DELUBOL 01 C 05

Odmasťovacia kvapalina DELUBOL 01 C 05 je uhľovodíková kvapalina obsahujúca zušľachťujúce prísady. Neobsahuje vodu a mechanické nečistoty. Odmasťovacia kvapalina sa vyznačuje výborným odmasťovacím účinkom a nahradzuje doteraz používané toxické odmasťovacie prostriedky, ako sú trichlóretylén, tetrachlóretylén, petropal, technické a lakové benzíny a pod. Podľa STN 65 0201 je horľavinou III. triedy, skupina nebezpečenstva výbuchu je II.A.

Použitie

DELUBOL 01 C 05 sa používa hlavne na odmasťovanie a oplachovanie kovových výrobkov opracovaných emulznými kvapalinami. Je tiež vhodný na odstránenie karbónových usadenín, zoxidovaných mazív, používa sa na odmasťovanie a oplachovanie výrobkov strojárskeho,opravárenského a elektrotechnického priemyslu, na čistenie a odmasťovanie potrubných systémov turbokompresorov, kompresorov chladiacich zariadení a pod. Odmasťovanie a oplachovanie povrchov sa môže uskutočniť vo všetkých typoch pracích a oplachovacích zariadení konštruovaných pre tento účel. Pracovné teploty pre odmasťovanie, resp. oplachovanie sú v rozmedzí 20°C až 50°C, zvlášť výhodné sú teploty 30°C až 50°C.
DELUBOL 01 C 05 spĺňa prísne požiadavky na čistotu výrobkov pre ďalšie, finálne úpravy ich povrchov.

Akostné požiadavky

Ukazovatele akosti Jednotky Hodnoty
Hustota kg/m3 730 - 750
Kinemat. Viskozita pri 20°C mm2/s 1,6 - 2,0
Bod vzpl. PM, min °C 65
Bod tuhnutia, informatívne °C - 21
Obsah aromat. uhľovodíkov, max. ppm 800
Obsah síry ppm 0,2 - 10,0

Balenie, preprava, skladovanie

Odmasťovacia kvapalina DELUBOL 01 C 05 sa dodáva v 200 l sudoch, v kontajneroch, prípadne v autocisternách. Uskladňuje sa v dobre uzavretých nádržiach, na miestach chránených proti priamym poveternostným vplyvom pri teplote -5°C až +30°C. Skladovateľnosť pri dodržaní uvedených podmienok je 2 roky od dátumu výroby.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×