Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Triediť novinky podľa dátumu:

Triediť novinky podľa kľúčového slova:

Konzorcium NEXT-E a EÚ podpísali grantovú dohodu o vybudovaní 252 rýchlonabíjačiek a ultranabíjačiek pre elektromobily naprieč strednou a východnou Európou

 • Sieť 222 rýchlonabíjačiek a 30 ultranabíjačiek pre elektromobily pozdĺž hlavných dopravných ťahov EÚ bude spájať šesť krajín strednej a východnej Európy
 • Ide o najväčší grant, aký kedy EÚ udelila v rámci Nástroja na spájanie Európy (Connecting Europe Facility) na projekt rozvoja elektromobility, vo výške 18,84 miliónov €
 • Sieť NEXT-E bude kompatibilná vo všetkých zúčastnených krajinách a prepojená s elektromobilovými sieťami v západnej Európe, čím sa vytvorí jednotná integrovaná nabíjacia sieť naprieč EÚ

Tallin, 9. november 2017 – Dnešok je dôležitým míľnikom pre rozšírenie elektromobility do krajín Kohézneho fondu a budúcnosť dopravy v Európe. Počas Dňa digitálnej dopravy v Talline podpísali partneri združení v projekte NEXT-E grantovú dohodu s agentúrou INEA, ktorá umožní vybudovanie nabíjacej siete pre elektromobily naprieč šiestimi krajinami strednej a východnej Európy: Českom, Slovenskom, Maďarskom, Slovinskom, Chorvátskom a Rumunskom.

V júli 2017 Európska komisia vybrala projekt NEXT-E na spolufinancovanie prostredníctvom Nástroja na spájanie Európy (Connecting Europe Facility – CEF). Konzorcium NEXT-E obdrží grant vo výške 18,84 miliónov € na implementáciu projektu, čo je najväčší grant, aký kedy CEF udelil na projekt rozvoja elektromobility. V rámci tohto projektu nainštalujú partneri 222 multištandardných rýchlonabíjačiek (50 kW) a 30 utlranabíjačiek (150-350 kW) pozdĺž hlavných koridorov TENT-T a hlavnej siete. Po prvýkrát v histórii bude možné so 100 %-ným využitím elektrickej energie cestovať na dlhé vzdialenosti v šiestich krajinách Kohézneho fondu s prepojením na susedné štáty.

Projekt NEXT-E je príkladom jedinečnej spolupráce štyroch popredných koncernov v oblasti elektroenergetického, ropného a plynárenského priemyslu, ktoré spojili svoje sily s výrobcami automobilov, aby vytvorili interoperabilnú nediskriminačnú nabíjaciu sieť pre elektromobily ako schodnú alternatívu k existujúcej sieti pre automobily so spaľovacími motormi. Zapojili sa spoločnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, český E.ON Czech Republic, maďarský E.ON Hungary, rumunský E.ON Romania), spoločnosti Skupiny MOL (zastúpené pobočkami vo všetkých šiestich zúčastnených krajinách), Hrvatska elektroprivreda v Chorvátsku, PETROL (v Slovinsku a Chorvátsku), ako aj Nissan a BMW.

„Next-E je politicky dôležitý inovačný projekt, ktorý sa spustil vďaka veľkému úsiliu priemyselných odvetví a podpory zo strany Európskej komisie. Projekt podporuje úzku spoluprácu s miestnymi projektami realizovanými v susedných krajinách, pričom kladie dôraz na maximalizáciu európskeho vplyvu a politiku hlavnej siete dopravných koridorov. Naším cieľom je konečne umožniť občanom cestovať alternatívne poháňanými vozidlami naprieč celou EÚ,“ uviedol Herald Ruijeters, riaditeľ pre investície, inovácie a udržateľnú dopravu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre dopravu.

„Som hrdý na to, že Európska únia a INEA podporia projekt, ktorý naštartuje rozvoj e-mobility v strednej a východnej Európe. Vybudovaním 252 nabíjacích staníc, z ktorých je až 30 ultranabíjačiek, získa dopravná sieť EÚ medzinárodnú interoperabilitu a otvorenejší trh v prospech zákazníkov,“ uviedol Dirk Beckers, riaditeľ INEA (Výkonnej agentúry EÚ pre inovácie a siete) na slávnostnom podpísaní grantovej dohody.

Doteraz bola inštalácia nabíjačiek pre elektromobily roztrúsená a často nekoordinovaná, čo predstavovalo riziko prekryvov alebo naopak medzier v sieti. Projekt NEXT-E bol spustený, aby vyriešil tento problém a vytvoril neprerušenú nákladovo efektívnu sieť, ktorá zaručí dostupnosť cezhraničného cestovania na dlhé vzdialenosti. Vďaka tomuto projektu budú môcť z existujúcich skúseností čerpať aj krajiny, kde doteraz neprebiehali žiadne významné aktivity v oblasti elektromobility, ako napríklad Maďarsko a Rumunsko. Aby sa zabezpečila kompatibilita so Západom a vznikla jednotná prepojená sieť, bude projekt koordinovaný s ostatnými prebiehajúcimi projektmi spolufinancovanými CEF, t. j. ULTRA-E, EAST-E a FAST-E.

Očakávané nasadenie rýchlonabíjačiek je v roku 2018 a inštalácia ultranabíjačiek sa plánuje v roku 2019 v rámci prípravy na príchod novej generácie diaľkových elektromobilov. Úplné nasadenie by malo byť hotové do konca roku 2020.

O projekte Next-E

Projekt Next-E je jedinečná spolupráca popredných firiem v oblasti elektroenergetického, ropného a plynárenského priemyslu s výrobcami automobilov, ktorí spojili svoje sily, aby vytvorili interoperabilnú nediskriminačnú nabíjaciu sieť pre elektromobily pozdĺž hlavných koridorov TEN-T v strednej a východnej Európe. Zapojili sa spoločnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, český E.ON Czech Republic, maďarský E.ON Hungary, rumunský E.ON Romania), spoločnosti skupiny MOL (zastúpené pobočkami vo všetkých šiestich zúčastnených krajinách), Hrvatska elektroprivreda v Chorvátsku, PETROL (v Slovinsku a Chorvátsku), ako aj Nissan a BMW.

Sieť bude tvoriť 222 multištandardných rýchlonabíjačiek (50 kW) a 30 utlranabíjačiek (150-350 kW). Vznikne tak dôležitá infraštruktúra pre nabíjanie elektromobilov na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku a Rumunsku. Sieť Next-E, ktorej úplné zavedenie sa očakáva do roku 2020, bude vďaka koordinácii s ostatnými projektmi spolufinancovanými z Nástroja na spájanie Európy (CEF) kompatibilná so západnou Európou.

Zmena v predstavenstve spoločnosti Slovnaft

Predstavenstvo spoločnosti SLOVNAFT, a.s., na svojom zasadnutí dňa 19. septembra 2017 prerokovalo a prijalo v súlade so stanovami spoločnosti rezignáciu člena predstavenstva pána Ábela Galácza. Týmto dňom bolo jeho členstvo v predstavenstve ukončené.

Pán Ábel Galácz bol členom predstavenstva od apríla 2013.

MOL už má všetky licencie pre strategickú investíciu do projektu Polyol

 • Skupina MOL a thyssenKrupp podpísali ďalší kontrakt na výrobu polyéterických polyolov a propylénglykolov
 • Skupina MOL už má technologické licencie a technické zdroje pre všetky výrobné jednotky projektu Polyol
 • Projekt Polyol bude najväčším investičným projektom Skupiny MOL v rokoch 2017 - 2021
 • V rámci Stratégie 2030 urobila Skupina MOL v petrochemickom hodnotovom reťazci ďalší krok k výrobe polotovarov a špecializovaných chemických produktov

Budapešť, 19. októbra 2017 – Po uzavretí zmlúv so spoločnosťami Evonik a thyssenKrupp na výrobu propylénoxidu v júli 2017, dosiahla Skupina MOL nový míľnik strategickej investície. Ďalšia zmluva, podpísaná s thyssenKrupp Industrial Solutions (Thajsko) Ltd., zabezpečí Skupine MOL technológiu výroby polyéterpolyolov a propylénglykolov z propylénoxidu.

Kontrakt zahŕňa nákup technologických licencií a procesnej architektúry výrobných jednotiek, vyrábajúcich polyéterpolyoly a propylénglykoly z propylénoxidu. Po ukončení investície sa Skupina MOL stane kľúčovým výrobcom polyéterpolyolov a propylénglykolov v strednej Európe.

Technológia Polyol od spoločnosti thyssenKrupp má najmodernejší dizajn Jet Reactor, ktorý garantuje najvyššiu dostupnú bezpečnosť, kvalitu, prevádzkovú spoľahlivosť, flexibilitu a produktivitu. Komplexný inžiniering, vrátane testovania produktov, dodá výskumné a vývojové centrum oleochemikálií thyssenKrupp v Thajsku. Zmluva zahŕňa aj predbežnú dohodu so spoločnosťou thyssenKrupp o dodávke a inštalácii výrobnej jednotky polyéterických polyolov.

Skupina MOL v súlade so svojou Stratégiou 2030 urobila v petrochemickom hodnotovom reťazci ďalší krok k výrobe polotovarov a špecializovaných chemických produktov. Stane sa tak poprednou chemickou skupinou v strednej a východnej Európe. Polyéterpolyoly, ktoré slúžia ako vstupná surovina pre výrobu polyuretánovej peny, sú hlavným smerom rozvoja Skupiny MOL v oblasti petrochémie, pretože majú široké využitie v automobilovom, stavebnom, obalovom a nábytkárskom priemysle. Po ukončení tejto významnej investície sa spoločnosť MOL stane jediným integrovaným výrobcom polyolov v strednej a východnej Európe.

Propylénglykoly, ktoré sú ďalšou produktovou líniou projektu Polyol, sú derivátmi propylénoxidu, ktoré vyrába väčšina popredných výrobcov propylénoxidu. Propylénglykoly sa vyznačujú širokou škálou použitia, vrátane výroby nenasýtených polyesterových živíc (UPR) či hygienických a farmaceutických výrobkov.

Podpísaním tejto zmluvy si Skupina MOL zabezpečila technologické licencie a technické zdroje pre všetky výrobné jednotky projektu Polyol. Zmluvy podpísané v júli sa týkali nákupu technologických licencií a výrobných balíkov pre HP-PO (peroxid vodíka – propylénoxid) technológiu výroby propylénoxidu.

MOL už má všetky licencie pre strategickú investíciu do projektu Polyol

Štartuje 12. ročník programu Zelené oázy –podpora aktívnych komunít a zveľaďovania verejných priestorov pokračuje

Bratislava/Banská Bystrica, október 2017

Ľudia s aktívnym prístupom k životnému prostrediu môžu prostredníctvom grantového programu Zelené oázy pomôcť revitalizovať verejné priestory miest a obcí. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v spolupráci s Nadáciou Ekopolis rozdelí sumu 56 000 eur medzi projekty, ktoré sú zamerané na ochranu prírody a zveľaďovanie verejných priestorov. Zapojenie miestnych komunít a aktívnych dobrovoľníkov je pritom jedným z hlavných cieľov programu. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je
11. decembra 2017.

Grantový program Zelené oázy už vyše desať rokov podporuje vytváranie, obnovu alebo skrášlenie verejných priestorov,  ekologicky hodnotných lokalít a trás. O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá, a tiež priamo mestá a obce. Finančné prostriedky môžu byť použité na obstaranie materiálu na výsadbu a úpravy terénu, náradie a iné potreby, ktoré sú v súlade s environmentálnym zámerom projektu.

„Je čoraz viac zrejmé, že aj nás sa už bezprostredne dotýkajú klimatické zmeny, aké sme doteraz nezažili. Dlhé obdobia extrémnych horúčav, prívalové dažde, vysychanie celých oblastí a iné. Dopad týchto zmien sa prejavuje nielen v mestskom prostredí.  Program Zelené oázy sa od svojho vzniku snaží reagovať na aktuálne výzvy v oblasti životého prostredia, a tak verný svojmu poslaniu - ale aj názvu - sa v tomto ročníku prioritne zameriavame na realizáciu adaptačných opatrení ako reakciu na zmenu klímy,“ približuje Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Medzi adaptačné opatrenia patria lokálne, praktické a efektívne opatrenia na zadržiavanie vody, ochladzovanie - hlavne v mestách, rozširovanie zelených plôch (predovšetkým viacetážovej alebo vertikálnej zelene), podpora efektívnejšieho hospodárenia s vodou, budovanie zelených striech, opatrenia na prevenciu a elimináciu následkov lokálnych prívalových povodní a podobne. „Mnohí ľudia majú originálne nápady, ako riešiť bodové problémy s vodou vo svojom okolí a tých by sme chceli podporiť. Inšpiráciou pre žiadateľov môže byť aj existujúci katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja ,“ dopĺňa Milan Hronec.

Vyhodnotenie predchádzajúceho ročníka

V 11. ročníku programu Zelené oázy získalo grant v celkovej výške 56 000 eur spolu 23 projektov. Osobitnú podporu mali projekty zamerané na vytvorenie, oživenie alebo obnovenie verejných priestorov predovšetkým v mestách a na sídliskách, kde by deti rozvíjali svoje športové a pohybové aktivity a hrali sa v motivujúcom prostredí.

Odborná komisia sa zhodla, že najzaujímavejším projektom 11. ročníka grantového programu Zelené oázy bol projekt Braille sa učí nielen z kníh. Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím z Bratislavy upravila školskú záhradu pre potreby detí so zrakovým znevýhodnením, vysadila záhony, bylinkovú špirálu a umiestnila popisné tabuľky pre nevidiacich.

„Za jedenásť rokov programu sa nám podarilo zaktivizovať už veľa skupín dobrovoľníkov a komunít, ktoré úspešne zrealizovali zaujímavé environmentálne projekty po celom Slovensku. Ich úsilie a výsledok práce sú inšpiráciou pre ostatných, ktorým teraz ponúkame možnosť realizovať svoje nápady už v 12. ročníku programu, “ uvádza Anton Molnár, riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Podrobné informácie o grantovom programe Zelené oázy, kritériá a prihlasovacie formuláre sú na stránkach  www.oazy.sk,www.ekopolis.sk a www.slovnaftludom.sk.

Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec,
048 / 470 1095, 0911 452 457, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Skupina MOL hľadá šikovných študentov do online súťaže Freshhh 2017

 • Freshhh je medzinárodná súťaž pre vysokoškolských študentov, ktorí sa zaujímajú o ropný a plynárenský priemysel
 • Súťaž má formu online hry a prebieha v anglickom jazyku
 • Okrem atraktívnych finančných odmien v celkovej výške 25 000 eur, môžu účastníci získať príležitosť naštartovať svoju kariéru v absolventskom programe Growww
 • Prihlásiť sa do súťaže Freshhh je možné do 3. novembra 2017 na stránke www.freshhh.net

Budapešť, 12. októbra 2017 – Skupina MOL, ktorej členom je tiež spoločnosť Slovnaft, pripravila pre študentov univerzít a vysokých škôl v poradí 11. ročník medzinárodnej online hry Freshhh 2017. Súťaž je zameraná na ropný a plynárenský priemysel a je taktiež skvelou príležitosťou ako naštartovať kariéru. Okrem cien v hodnote 25 000 eur, môžu súťažiaci získať miesto v absolventskom programe Growww v rámci Skupiny MOL, vrátane spoločnosti Slovnaft.

Freshhh je medzinárodná online súťaž, v ktorej trojčlenné tímy zložené zo študentov vysokých škôl a univerzít spravujú integrovanú ropnú spoločnosť. Počas hry musia súťažiaci rozhodnúť o projektoch na rozvoj ropných a plynových polí, o výstavbe rafinérie a musia tiež nájsť najlepšie portfólio produktov. Okrem toho môžu stanoviť stratégiu pre rozvoj maloobchodnej siete, ako aj rozhodnúť o investíciách pre jej rozšírenie. V posledných rokoch sa súťaže zúčastnilo viac ako 25 000 študentov z vyše 70 krajín. Mnohí z nich dostali príležitosť odštartovať svoju kariéru v absolventskom programe Growww v rámci celej Skupiny MOL, vrátane spoločnosti Slovnaft.

Súťaž Freshhh pozostáva z troch kôl. V prvom majú účastníci približne dva týždne na vybudovanie ropnej spoločnosti. V ďalšom kroku sa najlepších 40 tímov zúčastní online semifinále, kde budú riešiť profesionálne kvízy a prípadové štúdie. Posledným kolom je živé finále, kde sa stretne 8 najúspešnejších tímov, ktoré zabojujú o ceny v hodnote 25 000 eur. Finále je naplánované na január 2018. Do súťaže je možné sa prihlásiť do 3. novembra na www.freshhh.net.

Súťaž Freshhh umožňuje študentom preukázať svoje technologické znalosti, a zároveň robiť strategické rozhodnutia, ktoré zabezpečia vyššiu ziskovosť spoločnosti. „Pri pohľade na stratégiu Skupiny MOL bude pre nás dôležitejšie ako kedykoľvek predtým prilákať mladých, ambicióznych a talentovaných ľudí, s ktorých pomocou chceme uspieť pri zavádzaní zmien a inovácií. Za posledných jedenásť rokov Freshhh otvoril mnohým študentom dvere do všetkých spoločností Skupiny MOL, preto by som chcela vyzvať študentov, aby nepremeškali túto príležitosť a zapojili sa do hry,“ povedala Zdravka Demeter Bubalo, viceprezidentka pre Ľudské zdroje Skupiny MOL.

„Súťaž Freshhh mi pomohla uvedomiť si, že práca v tak dynamickom odvetví, ako je odvetvie ropy a zemného plynu, je pre mňa tou správnou cestou. Po jej skončení som bol prijatý do absolventského programu Growww, po ktorom som prijal ponuku na plný úväzok,“ hovorí Dusan Ilic, ktorý v Skupine MOL pracuje na zavádzaní nových služieb v oblasti maloobchodu.

O Skupine MOL

Skupina MOL je integrovaná medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti v Maďarsku. Je aktívna vo viac ako 30 krajinách sveta s dynamickou medzinárodnou pracovnou silou 25 000 ľudí a viac ako 100 ročnou históriou v tomto priemysle. Výskumné a výrobné aktivity Skupiny MOL sú podporované viac ako 75-ročnými skúsenosťami v oblasti uhľovodíkov. V súčasnosti má spoločnosť výrobné aktivity v 8 krajinách a prieskumné aktivity v 13 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Zároveň spoločnosť vlastní sieť 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

Kontakt:

Tamás Berzi
Hovorca
m: +36 20 409 7632 | @:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Skupina MOL plánuje výstavbu nového sídla

 • Nové sídlo dostane názov MOL Campus a od roku 2021 bude centrálou Skupiny MOL
 • Navrhlo ho známe architektonické štúdio Foster + Partners, ktoré sa preslávilo aj projektom sídla spoločnosti Apple v Kalifornii
 • Fotografie a videá dizajnu novej budovy sú dostupné tu: www.molcampus.hu/en

Budapešť, 4. októbra 2017 – Skupina MOL plánuje presťahovať do roku 2021 svoju centrálu do objektu MOL Campus – nových administratívnych priestorov s plochou 83 000 m2, ktoré navrhlo jedno z najznámejších architektonických štúdií, Foster + Partners z Veľkej Británie. Budova pre 2500 zamestnancov vyrastie na brehu Dunaja v južnej časti Budapešti, v blízkosti súčasného sídla MOL. Moderný dizajn odzrkadľuje strategickú víziu Skupiny MOL stať sa v najbližších desaťročiach generátorom zmien v strednej a východnej Európe.

Naplnenie ambicióznych cieľov novej dlhodobej stratégie MOL 2030 si vyžaduje inteligentné investície do infraštruktúry, ako aj do ľudského kapitálu. Dnes je ústredie MOL roztrúsené v piatich okresoch Budapešti v budovách, ktoré boli väčšinou postavené v 70. rokoch. Nový areál prinesie nielen zásadné prevádzkové synergie vďaka presťahovaniu všetkých zamestnancov na jedno miesto, ale bude zohrávať aj dôležitú úlohu pri zlepšovaní vnímania pracovísk zamestnancami, zlepšovaní ich spolupráce a vytváraní kultúrneho prostredia. To bude rozhodujúce pre prilákanie a udržanie budúcej vysoko kvalitnej, mobilnej a technicky zdatnej pracovnej sily.

Súčasťou administratívnej budovy s rozlohou 83 000 m2 sa v areáli, ktorý vznikne do roku 2021 pri Dunaji, stane 120 metrov vysoká veža. Nové sídlo pre zamestnancov Skupiny MOL navrhla spoločnosť Foster + Partners tak, aby spĺňalo najnovšie architektonické trendy a využívalo špičkové technológie. Svetovo uznávané architektonické štúdio stojí za takými projektmi, akými sú Apple Park v Cupertine, veža "Gherkin" v Londýne či centrála Commerzbank vo Frankfurte. Budapešť bude druhým mestom v strednej a východnej Európe, kde bude stáť budova prestížneho architektonického štúdia – hneď po Varšave, kde sa momentálne stavia Varšavský mestský úrad a Varso Tower. Maďarským partnerom britského architektonického štúdia bude FintaStudio.

V súlade s víziou Skupiny MOL do roku 2030 bude nový areál spĺňať najvyššie štandardy energetickej účinnosti a udržateľnosti a má za cieľ získať certifikáty LEED aj BREEAM.

Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva Skupiny MOL, uviedol: "V našej Stratégii 2030, o ktorej sme informovali minulý rok, sme si zadefinovali, že sa Skupina MOL stane prvou voľbou zamestnancov. Výstavba nášho nového sídla MOL Campus podporí tento cieľ. Budova bude mať najinovatívnejšie priestory v strednej Európe a pomôže nám prilákať talenty budúcnosti. Naším zámerom je vybudovať centrálu, pri ktorej nebudeme robiť v oblasti konštrukcie, technológií a udržateľnosti žiadne kompromisy. Spolupracujeme s najlepšími profesionálmi a použijeme najkvalitnejšie materiály. Je pre mňa cťou a potešením podieľať sa na vzniku tohto sídla. Som presvedčený, že MOL Campus, ktorý spolu s partnermi Foster + Partners a FintaStudio vytvoríme, bude dokonale reprezentovať ambície Skupiny MOL stať sa jednou z najprogresívnejších spoločností regiónu."

Nigel Dancey zo spoločnosti Foster + Partners uviedol: „Je to významný projekt nielen pre MOL, ale aj pre Budapešť. Budova predstavuje jedinečnú výzvu, pretože má skĺbiť funkčné potreby organizácie s najvyššími štandardmi udržateľnosti a historickým rámcom, do ktorého bude zasadená. Charakter pracovísk sa mení a umožňuje lepšiu spoluprácu. Preto sme v architektúre sídla spojili dva objekty, vežu a jej rozsiahlu prízemnú súčasť, do jednotnej formy zrastenej s prírodou. Stane sa súčasťou pracovných priestorov. Jednotlivé podlažia veže budú prepojené záhradami.

LEED: (Líderstvo v oblasti energetiky a environmentálneho dizajnu). Tento certifikačný systém pochádza z USA. V rámci systému LEED je možné hodnotiť nové aj existujúce budovy. LEED je systém hodnotenia založený na konsenze, určený pre budovy šetrné k životnému prostrediu fungujúce na trhu, ktorý sa spolieha na dostupné a prevádzkové technológie. Projekt môže dosiahnuť osvedčenie "Certifikovaný", "Strieborný", "Zlatý" alebo "Platinový". Hodnotiaci systém bol vypracovaný pre päť environmentálnych kategórií (výhodná poloha z hľadiska životného prostredia, hospodárnosť v rámci spotreby vody, energie a atmosféry, materiály a nástroje a kvalita vnútorného prostredia).

BREEAM: (Metóda hodnotenia environmentálnych parametrov stavieb) je prvým environmentálne uznávaným systémom certifikácie budov, ktorý bol iniciovaný vo Veľkej Británii. Cieľom systému je zlepšiť kvalitu zastavaného prostredia; komerčné, obchodné a kancelárske budovy. BREEAM podporuje budovy s nízkou spotrebou energie, rôzne riešenia na zvýšenie efektívnosti využívania vody a investície, ktoré neovplyvňujú zelené oblasti, ale realizujú sa ako brownfield projekty a majú preto menší vplyv na životné prostredie. Certifikované budovy BREEAM sú rozdelené do piatich kategórií: prešla, dobrá, veľmi dobrá, skvelá a vynikajúca.

O Skupine MOL

Skupina MOL je integrovaná medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v maďarskej Budapešti. Je aktívna vo viac ako 30 krajinách sveta, s dynamickou medzinárodnou pracovnou silou pozostávajúcou z 25 000 ľudí a viac ako 100 rokmi v priemysle. Výskumné a výrobné aktivity spoločnosti MOL vychádzajú z viac než 75 ročných skúseností v oblasti uhľovodíkov. V súčasnosti má výrobné aktivity v 8 krajinách a prieskumné aktíva v 13 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku, a vlastní sieť 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

Kontakt pre tlač:

Tamás Berzi
Hovorca
m: +36 20 409 7632 | @:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Slovnaft prináša motoristom nové portfólio palív s vylepšenými vlastnosťami

 • nové portfólio palív v celej sieti čerpacích staníc Slovnaft dostalo jednotný názov EVO
 • vo všetkých palivách EVO bolo navýšené množstvo aditív, ktoré motor čistia a dlhodobo ho chránia pred tvorbou usadenín a koróziou
 • lepšia starostlivosť o motor sa prejaví jeho efektívnejším chodom, nižšou spotrebou, menšou poruchovosťou a predĺženou životnosťou
 • spolu s novým názvom pribudne na výdajné stojany čerpacích staníc Slovnaft povinné európske označenie palív, ktoré vyplýva z  legislatívy EÚ

BRATISLAVA, 4. októbra 2017 – Slovnaft uvádza do svojej siete čerpacích staníc nové portfólio vysoko kvalitných palív, ktoré čistia motor a dlhodobo ho chránia pred znečistením usadeninami. Doteraz ponúkané palivá Tempo Plus a  EVO na čerpacích staniciach Slovnaft vystriedajú nové palivá s vylepšenými vlastnosťami s názvami EVO a EVO Plus. K novej značke postupne pribudne na všetkých 253 čerpacích staniciach Slovnaft aj povinné európske označovanie palív, nariadené legislatívou EÚ.

Nové vylepšené palivá Slovnaftu vďaka aditívam čistia motor od usadenín až o 58 percent, ako bolo potvrdené nezávislou akreditovanou spoločnosťou, čím lepšie a zároveň dlhodobo chránia motor pred znečistením. Čistejší vstrekovací systém prispieva k optimálnemu chodu motora, nižšej spotrebe a menšej poruchovosti. Okrem prémiových palív EVO Plus (doteraz EVO), poskytujú zvýšený čistiaci účinok aj základné palivá EVO (doteraz Tempo Plus).

Nový rad EVO benzínov obsahuje o 50 percent viac čistiacich a trenie znižujúcich zložiek. Rovnako došlo k navýšeniu aditivácie radu EVO diesel o 25 percent. Pri prémiových palivách EVO Plus sú pozitívne účinky na motor prejavujúce sa dlhodobým stabilným výkonom a akceleráciou motora omnoho výraznejšie.

"Slovnaft chce ľuďom na cestách poskytovať produkty a služby tej najvyššej kvality. Doteraz sme našim zákazníkom vždy ponúkali tie najkvalitnejšie palivá a táto tradícia nás zaväzuje aj naďalej. Palivá prešli vývojom a vďaka nemu spotrebitelia teraz získajú ešte lepšiu kvalitu. Nové palivá môžu natankovať v celej sieti 253 čerpacích staníc Slovnaft,“ uviedla Timea Reicher, riaditeľka Maloobchodu spoločnosti Slovnaft.

Ponuka inovovaných plne aditivovaných palív v sieti čerpacích staníc Slovnaft:

 

Nový názov

Pôvodný názov

Štandardné palivá

EVO 95

Tempo Plus 95

EVO Diesel

Tempo Plus Diesel

Prémiové palivá

EVO 100 Plus

EVO Benzín

EVO Diesel Plus

EVO Diesel

Nové palivá s vylepšenými vlastnosťami zaviedli v krajinách strednej a východnej Európy okrem Slovnaftu aj ďalšie siete čerpacích staníc, ktoré sú súčasťou Skupiny MOL. Zákazníci tak môžu všade tankovať rovnaké vysoko kvalitné palivá EVO. V Chorvátsku ich nájdu pod značkou Class. "Skupina MOL využila pri vývoji nového portfólia palív EVO svoje dlhoročné skúsenosti a najnovšie poznatky. Inovované palivá vyrábame špičkovými technológiami a ich najmodernejšie prísady poskytujú špičkovú starostlivosť o motor vozidla. Skupina MOL venuje mimoriadnu pozornosť potrebám zákazníkov a novým trendom v oblasti vývoja motorov. Pri vývoji motorových palív EVO sme upravili kľúčové komponenty tak, aby spĺňali  najdôležitejšie súčasné potreby motoristov," povedal Lars Höglund, viceprezident Skupiny MOL pre Maloobchod.

Nové obchodné názvy palív EVO v  maloobchodnej sieti Slovnaftu doplní povinné európske označovanie, vyplývajúce z legislatívy EÚ. Zjednocuje označenie palív na čerpacích staniciach v celej Európskej únii a uľahčuje ich výber najmä zahraničným motoristom. Motorová nafta má európske označenie B7, benzín je pod označením E5 a autoplyn je na všetkých európskych čerpacích staniciach označený ako LPG.

Informácie o nových palivách EVO a ich účinkoch nájdete na http://evo.slovnaft.sk/

EVO 8

EVO 1

Fotografie na stiahnutie

Supina MOL hľadá startupy ponúkajúce inovatívne riešenia

 • vybrané startupy dostanú príležitosť zapojiť sa do maloobchodnej infraštruktúry Skupiny MOL, aby si mohli overiť v praxi svoje inovatívne riešenia
 • v súlade so svojou Stratégiou 2030 využije Skupina MOL aj externý potenciál, aby sa stala zdrojom riešení mobility v strednej a východnej Európe
 • prihlásiť sa môžu aj startupy zo Slovenska

Budapešť 25. septembra 2017 - Skupina MOL zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí pre startupy s inovatívnymi riešeniami v oblasti mobility, vernostného marketingu a big data, maloobchodu, a tiež v oblastiach dodávok a distribúcie. Trojmesačný program lokalizovaný v Budapešti organizuje v spolupráci s agentúrou Design Terminal. Program je zameraný na startupy, ktorých riešenia spĺňajú jeden z cieľov Stratégie 2030 Skupiny MOL – stať sa prvou voľbou pre zákazníkov na cestách.

Skupina MOL ponúka príležitosť startupom, ktorých riešenia sa v súčasnosti nachádzajú v inkubačnej fáze. Iniciatívu realizuje v spolupráci s agentúrou Design Terminal, sídliacou v Budapešti, ktorá má v práci so startupmi praktické skúsenosti a preukázateľné úspechy.

Program sa začne v januári 2018, potrvá tri mesiace a uskutoční sa v Budapešti. Proces predkladania žiadostí bol spustený 22. septembra 2017 a je otvorený pre všetky startupy, ktoré sú pripravené otestovať svoje inovatívne riešenia (prototypy alebo minimálne realizovateľné produkty) v oblasti mobility, vernostného marketingu a big data, maloobchodných služieb, a tiež v oblastiach zasielania balíkov a distribučných systémov. Výberový proces bude mať dve fázy – online zasielanie žiadostí, po ktorom bude nasledovať výberový kemp, kde budú mať vybraní uchádzači možnosť diskutovať, prezentovať svoje riešenia, predstaviť svoje tímy a svoju víziu zástupcom Skupiny MOL a agentúry Design Terminal. Predpokladá sa, že bude vybraných 4-5 startupov, ktoré dostanú príležitosť spolupracovať priamo so Skupinou MOL – vedúcou spoločnosťou v regióne strednej a východnej Európy, a ťažiť tak z 10-miliónovej medzinárodnej zákazníckej bázy a rozsiahlej maloobchodnej siete. Účastníci programu budú mať individuálnu podporu a odborné riadenie od obchodných lídrov Skupiny MOL a širokej základne mentorov agentúry Design Terminal. Získajú tiež výrobné a kancelárske priestory. Po skončení programu môže Skupina MOL ponúknuť úspešným startupom ako potenciálnym dodávateľom inovatívnych produktov a služieb dlhodobé partnerstvo.

Skupina MOL je presvedčená, že technologický pokrok a nové návyky spotrebiteľov výrazne zmenili celé priemyselné odvetvia, najmä to, čo sme doteraz považovali za maloobchodný predaj palív. Stratégia 2030 Skupiny MOL vychádza z predpokladu, že je nutné prehodnotiť súčasný prístup, aby sme si udržali líderstvo aj po dosiahnutí vrcholu dopytu po motorových palivách. V Skupine MOL vnímame inovácie ako jeden zo spôsobov reagovania na rýchlo sa meniace potreby zákazníkov. Preto sme sa rozhodli využiť komunitu startupov a hľadať nápady, ktoré posunú spotrebiteľský zážitok na ďalšiu úroveň.

Žiadosti je možné podať do 23. októbra 2017.

Viac o programe nájdete na stránke http://mol.designterminal.org/

Ak sa chcete dozvedieť viac o novej stratégii Skupiny MOL, navštívte stránku: https://molgroup.info/strategy2030

Dnes začína 11. ročník grantového programu Talenty Novej Európy

 • Stredoeurópska nadácia a Slovnaft aj tento rok podporia talentované deti a mládež na Slovensku sumou 66 000 eur
 • o grant sa môžu uchádzať talentované deti a mladí ľudia v oblasti vedy, umenia a športu
 • novinkou tohto ročníka je zaradenie nových športov populárnych najmä medzi mladými ľuďmi
 • počas uplynulých 10 rokov bolo podporených 322 mladých talentov sumou takmer 650 000 eur

BRATISLAVA, 12. septembra 2017 – Mimoriadne talentované deti a mladí ľudia v oblasti vedy, umenia a športu môžu získať už jedenásty rok finančnú podporu z grantového programu Talenty Novej Európy (TNE). O grant, ktorý udeľuje spoločnosť Slovnaft a Stredoeurópska nadácia (CEF), môžu požiadať do 23. októbra 2017.

Prihlášky mladých talentovaných hudobníkov, hercov, výtvarníkov, vedcov a športovcov budú posudzovať odborné poroty. V minulých rokoch boli ich členmi napr. Michal Hudák, Peter Marcin, Ján Filc, Marián Čekovský, Peter Lipa, Lukáš Latinák, Štefan Svitko, Richard Lintner, výtvarníčka Ilona Németh, matematik SAV Anatolij Dvurečenskij, jazykovedkyňa Lucia Molnár Satinská, fyzik Martin Mojžiš, klavirista Miki Škuta, riaditeľ Konzervatória v Bratislave Peter Čerman a pedagóg FTVŠ UK Ľubor Tománek.

„Som šťastná, že vidím stále viac výsledkov tohto projektu. Mladí ľudia, ktorým sme finančne pomohli v prvých ročníkoch, dnes pracujú na zaujímavých úlohách na svetových univerzitách v USA, Nemecku, Veľkej Británii. Viacerí z nich nás vtedy žiadali o podporu štúdia alebo stáže. Mnohým z nich sme pomohli a dnes môžem povedať, že to bola tá najlepšia investícia“, uviedla Silvia Czuczor, výkonná riaditeľka Stredoeurópskej nadácie.

Do predchádzajúceho ročníka sa prihlásilo 183 talentovaných detí z celého Slovenska. Najväčšiu skupinu uchádzačov o grant tvorili hudobníci a v športovej oblasti prevládali atletické disciplíny. Dve odborné poroty rozhodli, že granty získa 54 talentov v oblasti umenia, vedy a športu v celkovej výške 66 000 eur. Rovnakú sumu plánujú organizátori rozdeliť aj tento rok. Uzávierka prihlášok je 23. októbra 2017 a finálové výberové kolá sú naplánované na február 2018.

„Tento rok sme rozšírili možnosť získať grant o niektoré nové športy, ktoré boli nedávno zaradené na olympiádu, ako bejzbal/softbal, športové lezenie, skejtbording a surfing. To sú športy, ktoré u nás síce nemajú dlhú tradície, ale tešia sa obľube medzi mladými ľuďmi a veríme, že aj naša pomoc bude niektorých z nich motivovať, aby v nich dosiahli pozoruhodné úspechy“, dodáva Anton Molnár, riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

V ostatnom ročníku programu získala podporu napríklad mimoriadna slovenská slalomárka Klaudia Nemcová, ktorá sa tento rok len ako 16-ročná prebojovala do hlavnej súťaže na majstrovstvá sveta.

Jednou z podporených v minulom roku je aj Kristína Uličná, študentka biomedicíny v Londýne, ktorej grant umožnil stáž v New Yorku na špičkovom medicínskom centre, čo je ďalší krok v jej ceste k neurovedeckému a onkologickému výskumu.

Viac informácií k programu Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk

Kontaktné osoby:

Central European Foundation / Stredoeurópska nadácia (CEF)
Juraj Tedla - koordinátor programu
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 918 707 397

SLOVNAFT, a.s.
Ladislav Procházka – externá komunikácia
tel: +421 914 775 775

Slovnaft otvoril v Bratislave servisnú stanicu s unikátnym dizajnom

 • servisná stanica na Prístavnej ulici v Bratislave ponúka zákazníkom okrem tankovania aj ďalšie nadštandardné a inovatívne služby
 • unikátny dizajn servisnej stanice ukrýva množstvo ekologických a úsporných technologických riešení
 • servisná stanica bola postavená na mieste, kde v minulosti stála rafinéria minerálnych olejov Apollo, predchodca Slovnaftu
 • celková investícia je na úrovni 1,7 milióna EUR a patrí v segmente servisných staníc medzi najväčšie v rámci spoločnosti

BRATISLAVA, 6. júla 2017 – Na Prístavnej ulici v Bratislave otvoril Slovnaft unikátnu servisnú stanicu, kde okrem tradičnej možnosti doplnenia paliva zákazníci nájdu množstvo nadštandardných a inovatívnych služieb. Netradičný dizajn servisnej stanice v sebe zároveň ukrýva viaceré ekologické a technologické riešenia. Poloha servisnej stanice je taktiež symbolická – stojí na mieste, kde v minulosti stála rafinéria minerálnych olejov Apollo, považovaná za predchodcu Slovnaftu, a zároveň v súčasnosti prebieha výstavba najmodernejšej štvrte v Bratislave.

K väčšiemu komfortu zákazníkov prispieva možnosť jednoduchého nákupu a platby priamo pri výdajnom stojane. Ten zákazníkovi umožňuje nielen úhradu platobnou kartou, ale aj možnosť zadať  objednávku jedla a nápojov z ponuky Fresh Corner. Nadštandardná je aj ponuka reštaurácie, kde si zákazníci môžu vybrať zo širokej ponuky cestovín, jedál pripravovaných na woku, domácich burgrov, šalátov či polievok. Samozrejmosťou je vynikajúca káva.

Pohodlie motoristov zvyšuje aj možnosť dotankovať si kvapalinu do ostrekovačov priamo pri výdajnom stojane. Zákazník si tak doplní len také množstvo kvapaliny, koľko v skutočnosti potrebuje. Plniaca pištoľ umožňuje jednoduchú a rýchlu manipuláciu. Nezanedbateľný je ekologický prínos, keďže sa šetria plastové obaly.

V predajni je k dispozícii bezplatné wifi pripojenie a tablety zabudované v stoloch či rôzne typy nabíjačiek na mobilné telefóny. Prehľad aktuálnej dopravnej situácie a ďalšie zaujímavé informácie poskytne špeciálny Informačný kiosk so zväčšenou obrazovkou. Rodičov poteší detský kútik s hernou konzolou. Súčasťou servisnej stanice je moderná rokovacia miestnosť pre 10 osôb vybavená najmodernejšími technológiami pre spojenie s obchodným partnerom na diaľku.

Novinkou je aj možnosť na okúpanie domáceho miláčika v exteriérovej kúpeľni pre psov. Tá pozostáva zo zvýšenej vane s protišmykovou podlahou, flexibilnej sprchy, špeciálne vyvinutých prípravkov a sušiča srsti.

„Servisná stanica na Prístavnej ulici je príkladom, kam by sa v budúcnosti mohli posunúť tradičné čerpacie stanice. Meniace sa potreby zákazníkov či zmeny v mobilite vytvoria očakávania nových služieb, ktoré chceme mať pripravené. Ide aj o reálny krok v oblasti maloobchodu, ktorý je v súlade s napĺňaním vytýčenej stratégie Skupiny MOL do roku 2030 v oblasti inovatívnych služieb,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi.

Servisnú stanicu netradičného vzhľadu navrhla architektonická kancelária ALEXY & ALEXY. V exteriéri ju ozvláštňuje najmä originálne riešené membránové prestrešenie s výraznou kovovou konštrukciou. Pri výstavbe predajne sa použilo viacero úsporných technológií. Vykurovaná je prostredníctvom tepelného čerpadla, kedy sa odobratá voda z podložia použije na vykurovanie a chladenie objektu a následne sa vráti späť do podzemných vôd. Strechu zas pokrýva zeleň, ktorá má nielen estetický, ale aj ekologický prínos.

×