Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Slovnaft ako zodpovedný zamestnávateľ požaduje od 1. januára 2018 od všetkých dodávateľských a subdodávateľských spoločností, vykonávajúcich práce s vysokým rizikom, platný certifikát na normu SCC alebo VCA. Viac informácií nájdete tu.

Zmyslom týchto požiadaviek je detailne upozorniť kontraktorov na všetky ich povinnosti a zodpovednosť v záujme prevencie úrazov, požiarov, poškodenia životného prostredia a iných nežiadúcich mimoriadnych prevádzkových udalostí.

Dodávatelia činností (služieb) do výrobného areálu a logistických areálov SLOVNAFT, a.s., sú povinní rešpektovať striktné pravidlá a náročné HSE požiadavky objednávateľa vyplývajúce z charakteru týchto pracovísk s výskytom horľavých, výbušných a nebezpečných látok.

Výberovým konaním vybraní dodávatelia - kontraktori, ktorí sú vybavení prístupovým heslom, nájdu v tejto časti súbor požiadaviek objednávateľa, opierajúci sa o platnú legislatívu SR a interné predpisy SLOVNAFT, a.s.

Interné smernice a bezpečnostné predpisy spoločnosti SLOVNAFT - vstup iba cez login a heslo

VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY
×