Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Riadenie každej väčšej spoločnosti je úspešné len ak spočíva na pevných základoch jasnej vízie a solídnych spoločných hodnôt, ak má definované princípy a pravidlá dôsledne vyžadujúce kvalitu každej činnosti.

Vízia a uznávané spoločné hodnoty
SLOVNAFT je od 1. 1. 2004 integrovanou súčasťou Skupiny MOL. Zdieľa víziu Skupiny, rešpektuje jej striktné etické normy, uznáva a podporuje jej spoločné hodnoty, ako jedinú cestu k dosiahnutiu spoľahlivosti voči zákazníkom, obchodným partnerom a akcionárom.
Viac

Systém riadenia
Naša organizačná štruktúra a prvky systému riadiacich aktov tvoria základ každodennej prevádzky spoločnosti.
Viac

Manažérske systémy založené na normách
Manažérstvo kvality zahŕňa viacero koordinovaných aktivít, prostredníctvom ktorých sa usmerňuje a riadi zlepšovanie kvality procesov v organizácii. Naše certifikované systémy zamerané na manažérstvo kvality, environmentálne manažérstvo a ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci garantujú, že procesy sa vykonávajú v súlade s požiadavkami noriem.
Viac

Etický kódex
Jedným z kľúčových dôvodov uznania a úspechu, ktoré Skupina SLOVNAFT a Skupina MOL dosiahli, je ľudský faktor – vynikajúce výkony a oddanosť našej vysoko kvalifikovanej pracovnej sily a naši partneri. Sme hrdí na dlhú históriu etického správania Skupiny SLOVNAFT a Skupiny MOL, vrátane kultúry, ktorú sme postupne vyvinuli až do dnešnej podoby. Strategické ciele našich spoločností sú preto založené na pevnom etickom základe, ktorého súčasťou je aj nový Etický kódex Skupiny SLOVNAFT. Etický kódex Skupiny SLOVNAFT (spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a jej dcérskych spoločností) je slovenským znením etického kódexu Skupiny MOL, platným pre Skupinu SLOVNAFT ako člena Skupiny MOL, ktorej hodnoty Skupina SLOVNAFT zdieľa.
Viac

×