Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Trvalo udržateľný rozvoj (TUR) sa stal globálnou a jednou z najdôležitejších výziev 21. storočia. Tento koncept ide vysoko nad rámec etických či marketingových otázok. Jeho podstatou je vyvážené a súčasné zvažovanie všetkých troch pilierov TUR – životné prostredie, hospodárstvo a spoločnosť – s cieľom zabezpečiť, aby aj budúce generácie mali rovnaké príležitosti a možnosti ako my.

„TUR pre nás znamená záväzok vyvážene integrovať ekonomické, environmentálne a sociálne faktory do našej každodennej činnosti, s cieľom maximalizovať dlhodobú hodnotu pre našich stakeholderov.“

Skupina SLOVNAFT

Udržateľný rozvoj & SLOVNAFT
Viac

Klimatické zmeny
Viac

Životné prostredie
Viac

Zdravie a bezpečnosť
Viac

Etické princípy
Viac

Ľudské zdroje
Viac

Komunity
Viac

Správy a ukazovatele
Viac

Prípadové štúdie
Viac

Čo znamená trvalo udržateľný rozvoj pre SLOVNAFT

Pre Skupinu SLOVNAFT znamená trvalo udržateľný rozvoj záväzok vyvážene integrovať ekonomické, environmentálne a sociálne aspekty do našich každodenných podnikateľských činností, s cieľom maximalizovať tvorbu hodnôt pre našich partnerov a zabezpečiť povolenie pre našu činnosť v dlhodobom horizonte.

Skupina MOL, do ktorej SLOVNAFT, a.s. patrí, vytvorila v roku 2006 vlastný Systém riadenia trvalo udržateľného rozvoja. Jeho cieľom je rozvíjať činnosť Skupiny v súlade s princípmi TUR, ako aj implementovať a využívať najlepšie medzinárodné skúsenosti. Tento rámec nám ponúka účinný systém plánovania, podpory rozhodovania, ako aj monitorovania dosiahnutého pokroku. Tento systém platí v plnom rozsahu aj pre Skupinu SLOVNAFT.

Systém riadenia TUR je založený na princípe, že TUR by mal byť neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných činností, preto všetky zložky, týkajúce sa trvalo udržateľného rozvoja, sú integrované do našej celkovej podnikateľskej stratégie a rozpočtu.

Systém riadenia TUR zabezpečuje efektívnu podporu pre dosahovanie našich strategických cieľov, a pôsobí tiež ako silný stimulátor ďalšieho rozvoja, podpory povedomia o trvalej udržateľnosti, ako aj väčšej transparentnosti.

Naše kľúčové priority

Pre spoločnosti fungujúce v trhovom hospodárstve, vrátane Slovnaftu, má ekonomický a finančný aspekt mimoriadny význam. Udržanie si silnej finančnej pozície a dôveryhodnosti medzi investormi sú kľúčovými zložkami trvalo udržateľného podnikateľského modelu a základným predpokladom pre to, aby spoločnosť mohla byť "dobrým občanom".

Dlhodobé podnikateľské myslenie okrem toho zvyšuje aj našu schopnosť flexibilne sa prispôsobovať zmenám, ktoré ovplyvňujú našu činnosť. Najdôležitejšie výzvy, ktorým musíme v ekonomickej oblasti čeliť, sa týkajú životného cyklu našich výrobkov: znižovania ich dopadu na životné prostredie, zvyšovania ich kvality, bezpečnosti produktov a výrobných procesov, či zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov v našom dlhodobom portfóliu. Všetky zlepšenia v uvedených oblastiach vychádzajú z uplatňovania dostupných najmodernejších vedeckých poznatkov a technológií.

Všetci sme súčasťou ekosystému Zeme, ktorý nám poskytuje kľúčové predpoklady pre našu existenciu a prežitie. Medzi základné povinnosti spoločnosti Skupiny SLOVNAFT preto patrí efektívne využívanie a ochrana prírodných zdrojov, akými sú voda, minerály a pôda. Z uvedeného vyplýva aj silná potreba znižovať emisie, so špeciálnym dôrazom na klimatické zmeny, znižovanie tvorby odpadov, ochranu vôd a sanáciu starých environmentálnych záťaží z minulosti.

Sociálny aspekt v rámci TUR zahŕňa všetky oblasti a témy, ktoré sa týkajú našich partnerov, t.j. osôb ovplyvnených činnosťou spoločnosti, ako sú miestne komunity, zamestnanci, či široká verejnosť. V tejto oblasti sú našimi prioritami rešpektovanie ľudských práv a kultúr, účinná spolupráca a zdieľanie vedomostí, ako aj zabezpečenie rovnakých príležitostí, permanentné vzdelávanie a bezpečné pracoviská pre každého zamestnanca Skupiny SLOVNAFT.

Riadenie rizík vo vzťahu k TUR

Najnovšie medzinárodné trendy potvrdzujú, že vrcholový manažment vedúcich medzinárodných spoločností je čoraz vnímavejší k environmentálnym a sociálnym otázkam a problémom. Účinky klimatických zmien (napr. extrémne výkyvy počasia, prírodné katastrofy) a následky ekonomických a politických turbulencií, najmä v menej rozvinutých krajinách (napr. občianske nepokoje, migrácia pracovnej sily, pokles kúpnej sily), priamo ovplyvňujú ziskovosť spoločností, či už cez zvyšovanie nákladov alebo pokles výnosov.

Spoločnosti sú okrem toho viac než kedykoľvek predtým zraniteľné z hľadiska poškodenia dobrého mena. Preto riadenie rizík, ktoré môžu mať výrazný vplyv nielen na ich podnikanie, ale aj povesť v očiach zákazníkov, obchodných partnerov, investorov, zamestnancov, miestnych komunít, regulačných orgánov atď., naberá na význame. Cieľom Slovnaftu je zohľadniť všetky tieto rizikové aspekty v rámci komplexného integrovaného systému riadenia rizík.

Naše kľúčové princípy

Naše kľúčové ciele a hodnoty, ktoré vyznávame, tvoria základ riadenia našej Skupiny.

Naše kľúčové hodnoty v oblasti TUR sú nasledovné:

 • S cieľom minimalizovať negatívne dopady našej činnosti sa usilujeme o neustále zlepšovanie a uplatňujeme preventívny prístup k environmentálnym a sociálnym otázkam.
 • Preberáme plnú zodpovednosť za svoje aktivity na všetkých úrovniach a riadime sa záväzkom zabezpečiť rovnaké príležitosti pre súčasné, ako aj budúce generácie.
 • Pri svojich činnostiach a rozhodovaní uplatňujeme postup založený na dialógu s partnermi a dlhodobé uvažovanie.
 • Sme pioniermi v oblasti tvorby a zavádzania inovatívnych riešení na podporu rozvoja trvalo udržateľnej prevádzky.
 • Preberáme zodpovednosť za nepretržité zvyšovanie povedomia našich zamestnancov a ďalších partnerov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Naše ciele v oblasti TUR chceme dosiahnuť najmä:

 • transformovaním globálnych výziev do lokálnych riešení,
 • začlenením princípov trvalej udržateľnosti a najlepších skúseností do našej podnikateľskej stratégie a procesov, ako aj do našej podnikovej kultúry, a to uplatňovaním systematického prístupu,
 • uplatňovaním proaktívneho prístupu k riadeniu rizík a využívaniu príležitostí,
 • analýzou dostupných riešení a výberom tých, ktoré dokážu najlepšie nastoliť optimálnu rovnováhu medzi environmentálnymi, sociálnymi a ekonomickými aspektmi,

zvyšovaním zapojenia partnerov a posilňovaním transparentnosti.

Strategické ciele TUR 2011-2015 Skupiny Slovnaft

Klimatické zmeny

 • Znížiť energetickú náročnosť Rafinérie na tonu spracovaných surovín o 2.5% oproti roku 2010
 • Zabezpečiť medziročné znižovanie mernej spotreby energií na celkové spracované množstvo surovín
 • Dosiahnuť zlepšenie v rámci produktovej referenčnej úrovne emisií CO2 oproti roku 2010

Životné prostredie

 • Znížiť množstvo odobratej Dunajskej vody približne o 5 % oproti roku 2010
 • Znížiť celkové množstvo cirkulovaných vôd hospodárnym využívaním dostupného teplotného pásma na chladenie (Δ t= 10°C) oproti roku 2010
 • Znížiť celkové množstvo tvorby odpadov. Dôslednou separáciou odpadov zabezpečiť vyššiu mieru zhodnotenia odpadov
 • Znížiť fugitívne emisie VOC o 3% oproti roku 2010

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • Zvyšovať povedomie zamestnancov v oblasti HSE organizovaním minimálne 2 HSE - fór a workshopov ročne na úrovni BU
 • Znižovaním expozície zamestnancov fyzikálnym, chemickým a biologickým faktorom dosahovať nulovú hodnotu TROIF. Aktívne motivovať pracovníkov k účasti na nepovinných preventívnych lekárskych prehliadkach
 • Minimálne 80% účasťou na dobrovoľných spoločných športových podujatiach zvyšovať fyzickú zdatnosť zamestnancov, predchádzať civilizačným ochoreniam a aktívne pristupovať k utužovaniu pracovných tímov a firemnej spolupatričnosti
 • Neprekročiť frekvenciu úrazovosti LTIF = 1,0

Komunity

 • Podporiť a zúčastniť sa ročne aspoň na dvoch dobrovoľníckych aktivitách (Naše mesto)
 • Zorganizovať ročne minimálne 2 charitatívne zbierky a darcovstvo krvi

Ľudský kapitál

 • Pokračovať v prehlbovaní spolupráce s VŠ a Univerzitami v oblasti diplomových/bakalárskych/ročníkových prác študentov a organizovanie stáží/praxí študentov
 • Podporovať a oceňovať najlepších reprezentantov SR na medzinárodných súťažiach v prírodovednej oblasti
 • Pokračovať v úspešnom absolventskom programe GROWWW
 • Zvyšovať povedomie líniového manažmentu zavedením programu Akadémia majstrov
 • Zaistiť okamžité vyšetrovanie porušení pravidiel Etického kódexu

Ekonomická stabilita

 • Zabezpečiť optimálnu štruktúru cudzích zdrojov na podporu rastových príležitostí za trhovo výhodných podmienok
 • Konsolidovať IT procesy za účelom ich efektívnosti s dôrazom na využitie skupinových synergií
 • Implementovať a uplatňovať konzervatívne manažérstvo rizika
 • Zachovať záväzok organizácie na krytie dávok doplnkového dôchodkového poistenia
 • Proaktívne ohlasovať podozrenia z porušovania protikartelových zákonov
 • Udržať priemernú spokojnosť zákazníkov na úrovni roku 2011

Politika a systém riadenia SD&HSE

S cieľom systematického uplatňovania princípov trvalo udržateľného rozvoja v rámci Skupiny SLOVNAFT a implementovania najlepších medzinárodných praktík v tejto oblasti bol vybudovaný manažérsky systém pre trvalo udržateľný rozvoj. V rámci budovania organizačnej štruktúry tohto systému bolo riadenie tejto agendy zverené jestvujúcemu útvaru HSE (Health, safety and environment), ktorý sa pretransformoval v roku 2008 na útvar SD&HSE (Trvalo udržateľný rozvoj, ochrana zdravia, bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia).

Od tejto zmeny Skupina očakáva efektívnejšie plnenie úloh v oblasti monitoringu a zavádzania najlepších praktík v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, dlhodobého strategického plánovania, zavádzania nových procesov, projektov a programov, ako aj interného a externého reportingu výsledkov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Politika BOZP, ochrany ŽP a spoločenskej zodpovednosti

Zaväzujeme sa

 • prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju zodpovedným prístupom k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), ochrane životného prostredia (ŽP) a spoločenským dopadom vyplývajúcim z našich podnikateľských činností.
 • dosiahnuť takú úroveň kultúry BOZP, ktorá zaručuje vysokú úroveň prevencie proti vzniku nežiaducej udalosti, obmedzuje negatívny dopad na životné prostredie a zvyšuje pozitívny vplyv na spoločnosť.

Náš systém manažérstva musíme udržiavať tak, aby

 • bol v súlade s právnymi požiadavkami a predpismi Skupiny MOL,
 • pomáhal zlepšovať celkový zdravotný stav zamestnancov,
 • zabezpečoval riadenie bezpečnostných, zdravotných, environmentálnych a spoločenských rizík vrátane negatívnych dopadov súvisiacich s našimi prevádzkami a produktmi,
 • zlepšoval našu vysokú úroveň havarijnej pripravenosti,
 • podporoval iniciatívy na ochranu klimatických podmienok,
 • chránil prírodné hodnoty a biodiverzitu,
 • zaisťoval, že dodávatelia budú pracovať v súlade s našimi predpismi,
 • umožňoval ohodnotiť a odmeniť výkonnosť našich zamestnancov a dodávateľov v oblasti BOZP a ochrany ŽP,
 • zaisťoval meranie a zlepšovanie výkonnosti v oblasti BOZP a ochrany ŽP a otvorene o nej informoval všetky zainteresované strany.

Všetci naši zamestnanci a zamestnanci dodávateľa sú zodpovední za BOZP a ochranu životného prostredia. Úlohou manažmentu je viesť zamestnancov k tejto zodpovednosti. Princípy tejto politiky budeme presadzovať i mimo rámec nášho podnikania.

Politika HSE
Certifikáty
×