Naše kľúčové priority

Pre spoločnosti fungujúce v trhovom hospodárstve, vrátane Slovnaftu, má ekonomický a finančný aspekt mimoriadny význam. Udržanie si silnej finančnej pozície a dôveryhodnosti medzi investormi sú kľúčovými zložkami trvalo udržateľného podnikateľského modelu a základným predpokladom pre to, aby spoločnosť mohla byť "dobrým občanom".


Dlhodobé podnikateľské myslenie okrem toho zvyšuje aj našu schopnosť flexibilne sa prispôsobovať zmenám, ktoré ovplyvňujú našu činnosť. Najdôležitejšie výzvy, ktorým musíme v ekonomickej oblasti čeliť, sa týkajú životného cyklu našich výrobkov: znižovania ich dopadu na životné prostredie, zvyšovania ich kvality, bezpečnosti produktov a výrobných procesov, či zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov v našom dlhodobom portfóliu. Všetky zlepšenia v uvedených oblastiach vychádzajú z uplatňovania dostupných najmodernejších vedeckých poznatkov a technológií.

Všetci sme súčasťou ekosystému Zeme, ktorý nám poskytuje kľúčové predpoklady pre našu existenciu a prežitie. Medzi základné povinnosti spoločnosti Skupiny SLOVNAFT preto patrí efektívne využívanie a ochrana prírodných zdrojov, akými sú voda, minerály a pôda. Z uvedeného vyplýva aj silná potreba znižovať emisie, so špeciálnym dôrazom na klimatické zmeny, znižovanie tvorby odpadov, ochranu vôd a sanáciu starých environmentálnych záťaží z minulosti.

Sociálny aspekt v rámci TUR zahŕňa všetky oblasti a témy, ktoré sa týkajú našich partnerov, t.j. osôb ovplyvnených činnosťou spoločnosti, ako sú miestne komunity, zamestnanci, či široká verejnosť. V tejto oblasti sú našimi prioritami rešpektovanie ľudských práv a kultúr, účinná spolupráca a zdieľanie vedomostí, ako aj zabezpečenie rovnakých príležitostí, permanentné vzdelávanie a bezpečné pracoviská pre každého zamestnanca Skupiny SLOVNAFT.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×