateľov a získanie prehľadu o príležitostiach a očakávaniach zákazníkov.

Analytické údaje sa nachádzajú u Prevádzkovateľa iba v anonymnej, agregovanej podobe.
Prevádzkovateľ využíva služby Google Analytics na štatistiku webových stránok, štatistiku týkajúcu sa Aplikácie, napr. pohlavie Užívateľov a demografické údaje Užívateľov (napr. krajina, v ktorej bola aplikácia stiahnutá), záujem a správanie na webových stránkach a možnosť sledovať vyššie uvedené.

Prevádzkovateľ ukladá údaje v agregovanej podobe, z ktorých nie je možné identifikovať konkrétnu osobu.


Prevádzkovateľ vidí napríklad tieto štatistické údaje o Užívateľovi: koľko Užívateľov denne / mesačne otvorilo aplikáciu, údaje o návštevnosti (počítače, mobilné zariadenia, tablety atď.), poloha Užívateľov, ktorí aplikáciu otvárajú (napr. štát a región), aký druh mobilného telefónu použili (Apple, Samsung, Huawei atď.), aké jazykové nastavenia použili, aký mobilný operátor použili, priemerná dĺžka otvorenia Aplikácia na zariadeniach Užívateľov, demografické trendy (napr. : x% Užívateľov je nasledujúceho veku), ktoré okná si používatelia otvorili v Aplikácii atď.
Na meranie návštevnosti webových stránok a aplikácie využíva služby Google Analytics. Ako súčasť týchto služieb poskytuje Google údaje neumožňujúce zistenie totožnosti konkrétnej osoby.

SLOVNAFT a.s. a Multipont Program Zrt. sú spoloční prevádzkovatelia, neexistuje ďalší príjemca pre prenos údajov.

MOL IT & Digital GBS Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) a Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) – poskytujú IT a serverové služby súvisiace so spracovaním a uložením údajov.


Autsoft Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark “C”. building)
– poskytuje IT služby pri vývoji aplikácie


Meno, sídlo, telefónne číslo, webové sídlo a e-mailová adresa spoločných prevádzkovateľov:

 • SLOVNAFT, a. s.
  Sídlo: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 322 832, Telefónne číslo: 0800 111 811; Webové sídlo: www.slovnaft/go.sk
  E-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Multipont Program Zrt. (sídlo: 1117 Budapešť, Budafoki ut 79., telefónne číslo: +36 1 886 5000; website: www.multipont.hu; e-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.)

SLOVNAFT, a.s. a Multipont Program Zrt. sú spoločnými prevádzkovateľmi údajov, ktorí spoločne definovali účel a rámec spracúvania údajov a sú za spracúvanie týchto údajov zodpovední spoločne.
Prevádzkovatelia majú spoločné oznámenie o ochrane osobných údajov.


Spoločnosti Google, Apple a Facebook sú samostatnými nezávislými prevádzkovateľmi údajov, preto určujú účely a rámec spracúvania údajov nezávisle a nezávisle sú zodpovední za takéto spracúvanie údajov.

 • Google LLC (Google Data Protection Office 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, Kalifornia 94043; https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI) - Poskytovanie služby Google Analytics
 • Apple Inc. - Zabezpečenie používania aplikácií vyhradených na tento účel v Apple AppStore, používanie rozhrania na zdieľanie názorov (sídlo: One Apple Park Way, Cupertino, California, USA,95014; https://www.apple.com/legal/privacy/hu/) Vprípade, že sa
 • Facebook Ireland Ltd. - Zabezpečiť používanie fanúšikovskej stránky SLOVNAFT GO na rozhraní Facebooku (sídlo: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,Dublin 2 Írsko; https://www.facebook.com/privacy/explanation ).

Vyššie uvedené prevádzkovatelia údajov majú svoje vlastné oznámenia o ochrane osobných údajov.


Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ má určenú Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov podľa článku 37 Nariadenia GDPR a jej kontaktné údaje sú nasledovné:
E-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba GDPR, SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava


Osoby oprávnené spracúvať vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje bude spracúvať len úzky okruh poverených oprávnených osôb Prevádzkovateľa.


Spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov („citlivé údaje“) na účely uvedené v tomto Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov:
Nie sú spracúvané žiadne osobitné kategórie osobných údajov.


Prenos údajov do tretích krajín:
Do tretej krajiny sa nebudú prenášať žiadne údaje.


Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu:
Vykonáva sa automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie v prípade, že ste si ho sami želali a vyznačili ste to vo svojom profile.

Vaše práva na ochranu údajov:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) obsahuje podrobné informácie o vašich právach ako dotknutej osoby na ochranu osobných údajov, dostupné prostriedky uplatnenia nápravy, ako aj ich obmedzenia (najmä články 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79 a 82 Nariadenia). Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré s vás týkajú, môžete požiadať o ich opravu a vymazanie alebo o obmedzenie ich spracúvania, ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu. Nižšie v texte sú zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia.

Právo na informácie:
Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, musí vám poskytnúť informácie ohľadne údajov, ktoré sa vás týkajú, a to aj bez vašej osobitnej žiadosti o ich poskytnutie, v vrátane hlavných charakteristík spracúvania osobných údajov, ako je účel, právny základ a doba uchovávania (spracúvania), totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch jeho zástupcu, kontaktné údaje zodpovednej osoby, príjemcov osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa a/alebo tretích strán v prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, ďalej vaše práva na ochranu údajov a dostupné právne prostriedky nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu), ak tieto informácie ešte nemáte k dispozícii. Prevádzkovateľ vám poskytne vyššie uvedené informácie sprístupnením tohto Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov.

Právo na prístup k údajom:
Máte právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú spracúvané alebo nie, a ak tomuto tak je máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné kritéria na jej určenie, práva dotknutej osoby na ochranu svojich osobných údajov a jej možnosti uplatnenia prostriedkov nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu), ďalej informácie ohľadne zdroja osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od vás ako dotknutej osoby.

Na základe vašej žiadosti prevádzkovateľ poskytne kópiu vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak ste žiadosť podali elektronikami prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Prevádzkovateľ vám poskytne informácie o možnosti, použitom postupe, prípadných nákladoch a ďalšie podrobné údaje o poskytnutí kópie po prijatí vašej žiadosti.

Právo na opravu údajov:
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie údajov:
Máte právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sa uplatňujú určité dôvody alebo sú splnené určité podmienky. Prevádzkovateľ je okrem iného povinný na vaše požiadanie vymazať vaše osobné údaje, ak napríklad tieto osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; ak odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak pre spracúvanie neexistuje iný právny základ; ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne; alebo ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie; ak sa osobné údaje musia vymazať, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Vyššie uvedené sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
c) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania; alebo
d) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
Ak sa spracúvanie obmedzilo na základe vyššie uvedených dôvodov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
Prevádzkovateľ vás bude informovať pred tým, ako bude vami požadované obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť údajov:
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému ste tieto údaje poskytli, bránil ak:
a) sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase alebo na zmluve (ktorej ste jednou zo zmluvných strán), a
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatňovaní vášho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie sú dotknuté ustanovenia upravujúce právo na vymazanie. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať:

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. V tomto prípade prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutne oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas
V prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.
Odvolanie súhlasu môžete doručiť poštou na adresu sídla prevádzkovateľa, alebo e-mailovú adresu Zodpovednej osoby, prípadne spôsobom uvedeným v udelenom súhlase.

Ako si uplatniť vaše práva:

Prevádzkovateľ vám poskytne informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe vašej žiadosti založenej na vyššie uvedených právach, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ vás informuje o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi nesplnenia lehoty. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob.

Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe vašej žiadosti, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti vás informuje o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu v Slovenskej republike: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a uplatniť súdny prostriedok nápravy. Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 /2/ 3231 3214, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk.

Vyššie uvedené informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Na vašu žiadosť sa informácie môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala vaša totožnosť iným spôsobom.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s Nariadením. Máte právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu, ktoré sa vás týka. Okrem toho máte právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak príslušný dozorný orgán sťažnosť nevybavil alebo vás neinformoval do troch mesiacov o pokroku alebo výsledku sťažnosti, ktorú ste podali. Návrh na začatie konania proti dozornému orgánu sa podáva na súdoch členského štátu, v ktorom je dozorný orgán zriadený.

Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek dostupný správny alebo mimosúdny prostriedok nápravy vrátane práva na podanie sťažnosti dozornému orgánu, máte právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením došlo k porušeniu vašich práv ustanovených v Nariadení. Návrh na začatie konania proti prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi sa podáva na súdoch členského štátu, v ktorom má prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ prevádzkareň. Návrh na začatie takéhoto konania možno podať aj na súdoch členského štátu, v ktorom máte svoj obvyklý pobyt.

Súd môže prevádzkovateľovi nariadiť, aby poskytol príslušné informácie, aby ich opravil, zablokoval alebo vymazal, aby zrušil rozhodnutie prijaté prostriedkami automatizovaného spracúvania alebo aby vyhovel vášmu právu namietať. Súd môže tiež nariadiť zverejnenie svojho rozsudku spôsobom, na základe ktorého bude možné identifikovať prevádzkovateľa alebo príslušného sprostredkovateľa, ako aj porušenie, ktorého sa dopustili.

Môžete požiadať o náhradu škôd, ktoré vám vznikli v súvislosti s nezákonným spracúvaním vašich osobných údajov (vrátane neprijatia bezpečnostných opatrení) zo strany prevádzkovateľa zodpovedného za škodu alebo sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním, len ak neboli splnené povinnosti, ktoré Nariadenie ukladá výslovne sprostredkovateľom, alebo ak konal nad rámec alebo v rozpore s pokynmi prevádzkovateľa, ktoré boli v súlade so zákonom. Ak niektorá z vyššie uvedených osôb v dôsledku nezákonného spracúvania údajov alebo nesplnením požiadaviek na ochranu osobných údajov poruší vaše osobné práva, budete oprávnení požadovať od neho náhradu škody.

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným spracúvaním, ak preukáže, že nenesie žiadnu zodpovednosť za udalosť, ktorá spôsobila škodu (vznik škody nezavinil).

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×