Facebook Linkedin Youtube Twitter Instagram Corobim

Spoločnosť VÚRUP, a.s., sa už viac ako 40 rokov zaoberá výskumom a vývojom v oblasti spracovania ropy a petrochémie. Výsledkom vývoja sú nové technologické procesy, palivá a mazacie oleje najvyšších kvalitatívnych parametrov, petrochemické výrobky a komplexné služby pre zákazníkov. Spoločnosť je producentom a dodávateľom skupiny malotonážnych výrobkov ako sú molekulové sitá, mazacie oleje, aditívy do palív, separačné prostriedky, asfaltové výrobky, odmasťovacie prostriedky a iné špeciality.

Calsit
Molekulové sitá sú kryštalické hlinitokremičitany alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín. Majú trojrozmernú kryštálovú mriežku, ktorej základnou stavebnou jednotkou sú štvorsteny SiO4 a AlO4 usporiadané tak, že vytvárajú pravidelne sa striedajúce dutiny.
Viac

Nalsit
Molekulové sitá sú kryštalické hlinitokremičitany alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín. Majú trojrozmernú kryštálovú mriežku, ktorej základnou stavebnou jednotkou sú štvorsteny SiO4 a AlO4 usporiadané tak, že vytvárajú pravidelne sa striedajúce dutiny.
Viac

Potasit
Molekulové sitá sú kryštalické hlinitokremičitany alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín. Majú trojrozmernú kryštálovú mriežku, ktorej základnou stavebnou jednotkou sú štvorsteny SiO4 a AlO4 usporiadané tak, že vytvárajú pravidelne sa striedajúce dutiny
Viac

Y-sit
Molekulové sitá sú kryštalické hlinitokremičitany alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín. Majú trojrozmernú kryštálovú mriežku, ktorej základnou stavebnou jednotkou sú štvorsteny SiO-4 a AlO-4 usporiadané tak, že vytvárajú pravidelne sa striedajúce dutiny
Viac

Alkamix
Čistiaca a odmasťovacia kvapalina ALKAMIX je zmes alkanických uhľovodíkov a zu-šľachťujúcich prísad zabezpečujúcich dokonalé zmáčanie odmasťovaných predme-tov. Vyznačuje sa výborným čistiacim a odmasťovacím účinkom na kovové povrchy, ktorým tiež zabezpečuje krátkodobú antikoróznu ochranu. Neobsahuje vodu, chlóro-vané zlúčeniny a mechanické prímesi. Podľa STN 65 0201 je kvapalina ALKAMIX horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti.
Viac

Alkamix špeciál
Čistiaca a odmasťovacia kvapalina ALKAMIX ŠPECIÁL je zmes alkanických uhľovo-díkov a zušľachťujúcich prísad zabezpečujúcich dokonalé zmáčanie odmasťovaných predmetov. Vyznačuje sa výborným čistiacim a odmasťovacím účinkom na kovové povrchy, ktorým tiež zabezpečuje krátkodobú antikoróznu ochranu. Neobsahuje vodu, chlórované zlúčeniny a mechanické prímesi. Podľa STN 65 0201 je kvapalina ALKAMIX ŠPECIÁL horľavina IV. triedy nebezpečnosti.
Viac

DELUBOL 01
Odmasťovacia kvapalina DELUBOL 01 je uhľovodíková kvapalina, obsahujúca zu-šľachťujúce prísady. Neobsahuje vodu a mechanické nečistoty. Odmasťovacia kva-palina sa vyznačuje výborným odmasťovacím účinkom a nahradzuje doteraz použí-vané toxické odmasťovacie prostriedky ako sú trichlóretylén, tetrachlóretylén, petro-pal, technické a lakové benzíny a pod. Podľa STN 65 0201 je horľavinou III. triedy, skupina nebezpečenstva výbuchu II.A.
Viac

DELUBOL 01 C 01
Odmasťovacia kvapalina DELUBOL 01 C 01 je uhľovodíková kvapalina, obsahujúca zušľachťujúce prísady. Neobsahuje vodu a mechanické nečistoty. Odmasťovacia kvapalina sa vyznačuje výborným odmasťovacím účinkom a nahradzuje doteraz používané toxické odmasťovacie prostriedky ako sú trichlóretylén, tetrachlóretylén, petropal, technické a lakové benzíny a pod. Podľa STN 65 0201 je horľavinou III. triedy, skupina nebezpečenstva výbuchu II.A.
Viac

DELUBOL 01 C 05
Odmasťovacia kvapalina DELUBOL 01 C 05 je uhľovodíková kvapalina, obsahujúca zušľachťujúce prísady. Neobsahuje vodu a mechanické nečistoty. Odmasťovacia kvapalina sa vyznačuje výborným odmasťovacím účinkom a nahradzuje doteraz používané toxické odmasťovacie prostriedky ako sú trichlóretylén, tetrachlóretylén, petropal, technické a lakové benzíny a pod. Podľa STN 65 0201 je horľavinou III. triedy, skupina nebezpečenstva výbuchu II.A.
Viac

DELUBOL 01 G
Odmasťovacia kvapalina DELUBOL 01 G je uhľovodíková kvapaliná, obsahujúca zušľachťujúce prísady. Neobsahuje vodu a mechanické nečistoty. Odmasťovacia kvapalina sa vyznačuje výborným odmasťovacím účinkom a nahradzuje doteraz používané toxické odmasťovacie prostriedky ako sú trichlóretylén, tetrachlóretylén, petropal, technické a lakové benzíny a pod. Podľa STN 65 0201 je horľavinou III. triedy, skupina nebezpečenstva výbuchu II.A.
Viac

Ekopal
Testovacia a odmasťovacia kvapalina EKOPAL je zmes uhľovodíkov, zušľachtená prísadou pre zlepšenie úžitkových vlastností. Je to číra kvapalina bez viditeľného obsahu vody, mechanických nečistôt, vo vode nerozpustná. Môže obsahovať farbivo organického pôvodu. Podľa STN 65 0201 je horľavinou III. triedy.
Viac

×