Ochrana osobných údajov

Zodpovedná
osoba (DPO)
Zodpovedná osoba (DPO)
VIAC

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. dohliada zodpovedná osoba (data protection officer), na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť, a to

  • na adrese sídla spoločnosti: zodpovedná osoba GDPR, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
  • e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..
Výkon práv
dotknutej osoby
Výkon práv dotknutej osoby
VIAC

Dotknutá osoba je oprávnená na výkon svojich práv vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Bližšie sú jednotlivé práva dotknutej osoby uvedené na webovom sídle spoločnosti SLOVNAFT, a.s. (ďalej len „spoločnosť“), www.slovnaft.sk, odkaz Ochrana osobných údajov, Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (všeobecné informácie) resp. v sekcii podľa účelu spracúvania osobných údajov, ako aj v článku 15 až 22 Nariadenia resp. v § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre daný prípad uplatňuje).

Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva vyplývajúce z Nariadenia alebo Zákona o ochrane osobných údajov u spoločnosti ako prevádzkovateľa, podaním žiadosti, a to

  • na adrese sídla spoločnosti: zodpovedná osoba GDPR, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
  • e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Spoločnosť ako prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti dotknutej osoby podľa článkov 15 až 22 Nariadenia, resp. podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre daný prípad uplatňuje), bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Spoločnosť informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sú podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Ak spoločnosť neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., https://dataprotection.gov.sk) a uplatniť súdny prostriedok nápravy v zmysle Nariadenia, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Všetky informácie, oznámenia a opatrenia na žiadosť dotknutej osoby sa poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, spoločnosť môže buď:

a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytovanie informácií alebo oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo

b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

Spoločnosť znáša bremeno preukázania zjavnej neopodstatnenosti alebo neprimeranosti žiadosti.

Ak má spoločnosť oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť uvedenú v článku 15 až 21 Nariadenia, resp. podľa § 21 až § 27 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre daný prípad uplatňuje), môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

Ak spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva v súvislosti s dotknutou osobou veľké množstvo informácií, môže požadovať, aby pred doručením informácií dotknutá osoba spresnila, ktorých informácií alebo spracovateľských činností sa žiadosť týka.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia alebo § 22, § 23 ods. 1 a § 24 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre daný prípad uplatňuje), pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Spoločnosť o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Zoznam sprostredkovateľov Zoznam sprostredkovateľov
VIAC
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov Zoznam sprostredkovateľov
členovia BONUS klubu nájdete na https://www.bonusklub.sk/bonus-klub/faq/
Kamerovým systémom v objektoch SLOVNAFT, a.s. Agentúra S+L s.r.o., Hlborá 6441/26, 917 01 Trnava, IČO: 36 266 477
Kamerovým systémom na čerpacích staniciach SECAR s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 31 325 602
Partneri/Prevadzkovatelia čerpacích staníc na území Slovenskej republiky (adresa a kontaktné údaje sa nachádzajú na každej čerpacej stanici)
VSTUPY EFG Slovakia s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 36 224 464
Agentúra S+L s.r.o., Hlborá 6441/26, 917 01 Trnava, IČO: 36 266 477
Ubytovanie STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava, IČO: 36 361 127
Zoznam akcionárov Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890
Cromwell a.s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO: 31 353 746
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

UŽITOČNÉ LINKY

Bonus Klub

VIAC
×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×