Informácie o odkupe akcií spoločnosťou MOL

Skupina MOL dňa 14. augusta 2019 zverejnila svoje rozhodnutie uplatniť si právo výkupu akcií spoločnosti Slovnaft. Dňa 4. septembra 2019 jej návrh spolu s podmienkami realizácie výkupu schválila Národná banka Slovenska. Akcionári spoločnosti na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10. októbra 2019 odkup akcií odsúhlasili.

Majoritný akcionár, spoločnosť MOL Nyrt., ktorý si uplatnil právo výkupu podľa § 118i zákona o cenných papieroch a investičných službách zároveň v súlade s týmto zákonom požiadal Centrálny depozitár cenných papierov SR o pozastavenie práva nakladať s akciami spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Centrálny depozitár cenných papierov SR tejto žiadosti akcionára vyhovel a pozastavenie práva nakladať s akciami všetkých emisii je účinné od dňa 25.10.2019.

INFORMÁCIA O VÝPLATE ZA AKCIE

Často kladené otázky nájdete tu.

Podrobnejšie informácie ohľadne podmienok a výplaty finančnej odplaty nájdete na stránke Skupiny MOL, v slovenskom jazyku na tomto linku a v anglickom jazyku na tomto linku.

Na tejto stránke nájdete základné informácie o aktuálnom stave procesu.

V prípade otázok prosím kontaktujte spoločnosť Slovnaft e-mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Základné otázky a odpovede:

Odkup akcií sa týka všetkých akcií Slovnaft vo voľnom obehu?

Áno, uplatnenie práva výkupu akcií spoločnosťou MOL Nyrt. sa týkalo všetkých akcií, okrem akcií, ktoré už MOL vlastnil aj pred tým.

Mal MOL právo vykúpiť akcie od menšinových akcionárov?

Áno.

Tento krok bol v súlade ako s európskou tak aj slovenskou legislatívou. Zákon o cenných papieroch umožňuje akcionárom, ktorí v spoločnosti majú viac ako 95-percentný podiel, vykúpiť zvyšné akcie podľa zákonom stanovených podmienok.

Čo v prípade, ak bola hodnota protiplnenia za akcie zaslaná na môjho predka, resp. poručiteľ po kom som akcie nadobudol?

V zmysle platných právnych predpisov, protiplnenie bude vyplatené tomu, kto bol v rozhodný deň vedený ako vlastník akcií resp. v súlade s právoplatným rozhodnutím o dedičskom konaní ak takéto akcionár v požadovanej forme predložil.

V prípade ak bola na vám známu adresu zaslaná poštová poukážka s odplatou za akcie a vy si ju neviete dať preplatiť, alebo vám ju pošta nevydá, je to pravdepodobne z toho dôvodu, že v evidencii akcionárov bol v rozhodujúci deň stále vedený ako vlastník akcií poručiteľ. Znamená to tiež, že záver dedičského konania nebol včas zaznamenaný v registri akcionárov vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.

Ako sa viem teda dostať k protiplneniu za akcie, ktoré som zdedil?

Aby bolo možné opätovne zrealizovať výplatu protiplnenia za akcie, ktoré prešli na spoločnosť MOL Nyrt., je potrebné aby ste na nižšie uvedenú adresu zaslali žiadosť o výplatu protiplnenia kde ako dedič uvediete svoje údaje (ideálne aj bankový účet) a to, že požaduje o výplatu ako dedič na základe právoplatne ukončeného dedičského konania s úradne osvedčeným podpisom), pričom ako prílohu takejto žiadosti zašlete overenú kópiu zápisnice z dedičského konania alebo jej notársky výpis v časti týkajúcej sa predmetných akcii.

Uvedené môžete následne doručiť na adresu:

SLOVNAFT, a.s.
Financie Back Office
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava

Nie je teda potrebné už riešiť prevod akcií na dediča v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. , resp. nakoľko sa s akciami už neobchoduje, tieto boli prevedené na spoločnosť MOL Nyrt. a ide už len o vyplatenie príslušného protiplnenia a zmenu vlastníka už nevedia zrealizovať.

Bola suma prostriedkov vyplácaná ako protiplnenie zdanená?

Suma, ktorú spoločnosť MOL Nyrt. vyplácala nebola predmetom zdanenia pri výplate. Zdanenie tohto príjmu bývalého akcionára spoločnosti je vecou jeho osobného postavenia, resp. jeho zodpovednosťou podľa situácie a podmienok za ktorých akcie vlastnil.

Vo všeobecnosti v zmysle zákona platí, že:

Príjem z predaja cenných papierov je oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov, ak cenné papiere neboli obchodným majetkom daňovníka a ak boli súčasne splnené tieto podmienky:

1. cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom alebo obdobnom zahraničnom regulovanom trhu v čase ich predaja, pričom Zákon o dani z príjmov na účely tohto oslobodenia neobmedzuje spôsob nadobudnutia týchto cenných papierov a ani spôsob ich predaja, napr. obchodom realizovaným na regulovanom trhu alebo priamou kúpou alebo predajom na základe zmluvy s registráciou kúpy/predaja cez centrálny depozitár cenných papierov,
2. predávajúci tieto cenné papiere vlastnil viac ako jeden rok pred ich predajom, pričom zákon o dani z príjmov neustanovuje počas akej doby pred predajom mali byť predmetné cenné papiere obchodované na regulovanom trhu alebo obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ale určuje len dobu ich vlastnenia pred predajom.

Samozrejme, v prípade pochybností odporúčame kontaktovať svojho daňového poradcu.

Nakoľko prebehla plošná výplata protiplnenia za akcie?

Na základe rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 10. októbra 2019, prejdú všetky akcie minoritných akcionárov do 30 dní od registrácie rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia na MOL Nyrt.

Komu sa vyplácala úhrada za akcie?

Splnomocnený platobný agent uhradil odplatu za akcie akcionárovi, ktorý bol vlastníkom akcií v čase prechodu vlastníctva akcií na spoločnosť MOL Nyrt podľa registra akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR.

Ako postupovať v prípade, ak je na akciách záložné/zádržné právo?

Ak sa v čase výplaty protihodnoty zistí záložné právo registrované na príslušné akcie, platobný agent poskytne záložcovi protihodnotu až do výšky pohľadávky zabezpečenej záložným právom. To neplatí, ak akcionár preukáže, že dohoda so záložcom uvádza inak.

Zostane mi majetkový účet u CDCP po odkupe akcií spoločnosti Slovnaft?

Majetkový účet nebol predmetom odkupu akcionárom MOL Nyrt.

Vo všeobecnosti platí, že Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. automaticky v zmysle právnych predpisov (s § 173v ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z.) zatvára majetkové účty na ktorých nie sú evidované žiadne cenné papiere. Teda v prípade, ak akcionár mal na svojom majetkovom účte len akcie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., tento účet CDCP momentom, keď na ňom neboli žiadne cenné papiere uzatvoril.

Ako zistím, že už nemám žiadne akcie?

O prevode akcii boli bývalí akcionári oboznámení ako komunikáciou strán, tak médiami, a následne im bol Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. zaslaný zmenový výpis k účtu cenných papierov.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×