Alkamix špeciál

Čistiaca a odmasťovacia kvapalina ALKAMIX ŠPECIÁL je zmes alkanických uhľovo-íkov a zušľachťujúcich prísad zabezpečujúcich dokonalé zmáčanie odmasťovaných predmetov. Vyznačuje sa výborným čistiacim a odmasťovacím účinkom na kovové povrchy, ktorým tiež zabezpečuje krátkodobú antikoróznu ochranu. Neobsahuje vodu, chlórované zlúčeniny a mechanické prímesi. Podľa STN 65 0201 je kvapalina ALKAMIX ŠPECIÁL horľavina IV. triedy nebezpečnosti.

Použitie

ALKAMIX ŠPECIÁL sa používa ako náhrada za bežne používané čistiace a odmasťovacie halogenované kvapaliny pri čistení a odmasťovaní kovových povrchov znečistených olejmi alebo obrábacími kvapalinami najmä tam, kde sa prejavuje zvýšené nebezpečenstvo výbuchu pár čistiaceho a odmasťovacieho prostriedku.
Na dosiahnutie optimálnych aplikačných vlastností výrobku sa odporúča kvapalinu zahriať na dobu 24 h na teplotu 25°C až 30 °C priamo v odmasťovacom zariadení.

Akostné požiadavky

Ukazovatele akosti Jednotky Hodnoty
Hustota pri 20°C kg/m3 760 - 789
Brómový index, max. mgBr/100 g vzorky 200
Bod vzplanutia, min. °C 100
Bod tuhnutia, max. °C + 4
Obsah aromat. uhľovodíkov, max. ppm 1500
Obsah síry, max. ppm 5
Obsah vody, max. ppm 100
Číslo kyslosti mg KOH/g max. 0,5

Balenie, preprava, skladovanie

Čistiaca a odmasťovacia kvapalina ALKAMIX ŠPECIÁL sa dodáva v 200 l sudoch a v kontajneroch. Uskladňuje sa v dobre uzavretých nádržiach, na miestach chránených proti priamym poveternostným vplyvom pri teplote -5°C až +30°C. Doba skladovania pri dodržaní uvedených podmienok je max. 1 rok od dátumu výroby.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×