Systém environmentálneho manažérstva

Starostlivosť a ochrana o jednotlivé zložky životného prostredia sú neoddeliteľnou súčasťou stratégie spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Prostredníctvom environmentálneho manažérskeho systému ISO 14001 spoločnosť systematicky pristupuje k ochrane životného prostredia.


Svoje environmentálne aspekty pravidelne analyzuje, riadi a vhodnými technickými a socio-ekonomickými zásahmi sa snaží zmenšovať ich vplyv na životné prostredie.

Politika HSE
CertifikátySystém manažérstva BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci je pre spoločnosť SLOVNAFT, a.s., najvyššou prioritu.

Prostredníctvom systému manažérstva BOZP spoločnosť systematický riadi a kontroluje svoje riziká. Zadefinovanou politikou vytvára bezpečné prostredie pre zamestnancov a dodávateľov a zaisťuje trvalé zlepšovanie podmienok bezpečnosti na pracovisku.

Politika HSE
CertifikátySystém manažérstva kvality

Medzi hlavné priority a ciele spoločnosti SLOVNAFT, a.s., patrí neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a produktov a podpora pracovníkov v kontinuálnom zlepšovaní vykonávaných činností a procesov.

Okrem zabezpečenia procesov smerujúcich ku zvýšeniu kvality výrobkov sa tiež zameriavame na zvýšenie spokojnosti našich zákazníkov. Spoločnosť plne využíva príležitosť zlepšiť svoje systémy manažérstva kvality na základe lepšieho pochopenia požiadaviek zákazníkov v náročnom a meniacom sa externom prostredí.

Politika kvality
Certifikáty

S cieľom systematického uplatňovania princípov trvalo udržateľného rozvoja v rámci Skupiny SLOVNAFT a implementovania najlepších medzinárodných praktík v tejto oblasti bol vybudovaný manažérsky systém pre trvalo udržateľný rozvoj. V rámci budovania organizačnej štruktúry tohto systému bolo riadenie tejto agendy zverené jestvujúcemu útvaru HSE (Health, safety and environment), ktorý sa pretransformoval v roku 2008 na útvar SD&HSE (Trvalo udržateľný rozvoj, ochrana zdravia, bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia).

Od tejto zmeny Skupina očakáva efektívnejšie plnenie úloh v oblasti monitoringu a zavádzania najlepších praktík v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, dlhodobého strategického plánovania, zavádzania nových procesov, projektov a programov, ako aj interného a externého reportingu výsledkov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Naše kľúčové ciele a hodnoty, ktoré vyznávame, tvoria základ riadenia našej Skupiny.

Naše kľúčové hodnoty v oblasti TUR sú nasledovné:

 • S cieľom minimalizovať negatívne dopady našej činnosti sa usilujeme o neustále zlepšovanie a uplatňujeme preventívny prístup k environmentálnym a sociálnym otázkam.
 • Preberáme plnú zodpovednosť za svoje aktivity na všetkých úrovniach a riadime sa záväzkom zabezpečiť rovnaké príležitosti pre súčasné, ako aj budúce generácie.
 • Pri svojich činnostiach a rozhodovaní uplatňujeme postup založený na dialógu s partnermi a dlhodobé uvažovanie.
 • Sme pioniermi v oblasti tvorby a zavádzania inovatívnych riešení na podporu rozvoja trvalo udržateľnej prevádzky.
 • Preberáme zodpovednosť za nepretržité zvyšovanie povedomia našich zamestnancov a ďalších partnerov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Naše ciele v oblasti TUR chceme dosiahnuť najmä:

 • transformovaním globálnych výziev do lokálnych riešení,
 • začlenením princípov trvalej udržateľnosti a najlepších skúseností do našej podnikateľskej stratégie a procesov, ako aj do našej podnikovej kultúry, a to uplatňovaním systematického prístupu,
 • uplatňovaním proaktívneho prístupu k riadeniu rizík a využívaniu príležitostí,
 • analýzou dostupných riešení a výberom tých, ktoré dokážu najlepšie nastoliť optimálnu rovnováhu medzi environmentálnymi, sociálnymi a ekonomickými aspektmi, zvyšovaním zapojenia partnerov a posilňovaním transparentnosti.

Najnovšie medzinárodné trendy potvrdzujú, že vrcholový manažment vedúcich medzinárodných spoločností je čoraz vnímavejší k environmentálnym a sociálnym otázkam a problémom. Účinky klimatických zmien (napr. extrémne výkyvy počasia, prírodné katastrofy) a následky ekonomických a politických turbulencií, najmä v menej rozvinutých krajinách (napr. občianske nepokoje, migrácia pracovnej sily, pokles kúpnej sily), priamo ovplyvňujú ziskovosť spoločností, či už cez zvyšovanie nákladov alebo pokles výnosov.

Spoločnosti sú okrem toho viac než kedykoľvek predtým zraniteľné z hľadiska poškodenia dobrého mena. Preto riadenie rizík, ktoré môžu mať výrazný vplyv nielen na ich podnikanie, ale aj povesť v očiach zákazníkov, obchodných partnerov, investorov, zamestnancov, miestnych komunít, regulačných orgánov atď., naberá na význame. Cieľom Slovnaftu je zohľadniť všetky tieto rizikové aspekty v rámci komplexného integrovaného systému riadenia rizík.

Pre spoločnosti fungujúce v trhovom hospodárstve, vrátane Slovnaftu, má ekonomický a finančný aspekt mimoriadny význam. Udržanie si silnej finančnej pozície a dôveryhodnosti medzi investormi sú kľúčovými zložkami trvalo udržateľného podnikateľského modelu a základným predpokladom pre to, aby spoločnosť mohla byť "dobrým občanom".


Dlhodobé podnikateľské myslenie okrem toho zvyšuje aj našu schopnosť flexibilne sa prispôsobovať zmenám, ktoré ovplyvňujú našu činnosť. Najdôležitejšie výzvy, ktorým musíme v ekonomickej oblasti čeliť, sa týkajú životného cyklu našich výrobkov: znižovania ich dopadu na životné prostredie, zvyšovania ich kvality, bezpečnosti produktov a výrobných procesov, či zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov v našom dlhodobom portfóliu. Všetky zlepšenia v uvedených oblastiach vychádzajú z uplatňovania dostupných najmodernejších vedeckých poznatkov a technológií.

Všetci sme súčasťou ekosystému Zeme, ktorý nám poskytuje kľúčové predpoklady pre našu existenciu a prežitie. Medzi základné povinnosti spoločnosti Skupiny SLOVNAFT preto patrí efektívne využívanie a ochrana prírodných zdrojov, akými sú voda, minerály a pôda. Z uvedeného vyplýva aj silná potreba znižovať emisie, so špeciálnym dôrazom na klimatické zmeny, znižovanie tvorby odpadov, ochranu vôd a sanáciu starých environmentálnych záťaží z minulosti.

Sociálny aspekt v rámci TUR zahŕňa všetky oblasti a témy, ktoré sa týkajú našich partnerov, t.j. osôb ovplyvnených činnosťou spoločnosti, ako sú miestne komunity, zamestnanci, či široká verejnosť. V tejto oblasti sú našimi prioritami rešpektovanie ľudských práv a kultúr, účinná spolupráca a zdieľanie vedomostí, ako aj zabezpečenie rovnakých príležitostí, permanentné vzdelávanie a bezpečné pracoviská pre každého zamestnanca Skupiny SLOVNAFT.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×