Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

V tejto sekcii sú zverejnené tzv. regulované informácie v zmysle zákona o Burze cenných papierov 429/2002 Z.z. Investorom poskytujeme informácie o vlastníckej štruktúre a zložení orgánov spoločnosti, finančný kalendár a pravideľné správy dokumentujúce výkonnosť našej spoločnosti.

Finančný kalendár
Partnerov informujeme o predpokladaných dátumoch nadchádzajúcich dôležitých finančných udalostí prostredníctvom finančného kalendára.
Viac

Vlastnícka štruktúra
Nasledujúci graf ukazuje vlastnícku štruktúru SLOVNAFT, a.s.. Ako aj z grafu vyplýva, najväčším akcionárom SLOVNAFTu je maďarská ropná spoločnosť MOL Rt, okrem nej akcie vlastnia právnické a taktiež fyzické osoby.
Viac

Finančné správy
Vývoj hospodárenia spoločnosti a jej finančné výsledky sú pravideľne zverejňované v štandardnom formáte štvrťročných a výročných správ. Finančný kalendár obsahuje termíny ich zverejnenia a termin Valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti. Účtovné závierky poskytujú verný a pravdivý obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti a spoločností tvoriacich skupinu Slovnaft.
Viac

Orgány spoločnosti
Vrcholovými orgánmi SLOVNAFT, a.s. sú predstavenstvo a dozorná rada. Predstavenstvo kolektívne zodpovedá za kľúčové rozhodnutia spoločnosti. Dozorná rada kontroluje činnosti ostatných orgánov spoločnosti.
Viac

Valné zhromaždenie 2018
Pre našich partnerov a investorov ponúkame informácie o valných zhromaždeniach SLOVNAFT akciovej spoločnosti.
Viac

Najčastejšie otázky
Akciová spoločnosť SLOVNAFT si rovnako váži všetkých akcionárov bez rozdielu a poskytuje im všetky potrebné informácie. V tejto časti uvádzame odpovede na najčastejšie otázky individuálnych investorov - fyzických osôb.
Viac

Zlúčenie spoločnosti Slovnaft Retail, s.r.o. so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.
Spoločnosť Slovnaft Retail, s.r.o., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 700 912, ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832 by mala s účinnosťou k 1.1.2016 zaniknúť bez likvidácie v dôsledku jej zlúčenia so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., ktorá sa stane jej právnym nástupcom.
Viac

Zlúčenie spoločnosti CM European Power Slovakia, s.r.o. so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.
Spoločnosť CM European Power Slovakia, s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 44 354 258, ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832 by mala s účinnosťou k 1.1.2018 zaniknúť bez likvidácie v dôsledku jej zlúčenia so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., ktorá sa stane jej právnym nástupcom.
Viac

×