DELUBOL 01 C 01

Odmasťovacia kvapalina DELUBOL 01 C 01 je uhľovodíková kvapalina obsahujúca zušľachťujúce prísady. Neobsahuje vodu a mechanické nečistoty. Odmasťovacia kvapalina sa vyznačuje výborným odmasťovacím účinkom a nahradzuje doteraz používané toxické odmasťovacie prostriedky, ako sú trichlóretylén, tetrachlóretylén, petropal, technické a lakové benzíny a pod. Podľa STN 65 0201 je horľavinou III. triedy, skupina nebezpečenstva výbuchu je II.A.

Použitie

DELUBOL 01 C 01 sa používa ako náhrada za bežne používané čistiace a odmasťovacie halogenované kvapaliny, hlavne pri čistení a odmasťovaní kovových povrchov znečistených olejmi alebo obrábacími emulznými kvapalinami. Odmasťovanie a oplachovanie výrobkov v strojárskom, opravárenskom a elektrotechnickom priemysle sa môže vykonávať vo všetkých typoch pracích a oplachovacích zariadení konštruovaných na tento účel pre rôzne spôsoby kontaktu odmasťovacej kvapaliny a výrobku.
DELUBOL 01 C 01 spĺňa prísne požiadavky na čistotu výrobkov určených na ďalšie, finálne úpravy ich povrchov. Kovovým povrchom zabezpečuje krátkodobú antikoróznu ochranu.

Akostné požiadavky

Ukazovatele akosti Jednotky Hodnoty
Hustota kg/m3 745 - 750
Kinemat. Viskozita pri 20°C mm2/s 2,1 - 2,9
Bod vzpl. PM, min °C 72
Bod tuhnutia, informatívne °C - 21
Obsah aromat. uhľovodíkov, max. ppm 800
Obsah síry ppm 0,2 - 10,0

Balenie, preprava, skladovanie

Odmasťovacia kvapalina DELUBOL 01 C 01 sa dodáva v 200 l sudoch, v kontajneroch, prípadne v autocisternách. Uskladňuje sa v dobre uzavretých nádržiach, na miestach chránených proti priamym poveternostným vplyvom pri teplote -5°C až +30°C. Skladovateľnosť pri dodržaní uvedených podmienok je 2 roky od dátumu výroby.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×