Informovanie verejnosti o možnom ohrození

Informovanie verejnosti o možnom ohrození – SLOVNAFT, a.s.

Európska smernica SEVESO bola prevzatá do našej národnej legislatívy vo forme Zákona NR SR č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákona č. 128/2015 Z.z.). Na základe uvedeného zákona vyplýva pre prevádzkovateľa povinnosť informovať verejnosť ako sa správať v prípade vzniku závažnej priemyselnej havárie súvisiacej s jeho činnosťami.

Všeobecné tiesňové telefónne čísla (integrovaný záchranný systém): 112
SLOVNAFT, a.s. - útvar ORV - dispečing: 02/4055 8929
SLOVNAFT, a.s. - útvar Podniková komunikácia 4055 8907 / 8908
Okresný úrad v Bratislave, operačný úsek odbor krízového riadenia: 5441 0100

Spôsob varovania obyvateľstva pri vzniku závažnej priemyselnej havárie a poskytovanie informácií

O vzniku závažnej priemyselnej havárie (ďalej len „ZPH“) v areáli spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a následnom úniku nebezpečných látok do ovzdušia, ktoré môžu ohroziť zdravie a životy obyvateľov, životné prostredie a majetok, budú občania vyrozumení varovnými signálmi elektronických sirén - vyhlasovaný 2-minútovým kolísavým tónom elektronických sirén (všeobecné ohrozenie), po ktorom nasleduje hovorená slovná informácia, čo sa stalo. Výstrahu je následne možné oznámiť aj prostredníctvom vysielania mestského alebo obecného rozhlasu s doplnenými pokynmi a informáciami pre obyvateľstvo. V prípade zlyhania varovného signálu sirény alebo rozhlasového vysielania budú obyvateľov dotknutých mestských častí/obcí informovať zložky ministerstva vnútra pomocou megafónov. Funkčnosť sirén je celoštátne skúšaná raz mesačne (každý druhý piatok v mesiaci) o 12.00 hodine 2-minútovým stálym tónom, pri elektronických sirénach 2x ročne podľa pokynov Ministerstva vnútra SR tzv. tichou skúškou.

Ďalšie signály:
6-minútový stály tón sirény = ohrozenie vodou
2-minútový stály tón sirény = koniec ohrozenia

Čo robiť v prípade vzniku ZPH - odporúčaný spôsob správania sa občanov

Keď zaznie varovný signál sirény bez predošlého oznamu, že je to skúška, možno predpokladať, že došlo k ZPH s následkom ohrozenia zdravia a života občanov, životného prostredia, zvierat a majetku. Po zaznení sirény budú nasledovať informácie o konkrétnom druhu nežiadúcej udalosti a odporúčanom správaní obyvateľstva.

VŠEOBECNE PLATNÉ POKYNY

Bezpečnostná správa – SLOVNAFT, a.s., 2020:

 • zachovať pokoj, konať s rozvahou, nepodliehať panike,
 • riadiť sa pokynmi pracovníkov záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy,
 • využiť možnosť kontaktu na tiesňové číslo 112 (150, 155,158),
 • varovať ostatné ohrozené osoby,
 • chrániť sa podľa jednotlivých typov havárie a podľa možnosti a schopnosti informovať a chrániť aj ďalšie osoby,
 • okamžite opustiť ohrozený priestor, ak je to možné vonku kolmo na smer vetra,
 • pred odchodom z objektu ukončiť činnosť s otvoreným ohňom, vypnúť elektrické a plynové spotrebiče.

POSTUP PODĽA JEDNOTLIVÝCH TYPOV HAVÁRIE

V PRÍPADE POŽIARU

 • urýchlene opustiť miesto požiaru a nezdržovať sa v ohrozenom priestore, vyhľadať úkryt v budovách, uzatvoriť okná a dvere,
 • vypnúť ventiláciu a vyčkať na ďalšie pokyny kompetentných orgánov,
 • zavolať Integrovaný záchranný systém (112).

PRI ÚNIKU NEBEZPEČNEJ LÁTKY

 • podľa možnosti zotrvať doma, prípadne vojsť do najbližšej budovy a zotrvať v miestnosti odvrátenej od smeru vetra a s čo najmenším počtom okien,
 • uzatvoriť všetky dvere, okná, vypnúť ventiláciu a klimatizáciu,
 • sledovať vysielanie miestneho rozhlasu/televízie a iných masovo komunikačných prostriedkov,
 • zachovať pokoj, neopúšťať ochranné priestory do času vydania pokynov na ich opustenie,
 • zbytočne nezaťažovať telefónne siete.

PO VÝBUCHU

 • nezdržovať sa v bezprostrednej blízkosti miesta vzniku havárie a vzdialiť sa do bezpečnej vzdialenosti,
 • ukryť sa v budovách a uzatvoriť okná a dvere, ventilačné otvory,
 • čakať na ďalšie pokyny záchranných zložiek a kompetentných orgánov.

Prvá pomoc

Prvá pomoc je prvá služba alebo ošetrenie poskytnuté zranenej osobe pred príchodom sanitky alebo kvalifikovaného odborníka. Správne a včas poskytnutá prvá pomoc pomôže zachrániť život, zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu a urýchliť zotavenie.

AKO POSTUPUJEME:

 • bez ohrozenia vlastného života sa pokúsime zistiť, čo sa stalo,
 • postihnutú osobu čo najrýchlejšie vyvedieme z ohrozeného priestoru,
 • ak postihnutá osoba nie je pri vedomí, poskytneme umelé dýchanie,
 • po obnovení normálneho dýchania upokojíme postihnutého a zabezpečíme mu pokoj a teplo v polo sede,
 • privoláme rýchlu zdravotnú pomoc a pomáhame zabezpečiť prepravu postihnutého na odborné lekárske ošetrenie.

AKÉ POTREBUJEME VYBAVENIE:

 • súpravu prvej pomoci,
 • ak nie je k dispozícii súprava prvej pomoci, je nutné využiť všetky vhodné dostupné prostriedky a improvizovať.

Vypracoval útvar HSE SLOVNAFT, a.s. za účelom Informovania verejnosti v zmysle § 15 Zákona NR SR  č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 24 Zákona NR SR č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov SLOVNAFT, a.s. podlieha pravidelným koordinovaným kontrolám určených štátnych orgánov. Dátumy posledných kontrol vykonaných v podniku sú:

 • Rafinéria Vlčie hrdlo - 25.04.2023,
 • Terminál Kapušany – 24.10.2023,
 • Terminál Kľačany a Produktovod PS 21 Kľačany – 23.10.2023,
 • Terminál Stožok a Produktovod PS 25 Stožok – 18.07.2023. 

INFORMOVANIE VEREJNOSTI O MOŽNOM OHROZENÍ - ZVÄZ PRE SKLADOVANIE ZÁSOB, a.s.

Európska smernica SEVESO bola prevzatá do našej národnej legislatívy vo forme Zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe uvedeného zákona vyplýva pre prevádzkovateľa povinnosť informovať verejnosť ako sa správať v prípade vzniku závažnej priemyselnej havárie súvisiacej s jeho činnosťami.

Základné informácie pre verejnosť ohľadom správania sa v prípade vzniku ZPH sú obsiahnuté v informačných letákoch spracovaných pre jednotlivé prevádzky spoločnosti Zväz pre skladovanie zásob, a.s..

V zmysle § 24 Zákona NR SR č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zväz pre skladovanie zásob, a.s. podlieha pravidelným koordinovaným kontrolám určených štátnych orgánov. Dátumy posledných kontrol vykonaných v podniku sú:

 • Terminál Hronský Beňadik – 29.09.2023,
 • Terminál Horný Hričov – 28.03.2023,
 • Terminál Kľačany – 23.10.2023,
 • Terminál Stožok – 18.07.2023.

VOĽNE SŤAHOVATEĽNÉ DOKUMENTY

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×