Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Naše pohonné hmoty spĺňajú najprísnejšie európske technické a environmentálne požiadavky. Moderné technológie a prísady použité pri výrobe motorových palív zlepšujú výkon a predlžujú životnosť motora.

Automobilové benzíny
Motorové palivo pre zážihové motory s vnútorným spaľovaním (Ottov motor) využívané najmä v autoparku osobných automobilov. Vzhľadom na povinnú montáž katalyzátorov znižujúcich množstvo škodlivých emisií z výfukových plynov do ovzdušia, sú súčasné autobenzíny bezolovnaté a bezsírne.
Viac

Motorová nafta
Motorová nafta je palivo pre vznetové (dieselové) motory s vnútorným spaľovaním. Kvalita motorovej nafty zo Slovnaftu významne prispieva k zlepšeniu životného prostredia.
Viac

LPG
Autoplyn je ekonomické alternatívne motorové palivo šetrné k životnému prostrediu. Je zložený predovšetkým z propánov a butánov, horí rýchlo a čisto. Pri spaľovaní vytvára nízky obsah škodlivých látok, a tým sa významne obmedzuje vylučovanie znečisťujúcich látok do ovzdušia. V porovnaní s inými palivami so zohľadnením pomeru komfort/cena a pre vysokú pridanú hodnotu nezávislosti je využitie tejto energie veľmi priaznivé.
Viac

Letecký petrolej
Letecké palivo JET A-1 je najrozšírenejšie letecké palivo, určené pre lietadlá vybavené motormi alebo turbínami a skonštruované na dosahovanie podzvukovej alebo nadzvukovej rýchlosti.
Viac

×