Riadenie rizík vo vzťahu k TUR

Najnovšie medzinárodné trendy potvrdzujú, že vrcholový manažment vedúcich medzinárodných spoločností je čoraz vnímavejší k environmentálnym a sociálnym otázkam a problémom. Účinky klimatických zmien (napr. extrémne výkyvy počasia, prírodné katastrofy) a následky ekonomických a politických turbulencií, najmä v menej rozvinutých krajinách (napr. občianske nepokoje, migrácia pracovnej sily, pokles kúpnej sily), priamo ovplyvňujú ziskovosť spoločností, či už cez zvyšovanie nákladov alebo pokles výnosov.

Spoločnosti sú okrem toho viac než kedykoľvek predtým zraniteľné z hľadiska poškodenia dobrého mena. Preto riadenie rizík, ktoré môžu mať výrazný vplyv nielen na ich podnikanie, ale aj povesť v očiach zákazníkov, obchodných partnerov, investorov, zamestnancov, miestnych komunít, regulačných orgánov atď., naberá na význame. Cieľom Slovnaftu je zohľadniť všetky tieto rizikové aspekty v rámci komplexného integrovaného systému riadenia rizík.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×