STRATÉGIA SKUPINY MOL 2030+ „SHAPE TOMORROW“

Skupina MOL aktualizovala svoju dlhodobú stratégiu, ktorá je teraz plne integrovaná s novou stratégiou udržateľnosti v súlade s ambíciami ekologickej dohody EÚ (Green Deal) a rozšírená o dlhodobú víziu a ambície presahujúce rámec 2030.

Našou víziou je stať sa kľúčovým hráčom v obehovej ekonomike v strednej a východnej Európe. Vysoko efektívna spoločnosť poskytujúca udržateľné materiály pre ekonomiku, nízkouhlíkové palivá pre mobilitu a inovatívne produkty a služby pre ľudí v pohybe.

Naša dlhodobá stratégia sa osvedčila ako progresívna, dôveryhodná a vhodne nasmerovaná. Prechod na zelenú energiu sa však zrýchlil natoľko, že musíme tiež urýchliť našu transformáciu, aby sme zachovali odolnosť Skupiny MOL a jej schopnosť formovať udržateľnú budúcnosť:

 • vylepšíme naše zameranie
 • budeme zvyšovať našu efektívnosť
 • s novým odhodlaním sa pustíme do hľadania nových príležitostí

Naše ambície sa nezmenili. Naďalej sme pevne odhodlaní transformovať naše tradičné podnikanie na báze fosílnych palív do nízkouhlíkového udržateľného podnikateľského modelu.

Máme schopnosti, vôľu aj odborné vedomosti na to, aby sme mohli utvárať udržateľnú budúcnosť a riadiť rozvoj v regióne strednej a východnej Európy. Skupina MOL má odolný, unikátne vyvážený integrovaný podnikateľský model, ktorý poskytuje stabilnú dlhodobú ziskovosť, a umožňuje spoločnosti posúvať sa novými smermi. V nasledujúcich piatich rokoch MOL vynaloží 1 miliardu USD na nové nízkouhlíkové udržateľné projekty, aby sa v obehovej ekonomike stal kľúčovým hráčom v strednej a východnej Európe.

UDRŽATEĽNOSť

Zameranie na klimatické zmeny a očakávania investorov

V poslednom čase však zmeny okolo nás nabrali bezprecedentné tempo, vrátane rýchleho prechodu na zelenú energiu, ciele spojené s klimatickými zmenami a nariadenia sú čoraz ambicióznejšie, a dôležitosť spoločensky zodpovedného podnikania rastú pre celú spoločnosť. Skupina MOL integrovala ciele udržateľnosti do svojej dlhodobej stratégie. Naša rámcová stratégia pre udržateľné podnikanie pomáha Skupine MOL aby sa stala kľúčovým hráčom v transformácii spolu s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo v strednej a východnej Európe a naše ciele odzrkadľujú očakávania všetkých investorov.

Naše ciele v oblasti klimatických zmien

 • Skupina MOL zrýchli svoju transformáciu, aby sa do roku 2050 stala čistým nulovým producentom emisií CO2, v súlade s ekologickou dohodou EÚ (Green Deal)
 • MOL zníži do roku 2030 emisie CO2 typu Scope 1 a 2 o 30 %
 • Do roku 2030 investuje každý druhý dolár do udržateľných projektov, kým 100 % kapitálových výdavkov do roku 2050 bude ekologických

Ďalšie ciele udržateľnosti:

 • Zlepšiť výkonnosť v oblasti bezpečnosti: nulový počet smrteľných nehôd, pokles TRIR (Total Recordable Incidence Rate) pod úroveň 1,0, eliminovať významné udalosti bezpečnosti procesov úrovne 1 API.
 • Do konca roku 2022 zavedieme v celej Skupine novú stratégiu zodpovedného nákupu
 • Ročné školenia o etike a ľudských právach pre 100 % zamestnancov
 • Nová stratégia využívania a integrácie odpadu a vodného hospodárstva
 • Skóre angažovanosti zamestnancov zostane nad úrovňou 75 %
 • MOL vníma rozmanitosť a inklúziu ako jednu zo svojich kľúčových hodnôt a predpoklad úspechu stratégie, s cieľom zvýšiť účasť žien na všetkých úrovniach, dosiahnuť 30 % žien na riadiacich pozíciách a zamerať sa na širšiu pohodu a zdravie zamestnancov.
 • Skupina MOL sa bude tiež usilovať o úzku spoluprácu s miestnymi komunitami, partnermi v dodávateľskom reťazci, a tiež regulačnými orgánmi, ktorá umožní zapojenie prakticky každej vrstvy spoločnosti, aby sme mohli naplniť poslanie prechodu na zelenú energiu.

DOWNSTREAM

Downstream sa stane vysoko efektívnym, udržateľným a popredným hráčom orientovaným na chemikálie.

Naším cieľom je:

 • Do roka 2030 transformácia 1,8 milióna ton motorových palív v rafinérskom procese na hodnotnejšie petrochemické suroviny. To docielime prostredníctvom dvoch investičných cyklov s vysoko efektívnymi technológiami a ich cieleným sprevádzkovaním do roku 2027, respektíve do roku 2030.
 • Integrovať technológie obehovej ekonomiky do svojich hlavných podnikateľských aktivít, začleniť biologické suroviny a odpady do procesu výroby a zintenzívniť recykláciu.
 • MOL Downstream si v európskom rafinérskom sektore zachová poprednú pozíciu v oblasti generovania hotovosti a jeho cieľom je do roku 2025 dosiahnuť EBITDA vo výške viac ako 1,2 miliardy USD.
 • Zvýšením efektívnosti generovať 150 miliónov USD ročne do roku 2025,a zaistiť tak, že Skupina MOL udrží svoju pozíciu medzi najlepšími rafinériami v Európe.
 • Zrýchlením transformácie smerom ku udržateľnej chemickej spoločnosti sCAPEX vo výške 4,5 miliardy USD do roku 2030.
 • Využitím technológie CCS (Carbon Capture and Storage) na zachytávanie a ukladanie uhlíka v prieskumných a ťažobných aktivitách dosiahnuť znižovanie emisií CO2 typu 1+2 o 20 % do roku 2030 na súčasných prevádzkach.

SLUžBY ZÁKAZNÍKOM

Služby zákazníkom sa stanú najlepším digitalizovaným predajcom vo svojej triede a Upstream bude tiež efektívnejším a udržateľnejším strategickým pilierom generujúcim hodnoty a voľné finančné prostriedky do roku 2030.

Našim cieľom je:

 • Predávať kilometre namiesto litrov: rozšíriť portfólio alternatívnych palív a komplexných služieb mobility v druhej polovici dekády.
 • Diverzifikácia predajných kanálov cez integrované digitálne platformy a model frančízy, organické rozšírenie našej siete čerpacích staníc.
 • Ďalšie rozšírenie ponuky jedál a produktov, a štandardizácia a digitalizácia procesov.
 • Dosiahnuť EBITDA vo výške 700+ miliónov USD do roku 2025.
 • Stať sa uhlíkovo neutrálnymi na úrovni emisií 1+2 do roku 2030 a sústrediť sa na uvedomelé nakladanie s odpadom a recykláciu.

UPSTREAM

Orientácia na generovanie hotovosti, riadený pokles ťažby v strednej a východnej Európe, prístup k medzinárodným prieskumným a ťažobným aktivitám zameraný na príležitosti a investície do CCUS (zachytávanie, využívanie a ukladanie uhlíka).

Našim cieľom je :

 • Tvorba hotovosti namiesto barelov : maximalizácia hodnoty existujúcich investícii a riadený pokles v strednej a východnej Európe.
 • Efektívnosť a znižovanie nákladov v každom možnom ohľade.
 • Využiť svoje odborné znalosti geológie Panónskej panvy, aby sa Skupina MOL do roku 2030 stala kľúčovým hráčom v zachytávaní, využívaní a ukladaní uhlíka (CCUS) v strednej a východnej Európe, a podporil aj týmto spôsobom svoju uhlíkovú neutralitu (Scope 1 a 2).
 • Maximalizovať tvorbu hodnoty s približne 1,8 miliardami USD zjednodušeného cash flow v rokoch 2021-25 pri cenách ropy 50 USD/barel
 • Stať sa uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou (Scope 1 and 2) do roku 2030 na úrovni portfólia.

FINANČNÝ RÁMEC 2021-25

Plne financovaný prechod a stabilné, predvídateľné odmeňovanie akcionárov, silná súvaha.

 • Konzervatívne strednodobé makroekonomické predpoklady, rast cien emisných povoleniek (potenciálny rast až na úroveň 100 EUR/t do roku 2030)
 • Rast EBITDA z 2,3 miliardy USD v roku 2021 na 2,6 miliardy USD do roku 2025, podporený projektami segmentu Downstream, rastom Služieb zákazníkom a zvýšením efektívnosti.
 • Skupina MOL vygeneruje v rokoch 2021-25 dostatočný cash flow na pokrytie prevádzkových investícií, minimálne 3,5 miliardy USD strategických investícií, vrátane 1 miliardy USD na nízkouhlíkové investície do obehového hospodárstva, a tiež stabilných základných dividend.
 • udržanie silného finančného profilu prostredníctvom robustnej súvahy a dostatočnej finančnej rezervy.
 • Nárast využívania príležitostí zelených fondov v Európe.
 • Flexibilita súvahy sa dá využiť na financovanie nových podnikateľských príležitostí, vrátane fúzií a akvizícií v akýchkoľvek podnikateľských líniách generujúcich cash flow.

POZRITE SI NAŠU PREZENTÁCIU PRE KAPITÁLOVÉ TRHY (v anglickom jazyku)

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×