Manažérske systémy založené na normách

Naše certifikované systémy zamerané na manažérstvo kvality, environmentálne manažérstvo a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci garantujú, že naše procesy sa vykonávajú v súlade s požiadavkami noriem.

Manažérstvo kvality zahŕňa súbor koordinovaných činností zameraných na usmerňovanie a riadenie kvality a zlepšovanie kvality v organizácii. Aplikovanie komplexných nástrojov na riadenie kvality významne prispieva k dosiahnutiu strategického cieľa efektívnosti a rýchlo vedie k rozvoju optimálne regulovaných a spoľahlivých procesov a k vyváženej kvalite výrobkov a služieb podporenej zvyšovaním prevádzkovej efektívnosti a znižovaním nákladov.

Záväzok manažmentu

Záväzok manažmentu k prevádzkovaniu manažérskych systémov založených na normách je zakotvený v politikách na úrovni Skupiny (Vyhlásenie výkonného manažmentu, Politika BOZP, ochrany ŽP a spoločenskej zodpovednosti), predpisoch a schválených rozvojových projektoch.

Naše systémy založené na normách

Na prevádzkovej úrovni udržiavame a rozvíjame certifikované manažérske systémy založené na normách vo všetkých oblastiach, kde to naši zákazníci očakávajú, stotožnil sa s nimi top manažment Spoločnosti alebo kde to je požadované právnymi a inými požiadavkami.

Okrem systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 prevádzkujeme ďalšie profesionálne manažérske systémy založené na normách (systém environmentálneho manažérstva zameraný na ochranu životného prostredia podľa normy ISO 14001, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001), kde sa vyžaduje rozvoj integrovaného systému a jeho efektívne prevádzkovanie.

Pravidelne meriame spokojnosť interného a externého zákazníka. Účelom tohto prieskumu je identifikovať naše silné a slabé stránky, rovnako ako aj sledovať dopady opatrení prijatých podľa predchádzajúcich analýz.

S cieľom podporiť inovácie, skúmame nápady a návrhy našich zamestnancov, rovnako tak realizujeme tie nápady a návrhy, ktoré sa ukážu byť užitočné.

Kritéria trvalej udržateľnosti pre biopalivá - 2012

Štandardy ISCC-EU, ISCC-DE boli úspešne implementované a certifikované v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a MOL Plc. V dôsledku tohto úspechu, sme schopní obchodovať vo všetkých krajinách EU, kde je táto certifikácia trvalej udržateľnosti podmienkou akejkoľvek distribučnej činnosti.

Požiadavky normy ISCC-EU a ISCC-DE sú zamerané na vysledovateľnosť biozložky pridávanej do pohonných hmôt, na transparentnosť celého procesu a na metodiku výpočtu.

ISCC je systém pre certifikáciu biopalív prijatý EU. Certifikácia biopalív je zárukou celého hodnotového reťazca produktu (od výroby primárnej komodity biopalív, napr. produkcia repky olejnej, lisovanie oleja, výroba biozložky, distribútor biozložky s obsahom paliva) - záruka udržateľnosti produktu a znamená, že výroba certifikovaných výrobkov je v súlade s požiadavkami nariadenia o obnoviteľných zdrojoch.

Naše certifikované systémy:

Certifikáty sú dostupné v slovenskom a anglickom jazyku.

Užitočné linky

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×