Slovnaft sa pridal k Charte diverzity

Spoločnosť sa zaväzuje ísť príkladom, rešpektovať a oceňovať diverzitu a nekompromisne chrániť svojich zamestnancov pred diskrimináciou.

Skupina SLOVNAFT sa pridala k Charte diverzity, ktorá integruje princípy diverzity a inkluzívneho prístupu do podnikateľskej stratégie a rozhodovacích procesov na všetkých úrovniach riadenia firmy.

Brať ohľad na diverzitu znamená vytvárať priestor pre vzájomný rešpekt, dôveru a budovanie dobrých vzťahov nielen so zamestnancami, ale i dodávateľmi, akcionármi, obchodnými partnermi a klientmi spoločnosti.

„Diverzitu v Slovnafte nevnímame len ako jednoduché delenie pohlaví. Stratégia našej spoločnosti v oblasti diverzity pozostáva zo štyroch pilierov – rodovej a vekovej diverzity, rôznorodosti benefitného systému a spolupráce so znevýhodnenými osobami,“ hovorí Gabriel Szabó, CEO spoločnosti. „Okrem toho je pre nás dôležitá diverzita myšlienok. V súčasnej dobe, kedy musíme stále častejšie vykročiť zo stereotypov, z našej komfortnej zóny, je toto práve tá oblasť, ktorá firmy výrazne posúva vpred.“

Skupina SLOVNAFT už dlhodobo podporuje diverzitu vo firme – aktívne podporuje seniorov – bývalých zamestnancov Slovnaftu združených v klube dôchodcov v športových a kultúrnych aktivitách. Príkladom diverzity je aj päť jazykových mutácií – slovenská, anglická, maďarská, poľská a rómska – informačných letákov využívaných počas tohtoročných generálnych revízií v rafinérii. Slovnaft sa ako člen Skupiny MOL spolupodieľa aj na štipendijnom programe FEMP (Female Engineering MOL Programme), ktorého cieľom je vniesť diverzitu do ropného biznisu, v ktorom tradične dominujú muži.

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre Charty diverzity, ktorá v štátoch Európskej únie podporuje šírenie a zdieľanie princípov, dobrej praxe a skúseností na tému manažmentu diverzity.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×