• grantový program spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Nadácie Ekopolis je určený projektom s pozitívnym vplyvom na komunitný život v oblastiach susediacich s rafinériou Slovnaft
 • v aktuálnom ročníku si podporu rozdelí 22 projektov v celkovej výške 44 tisíc eur

Banská Bystrica, 24. máj 2024 – Grantový program Dobrý sused podporuje už 6 rokov komunitné projekty občianskych združení a škôl v bratislavských mestských častiach Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Petržalka a obciach Rovinka, Dunajská Lužná a Most pri Bratislave. V tomto ročníku získalo podporu 22 projektov, čo je o štyri viac ako pred rokom. Celková prerozdelené suma sa vyšplhala na viac ako 44 tisíc eur.

Dobrý sused sa môže pochváliť desiatkami projektov zameranými na podporu komunitného, kultúrneho a sociálneho rozvoja, pri ktorých spojil lokálne samosprávy, školské zariadenia a občianske združenia.

Tieto projekty sú skvelým príkladom toho, ako môžu mať komunitné iniciatívy pozitívny dopad na miestne prostredie a obyvateľov. Je úžasné vidieť, ako sa rôzne organizácie a skupiny angažujú v aktivitách zameraných na podporu vzdelávania, športu, ochrany životného prostredia a sociálnej oblasti. Tieto projekty nielen zlepšujú kvalitu života v ich komunitách, ale tiež podporujú hodnoty spolupráce, vzájomnej pomoci a rešpektu k prírode,“ uvádza Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

V 6. ročníku získalo podporu 22 projektov z rôznych oblastí. Tradične sa venujú rozvoju v oblastiach ako šport a voľný čas, no nájdeme medzi nimi tiež komunitné a sociálne projekty, ako aj environmentálne a kultúrne projekty.

Grantový program Dobrý sused tento rok rozšíril svoju pôsobnosť na ďalšie lokality. O podporu tak po novom mohli požiadať subjekty z Petržalky, Mostu pri Bratislave a Dunajskej Lužnej, čo sa odrazilo aj na počte projektových návrhov prijatých do výzvy. Zmysluplné komunitné aktivity podporené programu prispejú ku kvalitnejšiemu životu ľudí v meste a obciach, pre ktoré je Slovnaft susedom“, uvádza Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie Slovnaftu.

Projekty zamerané na šport a voľnočasové aktivity sa týkajú podpory fyzickej aktivity a zdravia. Dobrým príkladom sú ružinovské projekty „Spoločná radosť z cvičenia“ a „Streetflorbalové leto 2024“  či „Organizácia otužileckých a plaveckých podujatí 2024“ v Dunajskej Lužnej.

Komunitné a sociálne projekty sa snažia podporiť sociálnu interakciu a komunitného ducha. „Tančiareň pre seniorov“ v Petržalke, „Mapovanie a pomoc vylúčenej komunite“ vo Vrakuni a „Spoločne pre našu krajšiu obec“ v Moste pri Bratislave cielia práve na rozvíjanie vzťahov a pomoci v miestnych komunitách.

V rámci podpory environmentálnej výchovy a udržateľnosti Dobrý sused podporil  napríklad „Prírodné (ob)javy očami a rukami detí“ v Ružinove, „Záhradkársky environmentálny MDD“ v Ružinove a „Výsadbu zelene popri cyklotrase“ v Rovinke.

Medzi projekty podporujúce kultúru a vzdelávanie patria „Festival detí s Krúžkami v škole 2024“ v Ružinove a „Bylinkové hrantíky v MŠ“ vo Vrakuni.

Hoci tieto projekty podporené z grantového programu Dobrý sused reprezentujú široké spektrum aktivít, ich spoločným menovateľom je, že ukazujú, ako môže byť finančná podpora využitá na zmysluplný rozvoj rôznych oblastí komunitného života.

„Záujem ľudí o zveľaďovanie svojho okolia či usporiadanie kultúrnych a športových podujatí stále stúpa, a tak v Nadácii Ekopolis oceňujeme prístup donora grantového programu, spoločnosť SLOVNAFT, a.s., rozšíriť jeho lokálnu pôsobnosť a tiež rozdeliť pre kvalitné projekty viac finančných prostriedkov. Vďaka týmto krokom sa podarilo podporiť v dvoch grantových výzvach v roku 2024 spolu až 22  projektov v celkovej hodnote 44 985 eur,“ dopĺňa Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Úspešné projekty v grantovom programe Dobrý sused pre rok 2024: 

Mestská časť Ružinov

Spoločenstvo detí a mládeže Domino – Spoločná radosť z cvičenia 

Komunitné priestory patriace saleziánskemu rádu sú určené pre podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže. Popri deťoch sa vytvorila aj komunita rodičov. Dobrý sused podporí priestor miestnej telocvične na dovybavenie rôznymi športovými pomôckami.   

 

Krúžky v škole – Festival detí s Krúžkami v škole 2024 

Festival je podujatím, ktoré občianske združenie organizuje každoročne. Ide o predstavenie možností ako zmysluplne môžu deti tráviť svoje popoludnia. Dobrý sused podporí podujatie nákupom materiálu na tvorivé dielne.  

 

Deti mamy Margity – Prírodné (ob)javy očami a rukami detí

Materské centrum sa svojimi aktivitami snaží najmenším deťom priblížiť prírodu a jej princípy, vďaka podpore získa centrum materiál na výrobu vtáčích búdok, hmyzích hotelov a ďalší tvorivý materiálov.  

 

Spojená škola sv. Vincenta de PaulZelená komunitná zóna 

projekt „Zelená komunitná zóna“ sa sústredí na vytvorenie relaxačnej zelenej plochy na školskom dvore, ktorá poskytne priestor pre vzdelávanie a oddych. S novými sedeniami a vyvýšenými záhonmi, ktoré vďaka podpore dobrovoľníci vytvoria, sa školský dvor stane miestom, kde žiaci môžu prakticky aplikovať vedomosti z biológie a obyvatelia Ružinova sa môžu zapojiť do skrášľovania svojho okolia. 

 

Občianske združenie Víťaz – Víťaz

Občianske združenie „Víťaz“ usporiada vďaka podpore z grantu na Zlatých pieskoch športový deň. Ten bude venovaný športu a spoločenským aktivitám, ktoré budú pripravené pre rodiny detí  s mentálnym znevýhodnením. Spoločné rodinné súťaže, hry a zábava budú podporou pre komunitu.  

 

Športový klub Lido – Streetflorbalové leto 2024 – šport, vzdelávanie, zábava 

Projekt „Streetflorbalové leto 2024“ je už štvrtým ročníkom populárnej série športových podujatí zameraných na florbal. Cieľom je prilákať deti a ich rodiny k aktívnemu tráveniu času a vytvoreniu športovej komunity. Súčasťou sú bezplatné víkendové kempy a tréningy, ktoré sú otvorené pre všetky vekové kategórie a zahŕňajú rôzne športové aktivity. Vďaka grantu získa klub nové športové vybavenie. 

 

CULTUS Ružinov, a.s. – Cvičenia pre seniorov 

Projekt „Cvičenia pre seniorov“ v Ružinove ponúka bezplatný cvičebný program pre seniorov, zameraný na podporu ich fyzického zdravia a sociálnej interakcie. Skúsení tréneri budú viesť cvičenia dvakrát týždenne. Vďaka Dobrému susedovi získajú rôzne športové pomôcky. Okrem zdravotných benefitov projekt podporuje aj sociálnu integráciu, poskytuje príležitosti na spoločenské aktivity a umožňuje seniorom aktívne a zmysluplné stretávanie sa. 

 

Slovenský zväz záhradkárov – Záhradkársky environmentálny MDD 

Projekt „Záhradkársky environmentálny MDD“ v Ružinove je zameraný na posilnenie komunitného ducha medzi záhradkármi a ich rodinami prostredníctvom vzdelávacích a tvorivých aktivít. Deti sa učia o ochrane prírody a starostlivosti o včely, zatiaľ čo dospelí podporujú ich učenie a spoluprácu. Výsledkom je zábavné a praktické vzdelávanie, ktoré spája generácie a podporuje udržateľný vzťah s prírodou, vyvrcholené spoločnou opekačkou pre všetkých účastníkov. 

 

Petržalka

STÁLE DOBRÍ n.o. – Tančiareň pre seniorov 

Projekt ponúka pre seniorov priestor socializácie a zároveň možnosť naučiť sa niečo nové, alebo "oprášiť" staré tanečné kroky. Podporu získali na organizačné náklady súvisiace s podujatím. 

 

Záhrada Dvory Nové boxy pre Komunitnú záhradu Dvory 

Komunita 50 rodín už päť rokov spoločne tvorí a pestuje komunitnú záhradu. Vďaka podpore Dobrého suseda získajú materiál na výrobu nových vyvýšených záhonov.  

 

Ulita – Kopčianska komunita zveľaďuje

Projekt „Kopčianska komunita zveľaďuje Petržalku“ od občianskeho združenia Ulita sa zameriava na vytvorenie príjemného prostredia na sídlisku Kopčany, kde žijú marginalizované skupiny obyvateľstva. Vďaka podpore si obyvatelia svojpomocne zrevitalizujú ihrisko a pre deti pripravia športové a kreatívne aktivity. Občianske združenie chce v praktických činnostiach podporiť  komunitnú spoluprácu a budovať vzťahy naprieč generáciami a sociálnym statusom obyvateľov sídliska, efektom čoho má byť aj znižovanie negatívnej stigmatizácie vylučovaných skupín. 

 

Mestská časť Petržalka – Zelená škôlka Jankolová 

Projekt „Zelená škôlka Jankolová“ v Petržalke sa zameriava na vytvorenie exteriérovej učebne a oživenie školského dvora s cieľom podporiť environmentálnu výchovu detí. Hlavné aktivity zahŕňajú výsadbu rastlín, vytvorenie úkrytov pre zvieratá, inštaláciu sudu na dažďovú vodu a poskytnutie záhradného náradia pre deti.  

 

 

Podunajské Biskupice

O.Z.CIBUĽA Komunitná záhrada Podunajské Biskupice 

Komunitná záhrada v Podunajských Biskupiciach, založená združením Cibuľa, je miestom stretávania sa obyvateľov sídliska s vášňou pre záhradkárstvo. Ľudia sa tu môžu manuálne realizovať, učiť pestovať plodiny a zdieľať svoje skúsenosti. Okrem toho záhrada poskytuje priestor pre vzdelávacie a kultúrne podujatia. Vďaka grantu vysadia na záhrade ďalšiu zeleň, vybudujú vyvýšené záhony a nakúpia náradie. 

 

Mestská časť Podunajské Biskupice – Zeleň pre komunitu – Lepšia klíma v športovom areáli Latorická 

V športovom areáli Latorická v Podunajských Biskupiciach sa nachádza niekoľko ihrísk – detské preliezky, pumptracková dráha, hokejbalové ihrisko, basketbalové ihrisko a tiež voľná betónová plocha, ktorá sa v lete prehrieva. Miestni tu vysadia stromy a kríky, ktoré prinesú tieň a potlačia problematický prašnosť, hluk a podporia mikroklímu areálu.

 

Vrakuňa

OZR pri Materskej škole Bodvianska – Bylinková záhradka 

V materskej škole na Bodvianskej ulici si vybudujú vyvýšené záhony, vďaka čomu budú môcť vyučovať environmentálnu výchovu v praktických aktivitách. Vyvýšené záhony budú slúžiť ako bylinková záhradka, v ktorej deti budú spoznávať jednotlivé rastliny. 

 

Rybársky klub KRAKEN – VRÁŤME RYBY DO VODY! 2. ročník 
Projekt „VRÁŤME RYBY DO VODY!“ reaguje na ekologickú haváriu na Malom Dunaji z obdobia rokov 2022/2023 a sústreďuje sa na obnovu riečnej fauny. Kľúčovou aktivitou je vypúšťanie rýb do rieky, ktorá podporuje biodiverzitu a učí deti o ekosystémoch. Rybársky klub na projekte úzko spolupracuje so školami a rôznymi interaktívnymi aktivitami a súťažami chcú rybári šíriť osvetu verejnosti o rešpekte k prírode.
 

 

Občianske združenie Odyseus – Mapovanie a pomoc vylúčenej komunite 

Projekt „Mapovanie a pomoc vylúčenej komunite“ vo Vrakuni poskytuje podporu a služby pre marginalizované skupiny, ako sú ľudia užívajúci drogy a ľudia pracujúci v sexbiznise. Cieľom je zlepšiť vzťahy medzi majoritnou spoločnosťou a vylúčenými komunitami, poskytnúť sociálnu pomoc a podporu, a zároveň motivovať k udržiavaniu poriadku. Projekt zahŕňa pravidelné mapovanie, upratovacie brigády a likvidáciu pohodených injekčných striekačiek, čím prispieva k bezpečnosti a čistote v Ružinove a Podunajských Biskupiciach.  

 

Združenie rodičov a priateľov detí ŠÍRAVKA – Bylinkové hrantíky v MŠ

Projekt „Bylinkové hrantíky“ v Materskej škole Šintavská vo Vrakuni ponúka deťom zážitkové učenie o pestovaní, pričom vypestované bylinky budú deti prakticky používať aj pri rôznych aktivitách, ktoré sa venujú zdravej výžive. Hlavnou činnosťou je starostlivosť o bylinky, čo zahŕňa ich výsadbu, polievanie a pravidelnú údržbu. Vďaka bylinkovej záhradke si deti lepšie tvoria vzťah k prírode a učia sa zodpovednosti k jej ochrane.

 

 

Dunajská Lužná

ĽADOVÉ MEDVEDE Veľká voda, o.z. – Organizácia otužileckých a plaveckých podujatí 2024 

Plavecká komunita získala podporu na zorganizovanie štvrtého ročníka 24-hodinového diaľkového vytrvalostného plávania, ktorý sa bude konať v júni tohto roku na jazere Nové Košariská v Dunajskej Lužnej.  

 

Most pri Bratislave

Obec Most pri BratislaveSpoločne pre našu krajšiu obec 

V Moste pri Bratislave sa vďaka podpore Dobrého suseda podarí obnoviť oplotenie športového areálu, ktoré je v súčasnosti v zlom stave. Areál je v obci dôležitým miestom pre športové a komunitné podujatia a tak projekt nielen zveľadí, ale aj posilní ducha spolupatričnosti a spolupráce medzi jej obyvateľmi obce. 

 

Dobrovoľný hasičský zbor Most pri Bratislave – Športový deň hasičskej mládeže 

Projekt „Športový deň hasičskej mládeže“ v Moste pri Bratislave má za cieľ organizovať súťaže pre mladých hasičov z obce a jej okolia. Deti z rôznych vekových kategórií budú mať možnosť preveriť svoje schopnosti na viacerých stanovištiach. Súčasťou podujatia bude aj predstavenie techniky Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Most pri Bratislave, čo prispeje k lepšiemu porozumeniu ich práce v obci. Cieľom je tiež motivovať mládež a prilákať nových členov do radov DHZ, čím sa posilní komunitný duch a záujem o hasičský šport. 

Rovinka

Obec Rovinka – Výsadba zelene popri cyklotrase – doplnenie aleje

Obec Rovinka chce vďaka projektu „Výsadba zelene popri cyklotrase" podporiť hodnotu obľúbenej cyklotrasy o estetické, funkčné a hygienické funkcie. Výsadbou javorov, hrabov a líp sa zlepšia mikroklimatické podmienky, zníži sa prašnosť a hluk, a zvýši sa biodiverzita.  

 • Projekt v hodnote 1,3 miliardy eur je doteraz najväčšou ekologickou investíciou Skupiny MOL, podporu získal aj od maďarského štátu
 • Komplex bude vyrábať suroviny pre trvácny plastový tovar, ako sú posteľné matrace, tvarované sedadlá do áut, stavebné izolácie a elastické gumové podrážky pre športovú obuv
 • Vďaka inovatívnej technológii nemeckých spoločností thyssenkrupp Uhde a Evonik disponuje závod v Tiszaújvárosi najmodernejšou dostupnou technológiou

Tiszaújváros, 14. mája 2024 – Skupina MOL v meste Tiszaújváros slávnostne otvorila komplex Polyol v hodnote 1,3 miliardy eur. Kapacita závodu je približne 200 000 ton polyolu ročne. Slávnostné otvorenie, na ktorom vystúpili predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, predseda predstavenstva spoločnosti MOL Zsolt Hernádi a členka predstavenstva spoločnosti thyssenkrupp Ilse Henne je pre Skupinu MOL významným míľnikom. Skupina MOL je jediným subjektom v Maďarsku, ako aj v strednej a východnej Európe, ktorý pokrýva celý hodnotový reťazec od spracovania ropy až po výrobu polyolov – široko využívanej suroviny na výrobu plastov. 

Pri príležitosti dokončenia svojej najväčšej ekologickej investície, komplexu Polyol, Skupina MOL zorganizovala v Tiszaújvárosi slávnostné otvorenie nového závodu. Licenčnú zmluvu podpísali MOL, thyssenkrupp a Evonik IP v lete 2017 a základný kameň komplexu bol položený v septembri 2019.

Kľúčové segmenty závodu boli do Tiszaújvárosu dopravené v rokoch 2019 až 2020 najmä lodnou prepravou. Nasledovalo dokončenie zariadení na výrobu peroxidu vodíka, oxidu propylénu, polyolu a propylénglykolu. Okrem štyroch hlavných prevádzok bola vybudovaná aj pilotná prevádzka na výrobu polyolov, laboratórium na kontrolu kvality a výskumné a vývojové centrum v Százhalombatte.

Som hrdý na to, že sme úspešne ukončili komplex Polyol. Bola to skutočná medzinárodná tímová práca, skvelá spolupráca, na ktorej sa počas uplynulých šiestich rokov podieľali tisíce ľudí. Umožnilo nám to zrealizovať historicky najväčšiu investíciu Skupiny MOL, ba možno najväčšiu stavbu v modernej maďarskej histórii. Prešli sme dlhú cestu, ale pred nami je ešte dlhšia cesta. Komplex Polyol výrazne posilní pozíciu a konkurencieschopnosť našej spoločnosti, pričom bude zahŕňať celý hodnotový reťazec od spracovania ropy až po výrobu polyolov. Táto investícia vrátila Tiszaújváros na mapu európskeho chemického priemyslu a urobila z neho jedno z najdôležitejších priemyselných centier v regióne. Komplex Polyol zvýši priemyselnú konkurencieschopnosť našej krajiny a mohol by byť katalyzátorom hospodárskeho rastu. Vďaka tejto investícii bude Maďarsko silnejšie, pretože úspech Skupiny MOL je úspechom celej krajiny,“ povedal Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL. 

„S týmto novým komplexom Polyol zavádzame nové štandardy z hľadiska efektívnosti, šetrnosti k životnému prostrediu a automatizácie kombináciou osvedčených technológií s inovatívnymi riešeniami," povedala Nadja Håkansson, generálna riaditeľka spoločnosti thyssenkrupp Uhde. „Sme vďační za dôveryhodné partnerstvo so spoločnosťou MOL. Závod na výrobu polyolov je skutočným prelomovým projektom a skvelou ukážkou toho, ako my v thyssenkrupp Uhde umožňujeme ekologickú transformáciu priemyslu. Vďaka plne integrovaným a vysoko automatizovaným prevádzkam závodu sa budú cenné polyolové chemikálie vyrábať vysoko efektívnym a udržateľným spôsobom.“

Na projekte sa podieľal medzinárodný tím tisícov odborníkov, pričom inžinierske práce sa vykonávali v Nemecku, Thajsku, Indii a Maďarsku. Zariadenie závodu pochádza z 24 krajín. Na výstavbu komplexu bolo použitých 75 000 metrov kubických betónu, 13 000 ton ocele, 2 500 kilometrov káblov a 700 km potrubí, ktoré boli položené za viac ako 18 miliónov pracovných hodín. Maďarská vláda prispela na projekt sumou 131,5 milióna eur, a to 93,6 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu právnických osôb, o ktorú možno požiadať po uvedení investície do prevádzky, a 37,9 milióna eur vo forme investičnej dotácie na základe individuálneho rozhodnutia vlády.

Polyol je jednou z najvyhľadávanejších plastových surovín, ktorá sa používa v rôznych priemyselných odvetviach od výroby automobilov až po textil a izoláciu. Polyuretán sa vyrába z polyolu a je základným materiálom pre mnohé výrobky dlhodobej spotreby, s ktorými sa stretávame v každodennom živote. 

Polyuretán vyrobený z polyolu sa používa: 

 1. na výrobu penových matracov, posteľných matracov, peny na pohodlné sedenie na pohovkách a kreslách a tuhej peny na izoláciu chladničiek;
 2. na výrobu izolačných materiálov používaných v stavebníctve, či už na izoláciu fasády budovy alebo potrubí;
 3. na výrobu tmelov a lepidiel dostupných v bežných stavebninách, ako aj elastických gumových podrážok bežeckých topánok.

Závod v Tiszaújvárosi bude vyrábať polyol jednou z najefektívnejších a najekologickejších metód, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Podľa výpočtov Skupiny MOL bude závod prispievať k finančným výsledkom sumou takmer 150 miliónov eur ročne a poskytne dlhodobú prácu takmer 300 ľuďom.

Skupina MOL posilňuje svoje chemické podnikanie už takmer desať rokov. V roku 2015 bol dokončený nový závod na extrakciu butadiénu s investíciou 35 miliárd forintov a v roku 2018 nasledoval závod na výrobu syntetického kaučuku (S-SBR) s investíciou 100 miliárd forintov. V roku 2016 spoločnosť oznámila významnú strategickú zmenu s cieľom pripraviť sa rozšírením svojho portfólia na energetickú transformáciu a svet po fosílnych palivách. V rámci tretej a najväčšej vlny investícií v petrochemickom podniku je popri komplexe Polyol najdôležitejším prvkom závod na výrobu polypropylénu, ktorý predstavuje investíciu vo výške 65 miliárd HUF. V rámci životného cyklu sa investície blížia k 2 miliardám eur a zabezpečia dlhodobú budúcnosť chemického podniku.

 

O skupine MOL

Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti v Maďarsku. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách s dynamickou medzinárodnou pracovnou silou 24 000 ľudí a viac ako 100-ročnou históriou. Skupina MOL prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2 400 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Prieskumné a ťažobné aktivity MOL sú podporené viac ako 85-ročnými skúsenosťami v oblasti uhľovodíkov a 30-ročnými skúsenosťami v oblasti vtláčania CO2. V súčasnosti vykonáva ťažobné činnosti v 8 krajinách a prieskumné aktíva má v 10 krajinách.

Skupina MOL sa zaviazala transformovať svoje tradičné podnikanie založené na fosílnych palivách na nízkouhlíkový, udržateľný podnikateľský model a usiluje sa o dosiahnutie čistej uhlíkovej neutrality do roku 2050, a zároveň o formovanie nízkouhlíkového obehového hospodárstva v strednej a východnej Európe.

 O spoločnosti thyssenkrupp Uhde

Spoločnosť thyssenkrupp Uhde spája jedinečné technologické znalosti a desaťročia globálnych skúseností v oblasti inžinierstva, nákupu, výstavby a servisu chemických zariadení. Vyvíja inovatívne procesy a produkty pre udržateľnejšiu budúcnosť, a prispieva tak k dlhodobému úspechu svojich zákazníkov v takmer všetkých oblastiach chemického priemyslu. Portfólio zahŕňa špičkové technológie na výrobu základných chemikálií, hnojív a polymérov, ako aj kompletné hodnotové reťazce pre ekologický vodík a udržateľné chemikálie. www.thyssenkrupp-uhde.com

 • rozsiahla kontrola technického stavu, údržba a výmena opotrebovaných aktív sú súčasťou plánu modernizácie a pravidelnej údržby
 • rafinéria nasleduje plány svojej stratégie a snaží sa zvýšiť svoju flexibilitu pri spracovaní rôznych typov rôp
 • začína sa jarná fáza, práce potrvajú zhruba tri mesiace, ďalšia časť prác je naplánovaná na jeseň
 • v rámci generálnych revízií a technologických zarážok počas jarných a jesenných prác Slovnaft do svojich zariadení investuje viac ako 130 miliónov eur

BRATISLAVA, 23. apríl 2024 – Spoločnosť Slovnaft začne v polovici budúceho týždňa jarnú časť generálnych revízií. Odstávky sú plánované a potrebné pre zabezpečenie ďalšieho bezproblémového chodu technológií. Taktiež ide o prvé revízie odvtedy, ako rafinéria spracúva väčší podiel alternatívnych druhov rôp, čo si vyžaduje ďalšie investície do projektov. Podľa aktualizovanej stratégie Skupiny MOL „Shape Tomorrow“ to rafinérii zabezpečí väčšiu flexibilitu v spracovaní rôznych typov rôp. Odstavených bude postupne 25 výrobných jednotiek, z toho 22 v jarnej fáze. Ich opätovný nábeh na plnú produkciu je naplánovaný na druhú polovicu júna. Druhá časť generálnych opráv prebehne na jeseň, v septembri a októbri. 

Počas generálnych revízií bude prebiehať rozsiahla kontrola technického stavu a údržba zariadení, výmena opotrebovaných súčastí za nové a pri niektorých aj kompletná modernizácia. Cieľom je zníženie energetickej náročnosti v oblasti výroby ropných produktov a zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti. Celkové investície Slovnaftu v rámci generálnych revízií presiahnu 130 miliónov eur.

„Cieľom generálnych revízií je splniť legislatívou nariadené inšpekcie, vyčistiť zariadenia, vymeniť náplne a katalyzátory a  vykonať opravy, ktoré nie je možné urobiť počas chodu zariadení. Tieto činnosti sa uskutočňujú pravidelne každých päť rokov tak, aby sa zabezpečil spoľahlivý chod výrobných jednotiek do ďalšej plánovanej odstávky. Po tom, ako sme začali spracovávať alternatívnu ropu vo výraznejších množstvách, máme v pláne aktivovať aj pripravené projekty s cieľom ďalej zvýšiť flexibilitu rafinérie,“ hovorí Branislav Vinter, riaditeľ Výroby spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Práce počas generálnych revízií a ich činnosti, môže sprevádzať zvýšená hladina hluku, vznik zápachu a prípadné spaľovanie na poľných horákoch. Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností ovplyvňujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum. Preto funguje v programe Turnaround excellence, ktorého podstatou je detailná a dôsledná príprava každého kroku. Tak sa minimalizuje riziko nepredvídaných a potreba neplánovaných úkonov.

O vplyve prác na komfort obyvateľov bude spoločnosť Slovnaft priebežne informovať na internetovej stránke www.slovnaft.sk. V prípade otázok je 24 hodín denne pripravená Žltá linka 02/4055 8929 a e-mailová adresa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. K dispozícii je aj aplikácia Sused Slovnaft, kde sú dostupné všetky informácie o činnostiach či vplyvoch.

Hlavným dodávateľom prác je dcérska spoločnosť Slovnaft Montáže a Opravy,  na prácach počas generálnych revízií sa bude v Slovnafte podieľať  približne 1800 externých pracovníkov. O odstávke časti bratislavskej rafinérie boli zákazníci Slovnaftu vopred informovaní, pričom maloobchodný, ako aj veľkoobchodný trh bude zásobený bez obmedzení.

 

O Skupine SLOVNAFT

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc na Slovensku. Spoločnosť patrí k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina SLOVNAFT je členom medzinárodnej Skupiny MOL, ktorej dlhodobá Stratégia 2030 Shape Tomorrow smeruje k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Cieľom Skupiny je sústrediť sa na obnoviteľné palivá, podporu rôznych foriem mobility, zelené investície a vytváranie hodnoty z odpadu.

 • cieľom 6. ročníka grantového programu je skvalitniť život a verejnoprospešné aktivity v blízkosti Dunaja, Malého Dunaja a Klátovského ramena
 • výzva na podávanie žiadostí je otvorená do 24. mája 2024
 • výlučným donorom Dunajského fondu, ktorý realizuje Nadácia CEF, je SLOVNAFT, a.s

Bratislava, 6. mája – „V spojení s riekou – riekou spojení“. Motto Dunajského fondu – grantovej schémy Nadácie CEF v spolupráci so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. – napovedá, že fond má ambíciu oživovať našu najväčšiu rieku. Finančne podporuje hodnotné projekty, ktoré v okolí Dunaja a jeho ramien zbližujú ľudí s riekou. Novú výzvu otvára Dunajský fond práve teraz. Žiadosti o grant prijíma Nadácia CEF od  1. do 24. mája 2024. 

Zámerom aktuálneho ročníka grantovej výzvy je podporiť verejnoprospešné projekty na skvalitňovanie verejných priestranstiev a života v okolí Dunaja, Malého Dunaja a jeho pravostranného prítoku Klátovského ramena. „Naším cieľom je osloviť neziskové organizácie, ktoré dôverne poznajú lokálne potreby a disponujú zmysluplnými riešeniami, ako čo najlepšie sprístupniť tok, skrášliť a skultúrniť okolie rieky, oživiť nábrežia, a zároveň chrániť okolitú flóru a faunu rieky,“ vysvetľuje Silvia Manczalová, správkyňa Nadácie CEF.

„Dunaj má kľúčové miesto v slovenskej histórii a kultúre. Dodnes inšpiruje ľudí, žijúcich v jeho okolí a svojou čarovnou atmosférou láka turistickú verejnosť. Dunajský fond vnímame ako výnimočnú grantovú schému, ktorej cieľom je dlhodobo kultivovať práve okolie veľtoku a celú podunajskú nížinu s ohľadom na turistický ruch, prírodný charakter lokality a ľudí, ktorí tam žijú,“ hovorí Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 

Dunajský fond doteraz podporil 52 projektov sumou takmer 290 tisíc eur. Projekty, ktoré získali grant, uľahčili ľuďom prístup k vode budovaním pontónov, lávok, mól, či úpravou brehov, ale tiež oživili a spríjemnili pobyt na rieke. Vznikli oddychové zóny s posedením a náučnými tabuľami, značené cyklotrasy, prírodné pláže, ale podporu získali aj vzdelávacie a ochranárske aktivity. Teraz je príležitosť pokračovať v zbližovaní ľudí s riekou.

Viac informácií a formulár žiadosti o grant je možné nájsť na stránkach www.cef.sk a www.dunajskyfond.sk.

 • Skupina MOL bude vyrábať 1 600 ton zeleného vodíka ročne s využitím elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov
 • Vďaka tomu sa znížia emisie oxidu uhličitého rafinérie Duna o 25 000 ton
 • Zavedením tejto technológie urobila Skupina MOL dôležitý krok smerom k uhlíkovej neutralite a udržateľnej mobilite
 • Investícia vo výške 22 miliónov eur je v súlade s dlhodobou firemnou stratégiou Skupiny MOL Shape Tomorrow
 • Po Százhalombatte Skupina MOL plánuje ďalšiu výstavbu zariadení na výrobu zeleného vodíka aj v Rijeke a Bratislave

Skupina MOL otvorila v Százhalombatte závod na výrobu zeleného vodíka s kapacitou 10 megawattov, ktorý je najväčší v strednej a východnej Európe. Investícia vo výške 22 miliónov eur zabezpečí udržateľnejšiu výrobu motorových palív. Závod totiž zníži emisie oxidu uhličitého rafinérie Duna o 25 000 ton. Skupina MOL bude môcť ročne vyrobiť 1 600 ton čistého, uhlíkovo neutrálneho zeleného vodíka, čo otvára novú kapitolu vodíkového hospodárstva v Skupine. Investícia je v súlade so stratégiou Skupiny MOL Shape Tomorrow, ktorej cieľom je zvýšiť udržateľnosť, konkurencieschopnosť a sebestačnosť regiónu.  

Cieľom Skupiny MOL je prinášať riešenia pre budúcnosť. Nový závod v Százhalombatte s 10 MW elektrolýznou jednotkou od spoločnosti Plug Power z USA vyrobí približne 1 600 ton čistého, uhlíkovo neutrálneho zeleného vodíka ročne. Investícia vo výške 22 miliónov eur zabezpečí zníženie uhlíkovej stopy rafinérie Duna o viac ako 25 000 ton oxidu uhličitého ročne. Nová technológia môže postupne nahradiť výrobu vodíka zo zemného plynu, ktorá v súčasnosti predstavuje jednu šestinu celkových emisií oxidu uhličitého Skupiny MOL. Výroba v novom závode sa naplno rozbehne v druhej polovici roka 2024. Skupina MOL bude zelený vodík využívať predovšetkým vo vlastnej sieti pri výrobe motorových palív.   

Elektrolyzér spoločnosti Plug Power využíva elektrickú energiu z obnoviteľného zdroja na rozklad vody na vodík a kyslík. To znamená, že nevznikajú žiadne znečisťujúce vedľajšie produkty a pri výrobe 1 tony vodíka zariadenie vyprodukuje 8 až 9 ton čistého kyslíka. Americká spoločnosť ponúkla Skupine MOL inovatívnu a spoľahlivú technológiu. S používaním vodíkových generátorov optimalizovaných na výrobu čistého vodíka má takmer 50 rokov prevádzkových skúseností.

„Skupina MOL dosiahla ďalší míľnik. Odteraz môžeme vyrábať zelený vodík bez produkcie skleníkových plynov. Vďaka tejto technológii dosiahneme také zníženie emisií, ako keby sme zo dňa na deň stiahli z ciest približne 5 500 áut. V súčasnosti náš nový závod na výrobu zeleného vodíka znižuje ekologickú záťaž len z priemyselných prevádzok Skupiny MOL, ale do budúcna ponúkne riešenia pre celý priemysel a vodíkovú mobilitu. Po rafinérii v Százhalombatte prenesieme technológiu do ďalších dvoch výrobných závodov Skupiny MOL, aby bol proces výroby palív v každej z rafinérií Skupiny udržateľnejší ", povedal na slávnostnom otvorení novej vodíkovej výrobne József Molnár, generálny riaditeľ Skupiny MOL.

Investícia je v súlade s firemnou stratégiou Skupiny MOL Shape Tomorrow, ktorej cieľom je zvýšiť udržateľnosť, konkurencieschopnosť a sebestačnosť regiónu.

„Sme nesmierne radi, že môžeme v partnerstve s MOL osláviť otvorenie jednej z najväčších závodov na výrobu zeleného vodíka v Európe, ktorý bude slúžiť rafinérii,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Plug Andy Marsh. „Sme hrdí na to, že môžeme spoločnosť MOL vybaviť najmodernejšou technológiou elektrolyzéra na efektívnu výrobu zeleného vodíka ako účinného spôsobu znižovania emisií uhlíka v rámci rafinérskych operácií. Spoločne smerujeme k uhlíkovej neutralite, podporujeme ekologickejšie prevádzky a poháňame vpred vodíkové hospodárstvo.“

Informácie o aktualizovanej stratégii Shape Tomorrow nájdete na web stránke Skupiny MOL.

 

O Skupine MOL

Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti v Maďarsku. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách s dynamickou medzinárodnou pracovnou silou 25 000 ľudí a viac ako 100-ročnou históriou. Skupina MOL prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2 400 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Prieskumné a ťažobné aktivity Skupiny MOL sú podporené viac ako 85-ročnými skúsenosťami v oblasti uhľovodíkov a 30-ročnými skúsenosťami v oblasti vtláčania CO2. V súčasnosti vykonáva ťažobné činnosti v 7 krajinách a prieskumné aktíva má v 11 krajinách.

 

Skupina MOL sa zaviazala transformovať svoje tradičné činnosti založené na fosílnych palivách na nízkouhlíkový, udržateľný podnikateľský model a usiluje sa o dosiahnutie čistej uhlíkovej neutrality do roku 2050, a zároveň o formovanie nízkouhlíkového obehového hospodárstva v strednej a východnej Európe.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×