Calsit

Molekulové sitá sú kryštalické hlinitokremičitany alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín. Majú trojrozmernú kryštálovú mriežku, ktorej základnou stavebnou jednotkou sú štvorsteny SiO4 a AlO4 usporiadané tak, že vytvárajú pravidelne sa striedajúce dutiny.

Rozmery vnútrokryštalických dutín a vstupných otvorov - pórov do dutín sú pre jednotlivé typy molekulových sít charakteristické. Molekulové sitá neobsahujú toxické komponenty.
Calsit je syntetický zeolit typu 5A s veľkosťou pórov 0,5 nm 60 - 70% sodíkových iónov má nahradených iónami vápnika. Jeho chemické zloženie v dehydratovanom stave vyjadruje vzorec CaO . Na2O . Al2O3 . 2 SiO2.

Akostné požiadavky

Názov Chemické zloženie Efektívny priemer pórov(nm) Pevnosť častíc
(N/častica)
RAK43
(g/100 g)
Sypná hustota(kg/m3)
Calsit V 30 hlinito-kremičitan sodno - vápenatý 0,5 min. 20,0 min. 18,0 640-700

RAK43 - rovnovážna adsorpčná kapacita Určuje schopnosť zeolitu adsorbovať pary vody zo vzduchu pri 25°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 43% v g vody na 100g bezvodého zeolitu
V 30 - extrudát vo forme valčekov priemeru 3,0 mm

Použitie

CALSIT

  • na sušenie plynov a kvapalín, sušenie a čistenie zemného plynu
  • na odstraňovanie CO2, H2S, merkaptánov z plynov
  • na odstraňovanie CO2, CO, H2S, CS2 a uhľovodíkov zo vzduchu pre skvapalňovanie a rektifikáciu
  • na dočisťovanie kyslíka a delenie vzduchu v procesoch PSA
  • na adsorpčnú separáciu n-alkánov od rozvetvených a cyklických uhľovodíkov v plynnej i v kvapalnej fáze
  • ako adsorbent v plynovej chromatografii
  • ako náplň kryosorpčných vývev
  • na čistenie a sušenie ochranných atmosfér syntéznych plynov, plynných a kva-palných uhľovodíkov, vzácnych plynov, Na2O a vodíka

Balenie, preprava, skladovanie

Zeolity sa balia a dodávajú v 20 l alebo 200 l kovových obaloch. Obsah vody v granulovaných, balených produktoch je max. 1,5% hmotnosti.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×