Zlúčenie spoločnosti CM European Power Slovakia, s.r.o. so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

Spoločnosť CM European Power Slovakia, s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 44 354 258, ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832 by mala s účinnosťou k 1.1.2018 zaniknúť bez likvidácie v dôsledku jej zlúčenia so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., ktorá sa stane jej právnym nástupcom. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v súlade s ust. § 218 c ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení týmto zverejnením informácií a podkladov plní svoju zákonnú povinnosť vyplývajúcu jej z ust. § 218 c ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×