Naše kľúčové princípy

Naše kľúčové ciele a hodnoty, ktoré vyznávame, tvoria základ riadenia našej Skupiny.

Naše kľúčové hodnoty v oblasti TUR sú nasledovné:

  • S cieľom minimalizovať negatívne dopady našej činnosti sa usilujeme o neustále zlepšovanie a uplatňujeme preventívny prístup k environmentálnym a sociálnym otázkam.
  • Preberáme plnú zodpovednosť za svoje aktivity na všetkých úrovniach a riadime sa záväzkom zabezpečiť rovnaké príležitosti pre súčasné, ako aj budúce generácie.
  • Pri svojich činnostiach a rozhodovaní uplatňujeme postup založený na dialógu s partnermi a dlhodobé uvažovanie.
  • Sme pioniermi v oblasti tvorby a zavádzania inovatívnych riešení na podporu rozvoja trvalo udržateľnej prevádzky.
  • Preberáme zodpovednosť za nepretržité zvyšovanie povedomia našich zamestnancov a ďalších partnerov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Naše ciele v oblasti TUR chceme dosiahnuť najmä:

  • transformovaním globálnych výziev do lokálnych riešení,
  • začlenením princípov trvalej udržateľnosti a najlepších skúseností do našej podnikateľskej stratégie a procesov, ako aj do našej podnikovej kultúry, a to uplatňovaním systematického prístupu,
  • uplatňovaním proaktívneho prístupu k riadeniu rizík a využívaniu príležitostí,
  • analýzou dostupných riešení a výberom tých, ktoré dokážu najlepšie nastoliť optimálnu rovnováhu medzi environmentálnymi, sociálnymi a ekonomickými aspektmi, zvyšovaním zapojenia partnerov a posilňovaním transparentnosti.
×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×