Y-sit

Molekulové sitá sú kryštalické hlinitokremičitany alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín. Majú trojrozmernú kryštálovú mriežku, ktorej základnou stavebnou jednotkou sú štvorsteny SiO-4 a AlO-4 usporiadané tak, že vytvárajú pravidelne sa striedajúce dutiny

Rozmery vnútrokryštalických dutín a vstupných otvorov - pórov do dutín sú pre jednotlivé typy  molekulových sít charakteristické. Molekulové sitá neobsahujú toxické komponenty.
Y-SIT je syntetický zeolit typu Y s veľkosťou pórov 0,9 nm. Jeho chemické zloženie v dehydratovanom stave vyjadruje vzorec Na2O . Al2O3 . 4,5 SiO2.

Akostné požiadavky

Názov Chemické zloženie Efektívny priemer pórov(nm) Pevnosť častíc
(N/častica)
RAK43
(g/100 g)
Sypná hustota(kg/m3)
Y-sit V 15 hlinito-kremičitan sodný 0,9 min. 8,0 min. 23,0 580-700

RAK43 - rovnovážna adsorpčná kapacita Určuje schopnosť zeolitu adsorbovať pary vody zo vzduchu pri 25°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 43% v g vody na 100g bezvodého zeolitu
V 15 - extrudát vo forme valčekov priemeru 1,5 mm

Použitie

Y - SIT

  • na adsorpčné odsírenie a odaromatizovanie uhľovodíkov
  • na adsorpčné delenie uhľovodíkových zmesí alkán - alkén
  • na adsorpčné separácie a výroba čistých zložiek zo zmesí izomérov
  • na adsorpčné dočisťovacie procesy

Balenie, preprava, skladovanie

Zeolity sa balia a dodávajú v 20 l alebo 200 l kovových obaloch. Obsah vody v granulovaných, balených produktoch je max. 1,5% hmotnosti.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×