Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Triediť novinky podľa dátumu:

Triediť novinky podľa kľúčového slova:

Náhrada príjmu v maximálnej výške

Náhrada príjmu v maximálnej výške SLOVNAFT 21.1.2004

Podľa zákona o sociálnom poistení a zákona o náhrade príjmu počas dočasnej práceneschopnosti zamestnanca, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2004, vypláca náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnanca počas prvých desiatich dní zamestnávateľ. Od jedenásteho dňa do konca práceneschopnosti má nárok na výplatu nemocenského. Zákonom stanovená minimálna výška náhrady príjmu je 25 % tzv. vymeriavacieho základu za prvé tri dni dočasnej práceneschopnosti a 55 % vymeriavacieho základu od tretieho do desiateho dňa práceneschopnosti.  Zákon umožňuje zamestnávateľovi po dohode s odborovou organizáciou vyplácať zamestnancom náhradu príjmu až vo výške 80% vymeriavacieho základu. SLOVNAFT prijal návrh odborovej organizácie a koncom decembra 2003 dohodol v kolektívnej zmluve náhradu príjmu v maximálnej výške. Na základe tejto dohody budú mať zamestnanci od prvého až do desiateho kalendárneho dňa dočasnej práceneschopnosti vyplatených  80 % vymeriavacieho základu. Dodatok číslo 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2003-2005 s platnosťou pre rok 2004, ktorý zakotvuje nárok na maximálnu zákonom povolenú náhradu príjmu pri dočasnej PN obsahuje aj ďalšie zmeny. Predlžuje výpovednú dobu o mesiac nad rámec zákona pre zamestnancov, ktorí majú ku dňu rozviazania pracovného pomeru menej ako tri roky do dovŕšenia dôchodkového veku, zvyšuje pracovné voľno s náhradou mzdy na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení na desať dní v roku a upravuje zvýšenie základnej mzdy zamestnanca v priemere o 12,2 percenta. Minimálna mzda pre rok 2004 je stanovená na 11 tisíc korún.

Presun výroby olejov Madit

Presun výroby olejov Madit SLOVNAFT 20.1.2004

S cieľom znížiť náklady na výrobu rozhodla Skupina MOL o presune výroby olejov Madit do Komáromu, kam sa vďaka lodnej doprave dajú základové oleje prepraviť lacnejšie a kde je priamo lokalizovaná výroba sudov na oleje. Zámerom tohto kroku je zastaviť pokles podielu tejto značky na slovenskom trhu. Nevyužité výrobné zariadenie SLOVNAFTu odkúpil závod MOL-Lub.

Riaditelia top firiem vyjadrili

Riaditelia top firiem vyjadrili SLOVNAFTu úctu a uznanie SLOVNAFT 2.1.2004

V druhej polovici decembra prevzal generálny riaditeľ SLOVNAFTu Vratko Kaššovic ocenenie v motivačnom projekte pre mladých Manažérsky vzor 2003. SLOVNAFT sa v ňom stal podľa názoru riaditeľov top firiem na Slovensku jednou z troch spoločností, ktorej prejavili najväčšie uznanie, úctu a váženosť.

Projekt Manažérsky vzor podporujúci netradičné formy ekonomického vzdelávania mladých ľudí, ktorého sa zúčastňujú aj top manažéri významných slovenských spoločností, sa konal po tretí raz.  Realizovala ho najväčšia poradenská firma PricewaterhouseCoopers spolu so vzdelávacou neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť, licenčným partnerom Junior Achievement International. Motivačný projekt umožňuje stredoškolákom - absolventom programov organizácie Junior Achievement Slovensko s názvom Aplikovaná ekonómia priamy kontakt s osobnosťami slovenského podnikateľského prostredia. Tento rok sa do neho zapojilo 108 riaditeľov top firiem a 344 študentov z 58 stredných a vysokých škôl z celého Slovenska. Z celkového počtu študentov sa takmer sto zúčastnilo interview s riaditeľmi, ktorého obsahom bola otázka úcty a váženosti. Interview poskytol aj SLOVNAFT. Témou rozhovoru boli otázky týkajúce sa podnikateľského úspechu, vstupu Slovenska do EÚ a vnímania značky na trhu. Riaditelia odpovedali tiež na otázku, ktoré tri spoločnosti si najviac vážia a prečo. Firmou roka 2003 sa podľa ich hodnotenia stal Volkswagen Slovakia pred Tatra bankou a trojicu najuznávanejších firiem uzatvoril SLOVNAFT.

Prevádzkový zisk SLOVNAFTu sa výrazne zvýšil

Skupina SLOVNAFT dosiahla v prvom polroku vynikajúce výsledky, keď prevádzkový zisk skupiny vzrástol medziročne o 176 % a dosiahol 4,952 mld. Sk. EBITDA sa zvýšila o 83 % na 6,577 mld. Sk a čistý zisk skupiny dosiahol 4,153 mld. Sk oproti 1,638 mld. Sk v prvom polroku 2003.

Pod veľmi dobré prevádzkové výsledky sa podpísal predovšetkým bezproblémový chod výroby, neustále zvyšovanie efektívnosti, dosiahnuté synergie z integrovanej činnosti v rámci Skupiny MOL a priaznivý vývoj externého prostredia reprezentovaný hlavne vyššími crack spreadmi motorových palív. „V  2. štvrťroku 2004 sme v SLOVNAFTe opäť dokázali, že schopnosť dosahovať vynikajúce výsledky je stabilnou črtou našej spoločnosti. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa nám podarilo zlepšiť všetky rozhodujúce ukazovatele. Dosiahnutý prevádzkový zisk medziročne vzrástol o 2,69 mld Sk, na čom má zásluhu viacero faktorov: spoľahlivý chod výrobných prevádzok, prínos prevádzkových synergií a sústavné zvyšovanie vnútornej výkonnosti,“ uviedol gnerálny riaditeľ spoločnosti Vratko Kaššovic. Zdôraznil, že vo výsledkoch 2. štvrťroka 2004 sa zúročuje prínos niekoľkých komplexných projektov realizovaných v predchádzajúcich rokoch. Menovite ide o projekt BRAVO, zameraný na zvýšenie organizačnej efektívnosti, projekt FUTURA, zabezpečujúci plynulé včlenenie SLOVNAFTu do integrovanej štruktúry Skupiny MOL a projekt RPIP s cieľom zvýšiť technologickú efektívnosť. Podľa V. Kaššovica aj v nasledujúcom období bude SLOVNAFT pokračovať vo svojom úsilí, s cieľom zlepšiť výkonnosť a využiť synergie plynúce z integrovanej prevádzky v rámci Skupiny MOL.

Na druhej strane silnejúca slovenská koruna, predovšetkým voči USD, negatívne ovplyvnila prevádzkový zisk SLOVNAFTu vo výške 1,4 mld. Sk. Vývoj kurzu domácej meny tak de facto zmazal pozitívny vplyv vyšších crack spreadov motorových palív.

Vďaka výraznému nárastu objemu predaja motorových palív na zahraničných trhoch SLOVNAFT zvýšil tržby z predaja o 12 %. Motorom rastu v druhom štvrťroku bol predovšetkým vyšší dopyt na českom trhu z dôvodu plánovanej odstávky domácich rafinérií v Litvínove a Kralupoch a vysoký dopyt po motorovej nafte s ultranízkym obsahom síry na poľskom, rakúskom a nemeckom trhu. Podiel nafty s ultranízkym obsahom síry na celkovej produkcii nafty vzrástol v druhom štvrťroku medziročne zo 7,5 % na 41,9 %. Nová výrobná jednotka, ktorá bude uvedená do prevádzky ešte v tomto roku, umožní SLOVNAFTu ešte pružnejšie reagovať na rastúci dopyt po nízkosírnej nafte. Na rozdiel od exportu objem predaja motorových palív na domácom veľkoobchodnom trhu mierne poklesol.

Po dobrom začiatku roka maloobchodný predaj SLOVNAFTu v druhom štvrťroku medziročne poklesol. Zhruba o 20 % vyššie maloobchodné ceny v priebehu druhého štvrťroka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (kvôli vysokým kótovaným cenám ropy a motorových palív na svetových trhoch) a nepriaznivé počasie negatívne ovplyvnili predovšetkým predaj benzínov (hlavne benzínu 98 a 91). Tento vývoj je v súlade s trhovým trendom, keď SLOVNAFT, rovnako ako väčšina jeho konkurentov, nepriaznivo pociťuje vplyv vysokých cien motorových palív na spotrebe a predaji.   

SLOVNAFT investoval v prvom polroku 3,645 mld. Sk, čo je medziročný nárast takmer o 1,83 mld. Sk. Vyšší objem investícií pozitívne ovplyvnili predovšetkým projekty výstavby novej jednotky na hĺbkové odsírenie motorovej nafty (má byť uvedená do prevádzky v poslednom štvrťroku 2004) a novej jednotky na výrobu polypropylénu (má byť uvedená do prevádzky v budúcom roku). Pokračuje aj program rekonštrukcie a modernizácie čerpacích staníc na Slovensku.

Ďalšie informácie:
Dušan Valúch
Podniková komunikácia
Tel: 0908/733 781

×