Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Základné informácie o štruktúre a zameraní spoločnosti, o spôsobe jej riadenia. Predstavenie partnerských a dcérskych spoločností, stručný prehľad histórie spoločnosti.


Profil

SLOVNAFT, a.s. so sídlom v Bratislave, je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 5, 5 - 6 miliónov ton ropy. Spoločnosť okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom.
Viac

Partneri

Strategickým partnerom spoločnosti SLOVNAFT, a.s. sa v roku 2000 stala spoločnosť MOL Nyrt., dôležitým partnerom v segmente petrochémie je spoločnosť TVK. Výskum a vývoj, export na kľúčové trhy a niektoré obslužné činnosti vykonávajú dcérske spoločnosti Slovnaftu.
Viac

Dcérske spoločnosti

Slovnaft vykonáva niektoré špecializované činnosti prostredníctvom dcérskych spoločností. V tejto sekcii nájdete informácie o VÚRUP, a.s., SLOVNAFT TRANS, a.s., SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s., SWS spol. s r.o., SLOVNAFT POLSKA S.A..
Viac

Prevádzky a činnosti

Za svoje stabilne silné výsledky a vysokú výkonnosť vďačí spoločnosť SLOVNAFT, a.s. úspešnej reštrukturalizácii, zásadnej modernizácii a integrácii do medzinárodnej Skupiny MOL. Základná organizačná štruktúra Slovnaftu.
Viac

Riadenie spoločnosti

Riadenie každej väčšej spoločnosti je úspešné len ak spočíva na pevných základoch jasnej vízie a solídnych spoločných hodnôt, ak má definované princípy a pravidlá dôsledne vyžadujúce kvalitu každej činnosti.
Viac

Naša história

História SLOVNAFTu je súčasťou histórie spracovania ropy v Bratislave a na Slovensku. Predchodcom SLOVNAFTu bola rafinéria Apollo, založená v roku 1895, počas 2. svetovej vojny z väčšej časti zničená, po roku 1948 znárodnená a rozdelená na výrobný a distribučný podnik. Právna kontinuita sa tak prerušila. Neskôr vytvorený národný podnik SLOVNAFT poskytol pracovnú príležitosť odborníkom ktorí vyrástli v Apolke aby v novej lokalite Bratislavy , vo Vlčom hrdle, rozvinuli tradíciu tohoto priemyselného odvetvia, SLOVNAFT však nie je právnym nástupcom rafinérie Apollo. V súčasnosti je akciová spoločnosť SLOVNAFT súčasťou regionálnej Skupiny MOL.
Viac

×