Zväz pre skladovanie zásob, a.s.

 

Name od company: Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
Úvod: Spoločnosť Zväz pre skladovanie zásob, a.s. bola založená v roku 2006 za účelom odčlenenia skladovania štátnych hmotných rezerv od komerčných aktivít materskej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Samotný proces príprav odčlenenia bol dovŕšený predajom príslušných aktív zo strany spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a zahájením činnosti spoločnosti Zväz pre skladovanie zásob, a.s. v mesiaci jún 2010.
Predmet činnosti: Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Zväz pre skladovanie zásob, a.s., je:
  • ochraňovanie a starostlivosť o zverené zásoby motorových palív;
  • ochraňovanie nehnuteľného majetku spoločnosti Spoločnosť pre skladovanie, a.s.;
  • a skladovanie motorových palív.

Okrem uvedených činností Zväz pre skladovanie zásob, a.s. okrajovo vykonáva aj prenájom nehnuteľností a prenájom hnuteľných vecí.
Stratégia a vízia: Hlavným zámerom rozhodnutia vedenia spoločnosti SLOVNAFT, a.s. o oddelení skladovania štátnych hmotných rezerv od komerčných aktivít spoločnosti bolo predovšetkým dosiahnutie transparentnej štruktúry nákladov skladovania štátnych hmotných rezerv.

Prvým krokom bol odpredaj majetku, potrebného na ochraňovanie a skladovanie hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu, ktorý sa realizoval ešte v roku 2010. Následne bolo potrebné zabezpečiť prevádzkovanie a funkčnosť odpredaného majetku v súčinnosti s materskou spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., nakoľko väčšina skladovacích nádrží spoločnosti Zväz pre skladovanie zásob, a.s. je technologicky previazaná so zariadeniami potrebnými pre naskladnenie a vyskladnenie, ktoré sú vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s.

V roku 2011 ako aj nasledovných rokoch spoločnosť Zväz pre skladovanie zásob, a.s. pokračovala v nastolenom procese modernizácie vybraných technologických zariadení so zámerom, aby tieto zariadenia spĺňali nielen súčasné legislatívne požiadavky v oblasti technologickej a technickej, ale predovšetkým aj požiadavky a štandardy v oblasti bezpečnosti zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Proces modernizácie je spojený s rozsiahlymi investíciami, ktoré spoločnosť hradí zo zdrojov vytvorených vlastnou činnosťou. Zámerom spoločnosti je v nastavenom trende pokračovať aj v nasledovných obdobiach.
Skladovanie a obmeny: Spoločnosť Zväz pre skladovanie zásob, a.s. zabezpečuje skladovanie a ochraňovanie týchto zverených zásob motorových palív v nasledovných termináloch:
  • Hronský Beňadik - motorová nafta a benzín
  • Horný Hričov - motorová nafta a letecký petrolej
  • Kľačany - motorová nafta a benzín
  • Stožok - motorová nafta a benzín
  • a Kapušany - letecký petrolej
Majetková účasť: Jediným 100% akcionárom spoločnosti Zväz pre skladovanie zásob, a.s., je SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovenská republika.
Informiovanie verejnosti: Informovanie verejnosti o možnom ohrození

Užitočné linky

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×