Strategické ciele Trvalo udržateľného rozvoja a HSE 2016-2020 Skupiny Slovnaft

Klimatické zmeny

 • Znížiť priame a nepriame emisie skleníkových plynov prostredníctvom programov na zníženie energetickej náročnosti
 • Spracovať nízkouhlíkový projekt (napr. 2G biopalivá, odpadové suroviny)

Životné prostredie

 • Dosiahnuť nula únikov do životného prostredia s obsahom uhľovodíkov (nad 1m3)
 • Znížiť emisie do ovzdušia o 5%
 • Identifikovať environmentálne projekty mimo zákonných požiadaviek
 • Znížiť riziko znečistenia pôdy a podzemných a povrchových vôd

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • Dosiahnuť nulovú frekvenciu úrazovosti (LTIF) a úrazov s následkom smrti (kmeňoví zamestnanci, dodávatelia na našich pracoviskách)
 • Znížiť zdravotné riziká
 • Znížiť počet požiarov o 10%
 • Zvýšiť kvalitu a efektivitu údržby požiarnych zariadení
 • Zvýšiť kvalitu a efektivitu riadenia hasičských jednotiek v Logistike

Komunity

 • Zaviesť systém riadenia sťažnosti na relevantných miestach
 • Zvýšiť lojalitu zákazníkov maloobchodu prostredníctvom ponuky udržateľných služieb
 • Implementovať metodiku sociálnej angažovanosti v rámci spoločnosti
 • Implementovať nové spoločensky investičné aktivity
 • Posilniť dobrovoľnícke aktivity medzi zamestnancami, zvýšiť mieru zaangažovanosti

Ľudský kapitál

 • Zvýšiť priemerný počet hodín strávených na školeniach z 23 na 25 hodín/zamestnanca
 • Do roku 2020 zvýšiť mieru angažovanosti zamestnanca z 37% na 45%
 • Analýza a plán „Rovnakých príležitostí“ vo všetkých prevádzkových spoločnostiach nad 100 zamestnancov
 • Realizácia postupu rôznorodosti a začlenenia (napr. Rada rôznorodosti s jedným členom EB ako predsedom)
 • Zvýšiť mieru uplatnenia účastníkov Growww programu o 5%
 • Realizácia technického kariérneho rebríčka v Downstream

Etické princípy a riadenie

 • Implementovať dodržiavanie anti-korupčných programov
×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×