Životné prostredie

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., si v plnej miere uvedomuje svoj vplyv na životné prostredie. Jednou z našich hlavných priorít je neustále zlepšovanie technológie, znižovanie energetickej náročnosti a minimalizovanie environmentálneho vplyvu.


Spoločnosť prijala HSE politiku platnú pre všetky spoločnosti Skupiny MOL, v ktorej sa zaväzuje prispievať k udržateľnému rozvoju, ochrane životného prostredia, podpore iniciatívy na ochranu klimatických podmienok, ochranu prírodných hodnôt a biodiverzity. Z politiky vyplývajú dlhodobé a krátkodobé ciele, pre ktoré má spoločnosť vypracované detailné implementačné programy.
V mesačných intervaloch informujeme obyvateľstvo o množstvách vypustených znečisťujúcich látok a každoročne vydávame výročnú správu, ktorej súčasťou je aj zhodnotenie vplyvu spoločnosti na životné prostredie.

Ochrana ovzdušia
Viac

Emisie skleníkových plynov
Viac

Ochrana vôd
Viac

Ochrana pôdy a podzemných vôd
Viac

Nakladanie s odpadmi
Viac

Biodiverzita
Viac

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×