Ekopal

Testovacia a odmasťovacia kvapalina EKOPAL je zmes uhľovodíkov, zušľachtená prísadou pre zlepšenie úžitkových vlastností. Je to číra kvapalina bez viditeľného obsahu vody, mechanických nečistôt, vo vode nerozpustná. Môže obsahovať farbivo organického pôvodu. Podľa STN 65 0201 je horľavinou III. triedy.

Použitie

Kvapalina EKOPAL sa používa ako skúšobné médium na testovanie piestových prietočných meradiel výdajných stojanov pohonných hmôt. Veľmi vhodné je použitie kvapaliny na odmasťovanie a konzerváciu súčiastok výdajných stojanov vo výrobnej etape, ako aj pre overenie tesnosti palivových nádrží na čerpacích staniciach. Kvapalina je použiteľná celoročne.

Akostné požiadavky

Ukazovatele akosti Jednotky Hodnoty
Hustota pri 20 °C, min. kg/m3 742
Kinemat. viskozita pri 20 °C, max. mm2/s 3,0
Obsah síry, max. % hm. 0,05
Teplota vzplanutia, min. °C 65
Teplota tuhnutia, max. °C -20
Obsah aromátov, max. % hm. 0,3
Obsah živíc, max. mg/100 ml kvapaliny 3,0
Destilačná skúška:
začiatok destilácie, max.
50% obj. predest. do, max.
90% obj. predest. do, max.
koniec destilácie, max.

°C
°C
°C
°C

200
210
225
240

Balenie, preprava, skladovanie

EKOPAL sa dodáva v sudoch, kontajneroch a autocisternách. Skladuje sa v dobre uzatvorených nádržiach, sudoch, na miestach chránených proti poveternostným vplyvom pri teplotách od -10 do +30 °C. Doba skladovania je max. 1 rok od dátumu výroby.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×