• Gabriel Szabó sa stal výkonným viceprezidentom Skupiny MOL pre oblasť Downstreamu, ktorá patrí ku kľúčovým pilierom spoločnosti
 • Na skupinovej úrovni bude zodpovedný za riadenie a rozvoj rafinérskej a petrochemickej výroby v 3 krajinách, prepravu a predaj produkcie v 11 krajinách
 • novým výkonným riaditeľom Slovnaftu sa v polovici júla stal dovtedajší finančný riaditeľ Marek Senkovič, v pozícii nahradil Gabriela Szabóa

BRATISLAVA, 17. júla 2020 – Novým výkonným riaditeľom spoločnosti SLOVNAFT, a.s., sa v polovici júla stal dovtedajší finančný riaditeľ Marek Senkovič. Operatívne riadenie spoločnosti prevzal po Gabrielovi Szabóovi, ktorý odchádza do materskej Skupiny MOL, kde bude ako viceprezident pre Downstream riadiť jeden z nosných pilierov spoločnosti. Generálnym riaditeľom a predsedom Predstavenstva SLOVNAFT, a.s., zostáva Oszkár Világi, ktorý je zároveň členom Predstavenstva Skupiny MOL a viceprezidentom Skupiny MOL pre oblasť Innovative Businesses and Services. Pod jeho riadenie patrí okrem iného aj sieť 1900 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

Gabriel Szabó Gabriel Szabó pracuje v Slovnafte od roku 2001. Svoju kariéru odštartoval ako ekonóm útvaru alokácie zdrojov. Neskôr zastával viaceré manažérske pozície v Skupine MOL a v roku 2012 sa stal viceprezidentom pre Downstream v Slovnafte. V decembri 2016 bol vymenovaný za výkonného riaditeľa Slovnaftu a od februára 2019 bol zároveň viceprezidentom Skupiny MOL pre Logistiku.

Vymenovaním za viceprezidenta Skupiny MOL pre Downstream Gabriel Szabó preberá zodpovednosť za riadenie a rozvoj aktivít v rafinériách a petrochemických závodoch v troch krajinách (Slovnaft na Slovensku, MOL v Maďarsku a INA v Chorvátsku), a tiež za distribúciu a predaj rafinérskej a petrochemickej produkcie v 11 krajinách strednej a východnej Európy. Gabriel Szabó zostáva v predstavenstve spoločnosti Slovnaft, a.s., v pozícii podpredsedu a naďalej sa tak bude podieľať na strategickom smerovaní spoločnosti.

Pozícia viceprezidenta pre Downstream Skupiny MOL je vo významnej stredoeurópskej ropnej a plynárenskej spoločnosti jednou z najvyšších manažérskych funkcií. Obsadenie tejto pozície manažérom zo Slovnaftu je veľkým profesionálnym úspechom a potvrdením jeho manažérskych kvalít.

Marek SenkovicNový výkonný riaditeľ Slovnaftu Marek Senkovič nastúpil do spoločnosti Slovnaft v roku 2006 ako hlavný ekonóm, zodpovedný za sledovanie vývoja na finančných a komoditných trhoch. Participoval tiež na rôznych podnikateľských aktivitách. Finančným riaditeľom sa stal v júni 2018. Pred nástupom do Slovnaftu pracoval v rokoch 1997 až 2005 na rôznych manažérskych pozíciách investičného bankovníctva v Istrobanke, a bol tiež členom dozornej rady.

Funkcie a oficiálne označenia v anglickom jazyku:

Oszkár Világi

predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., Chairman and CEO (CCEO) SLOVNAFT

člen predstavenstva Skupiny MOL, Member of MOL Group Board of Directors

viceprezident Skupiny MOL pre oblasť Innovative Businesses and Services

MOL Group Innovative Businesses and Services Executive Vice President (EVP)

Gabriel Szabó

podpredseda Predstavenstva SLOVNAFT, a.s., Deputy Chairman SLOVNAFT

viceprezident Skupiny MOL pre Downstream

MOL Group Downstream Executive Vice President (EVP)

Marek Senkovič

výkonný riaditeľ SLOVNAFT, a.s., CEO SLOVNAFT

O Skupine SLOVNAFT

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom motorových palív. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Spoločnosť patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina SLOVNAFT je členom medzinárodnej Skupiny MOL.

O Skupine MOL

Skupina MOL je integrovaná medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti v Maďarsku. Je aktívna vo viac ako 40 krajinách, s 25-tisícovým dynamickým medzinárodným tímom a skúsenosťami a výsledkami, ktoré získala v priemysle za uplynulé storočie. Prieskumné a ťažobné aktivity MOL sú založené na viac ako 75-ročných skúsenostiach v oblasti uhľovodíkov. V súčasnosti sú výrobné aktivity sústredené v 9 krajinách a aktíva na vyhľadávanie prírodných zdrojov sú dostupné v 14 krajinách.

Skupina MOL prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Vlastní tiež sieť 1900 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

Kontaktná osoba:

Anton Molnár

hovorca a riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie

tel: +421 905 393 161

 • rafinéria Slovnaft začne koncom júna odstavovať niektoré výrobné jednotky, aby na nich počas júla vykonala povinnú údržbu, opravy a modernizáciu
 • práce budú trvať zhruba štyri týždne, výrobné jednotky budú do bežného chodu nabiehať postupne
 • celkový objem investícií predstavuje 7 miliónov eur

BRATISLAVA, 26. júna 2020 – Rafinéria Slovnaft začne v závere júna odstavovať niektoré výrobné jednotky, aby na nich počas júla mohla vykonať povinnú údržbu, opravy a modernizáciu. Po ukončení prác budú zariadenia postupne spustené do bežného chodu. Zásobovanie zákazníkov počas generálnych revízií a technologických zarážok nebude ovplyvnené.

Generálne revízie sa dotknú dvoch výrobných jednotiek a technologické zarážky troch výrobných jednotiek. Na týchto zariadeniach sa počas júla vykoná kontrola technického stavu, údržba, ako aj ich modernizácia. Okrem toho sa na jednej výrobnej jednotke vykonajú nevyhnutné opravy. Do prác sa zapoja zamestnanci Skupiny SLOVNAFT, ako aj externí pracovníci, celkovo zhruba 700 ľudí. Investície Slovnaftu do naplánovaných činností predstavujú 7 miliónov eur.

Práce počas generálnych revízií bude sprevádzať spaľovanie na poľných horákoch, zvýšená hladina hluku a vznik zápachu. Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum. O vplyve prác na komfort obyvateľov bude spoločnosť Slovnaft priebežne informovať na internetovej stránke:

https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/

V prípade otázok je pre verejnosť 24 hodín denne pripravená infolinka na čísle 02/4055 8929.

 • Slovnaft nainštaloval novú monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia v Rovinke
 • monitorovacia stanica meria znečisťujúce látky v ovzduší vrátane tuhých znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5
 • výsledky meraní sú verejnosti dostupné na stránke SHMÚ v časti kvalita ovzdušia

BRATISLAVA, 8. júna 2020 – Slovnaft nainštaloval novú monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia v Rovinke neďaleko Bratislavy. Monitorovacia stanica nahradila staršie zariadenie, ktoré v obci meralo kvalitu ovzdušia od roku 1996. Zariadenie má moderné analyzátory a oproti minulosti sa rozšíril rozsah meraní o tuhé znečisťujúce látky PM2,5, čo sú malé prachové častice alebo sadze. Slovnaft vlani obnovil svoju monitorovaciu v Podunajských Biskupiciach a v budúcom roku plánuje zmodernizovať zariadenie vo Vlčom hrdle. Celkové investície na modernizáciu všetkých meracích staníc dosiahnu 600 000 eur.

V Rovinke nainštaloval Slovnaft nový merací kontajner vrátane vybavenia. Jeho súčasťou sú imisné analyzátory na meranie ozónu (O3), oxidov dusíka (NO, NO2, NOx), oxidu siričitého (SO2), oxidu uhoľnatého (CO), metánu (CH4), nemetánových uhľovodíkov (NMHC), celkových uhľovodíkov (THC) a tuhých znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5 v ovzduší. Z pôvodného vybavenia sa zachoval len analyzátor B-T-X (benzén, toluén, xylén) bol vymenený v roku 2011 a jeho predpokladaná životnosť je do 15 rokov. V zariadení je tiež generátor nulového vzduchu (slúži na kalibráciu analyzátorov), generátor vodíka (slúži pre analyzátory BTX a THC), senzor teploty a vlhkosti vzduchu a senzor tlaku vzduchu. Súčasťou monitorovacej stanice je aj nová informačná tabuľa.

Meracia stanica sleduje vplyv Slovnaftu, dopravy a ďalších znečisťovateľov na čistotu ovzdušia. Informácie o kvalite ovzdušia sú zverejňované priamo na stanici, v spoločnosti Slovnaft, ako aj na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu v časti spravodajstvo kvality ovzdušia (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis). Slovnaft sprístupnil vlani v júli ako prvý priemyselný podnik na Slovensku dáta zo svojich monitorovacích staníc širokej verejnosti.

Dodávateľom analyzátorov je spoločnosť HORIBA, ktorej techniku využívajú aj slovenské štátne inštitúcie a ďalšie priemyselné podniky. Po inštalácii nových meracích prístrojov sa uskutoční úplná kontrola monitorovacej stanice akreditovanou skupinou a laboratóriami. Výsledky kontroly by mali byť známe v auguste. Následne vydá Národná energetická spoločnosť, ktorá je akreditovaným inšpekčným orgánom správu o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a skúšky automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia, kde bude uvedené či meracie prístroje spoločnosti Slovnaft spĺňajú požiadavky na umiestnenie aj kvalitu meraní. Po tomto podá Slovnaft žiadosť na trvalú prevádzku monitorovacej stanice.

Na informačnej tabuli monitorovacej stanice v Rovinke môže verejnosť vidieť tieto informácie:

Veličina Imisný limit Hodinový priemer Jednotky
NO2 200 µg/m3 / 1h µg/m3
SO2 350 µg/m3 / 1h µg/m3
CO 10 µg/m3 / 8h mg/m3
Benzén 5 µg/m3 / rok µg/m3
Častice PM10 50 µg/m3 / 24h µg/m3
Teplota vzduchu - oC

Imisný limit je stanovený podľa vyhlášky 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia, príloha č.1, odsek B:

Limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí a termíny ich dosiahnutia

Znečisťujúca látka Priemerované obdobie Limitná hodnota
Častice PM10 1 deň 50 µg/m3 sa nesmie prekročiť viac ako

35-krát za kalendárny rok
kalendárny rok 40 µg/m3
Častice PM2,5 kalendárny rok Do 1. januára 2020: 25 µg/m3
Od 1. januára 2020: 20 µg/m3
SO2 1 h 350 µg/m3 sa nesmie prekročiť viac ako
24-krát za kalendárny rok
1 deň 125 µg/m3 sa nesmie prekročiť viac ako

3-krát za kalendárny rok
NO2 1 h 200 µg/m3 sa nesmie prekročiť viac ako
18-krát za kalendárny rok
kalendárny rok 40 µg/m3
CO Najväčšia denná 8-hodinová stredná hodnota1) 10 mg/m3
Pb kalendárny rok 0,5 µg/m3
Benzén kalendárny rok 5 µg/m3
 • mestský bikesharing Slovnaft BAjk chce v tomto roku rozšíriť pokrytie v Bratislave, má záujem zahustiť existujúcu sieť dokovacích staníc a ísť aj do ďalších mestských častí
 • pre väčší komfort užívateľov by mali pribudnúť aj nové bicykle, celkovo bude k dispozícii 500 až 650 bajkov
 • cenník v novej cyklistickej sezóne sa nemení, ročný lístok vyjde na 29,40 eura a študentov na 19,20 eura

Bratislava, 16. júna 2020 – Bratislavský mestský bikesharing Slovnaft BAjk vstupuje tento rok do svojej druhej cyklistickej sezóny. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť dostupnosť služby – zahustiť sieť dokovacích staníc, rozšíriť pokrytie do ďalších mestských častí a zvýšiť počet bicyklov. Ceny bikesharingu sa oproti minulému roku nemenia.

Užívatelia si môžu v súčasnosti požičať žlté bicykle Slovnaft BAjk v štyroch mestských častiach: Starom Meste, Novom Meste, Ružinove a Petržalke na 83 dokovacích staniciach. Celkovo má v priebehu leta pribudnúť 20 dokovacích staníc. Rozšírením chce bikesharing reagovať na meniace sa dopravné situácie v meste. Napríklad rekonštrukcia Karloveskej radiály by mala priniesť nové dokovacie stanice v Karlovej vsi. Mesto má záujem, aby aj čo najviac študentov využívalo bicykel ako dopravný prostriedok a nenastúpilo na paradigmu vlastníctva auta ako formy spoločenského statusu, preto magistrát aktívne rokuje s univerzitami o možnostiach umiestnenia žltých bicyklov v ich blízkosti. Dokovacie stanice sa pripravujú aj na všetkých železničných staniciach v závislosti od procesov v ŽSR. Vzhľadom na rozlohu Bratislavy sa bikesharing bude postupne rozširovať do ďalších mestských častí. Zahustiť by sa mala sieť v Novom Meste a nové stanice by mali pribudnúť v Rači, Vrakuni či vo Vajnoroch.

Rozšírením pokrytia by sa mal zvýšiť aj počet bicyklov, aby bola garantovaná dostupnosť služby a komfort pre užívateľov. Počet bicyklov v uliciach závisí najmä od aktuálneho záujmu užívateľov a počas hlavnej cyklistickej sezóny od júna do októbra je najvyšší. Slovnaft zabezpečí pre tento rok 150 nových bicyklov, celú flotilu tak bude tvoriť spolu 850 žltých bajkov. Oproti prvému modelu, ktorý nasadil Slovnaft BAjk v rámci testovacej prevádzky na jeseň 2018, majú všetky nové bicykle zosilnené predné vidlice, dlhšiu sedlovku, odolnejší uzamykací kábel a zosilnený zámok a ďalšie vylepšenia. Nová generácia, ktorá bude predstavená v lete, bude mať lepšie viditeľný displej na vrchnej časti predného štítu, ešte spoľahlivejší zámok a väčší solárny panel, ktorý udrží batériu bicykla nabitú aj v chladnejšom počasí.

„Veľmi dôležité budú novinky žltých zdieľaných bicyklov. Pripravujeme integráciu so systémom IDS Bratislavského kraja, ktorá má prepojiť používateľov MHD, aby na ich tzv. „poslednú míľu“ použili zdieľaný bicykel. Zároveň chceme previazať vlakové stanice a univerzity či kampusy, nakoľko práve mimobratislavskí študenti by mali mať možnosť zistiť, aké príjemné zážitky ponúka bicyklovanie po Bratislave,“ hovorí mestský cyklokoordinátor Tomáš Peciar.

„Jazda Slovnaft BAjkom má mnohé výhody – je ekologická, rýchla, človek urobí niečo pre svoje zdravie. Aktuálna pandémia koronavírusu navyše ukázala, že aj bezpečná. V rámci pravidelnej údržby sa totiž žlté bicykle čistia a dezinfikujú,“ doplnil Norbert Nagy zo spoločnosti Slovnaft Mobilty Services, ktorá zabezpečuje prevádzku Slovnaft BAjk-u.

Cenník pre užívateľov sa v tomto roku nemení.

Lístok Cena
DENNÝ 6 EUR
MESAČNÝ 9 EUR
ROČNÝ 29,40 EUR (študenti 19,20 EUR)
ROČNÝ PREMIUM 38,40 EUR
KREDITNÝ 12 EUR

Detailné informácie o cenách sú zverejnené na stránke https://slovnaftbajk.sk/

Partnermi bikesharingu Slovnaft BAjk sú mesto Bratislava a spoločnosť Slovnaft. Žlté bicykle sú súčasťou verejnej dopravy v hlavnom meste. Od spustenia bikesharingu na jeseň 2018 najazdili užívatelia viac ako pol milióna jázd, pričom najdlhšia merala viac ako 50 kilometrov. Bicykle si užívatelia najčastejšie používajú v centre mesta, na dokovacích staniciach na Námesti SNP, Šafárikovom námestí a na Pribinovej ulici.

Na pôvodných miestach, ale úplne iné. Dve vynovené detské ihriská pri obytných blokoch ružinovského Vlčieho hrdla opäť slúžia deťom. Slovnaft investoval do rekonštrukcie 35 tisíc eur a ihriská odovzdal do správy mestskej časti Ružinov.

Symbolicky ku Dňu detí prevzala mestská časť Ružinov od Slovnaftu vynovené detské ihriská pri obytných blokoch Inovec a na Pohotovostnom sídlisku vo Vlčom hrdle. Obidve majú modernú bezpečnú dopadovú plochu, prevažovacie hojdačky, závesné hojdačky aj pre deti do troch rokov, šmykľavky, nové hracie prvky, lavičky a smetné koše.

Pre obnovu zanedbaných ihrísk sa Slovnaft rozhodol ešte v roku 2019. Do príprav renovácie vstúpilo sprísnenie podmienok legislatívy pre verejné plochy a ihriská ich teraz v plnom rozsahu spĺňajú. Obidve majú oplotenie pre bezpečnosť detí a zvýšenie hygieny priestoru, kde sa hrajú.

„Chceli sme vytvoriť rodinám v našom susedstve lepšie podmienky a rozšíriť možnosti, ako tráviť voľný čas s deťmi. Ihriská odovzdávame do správy mestskej časti. Budú tak mať pravidelnú údržbu a potrebnú starostlivosť“, uviedol Gabriel Szabó, CEO SLOVNAFT, a.s.

"Vlčie hrdlo bolo dlhé roky opomínanou súčasťou Ružinova a sme radi, že sa to začína meniť aj vďaka spolupráci so Slovnaftom. Detské ihriská sú miestom, kde sa stretávajú deti, rodičia, starí rodičia, a preto je pre nás dôležité, aby boli bezpečné a pekné. Vážime, že spoločnosť Slovnaft aj takto vyšla v ústrety nielen mestskej časti, ale najmä ľuďom, ktorí sa tu v okolí rozhodli žiť," povedal starosta Ružinova Martin Chren.

Slovnaft dlhodobo podporuje miestne komunity. V rámci grantového programu Dobrý sused poskytuje financie na projekty kultúrneho a sociálneho rozvoja mestských častí v okolí bratislavskej rafinérie.

Na miestne komunity pamätal Slovnaft aj po vypuknutí pandémie koronavírusu. Pre bratislavské nemocnice ešte v marci urýchlene kúpil 6 pľúcnych ventilátorov a na čerpacích staniciach Slovnaft rozdal zdravotníkom viac než 61 tisíc šálok kávy ako poďakovanie za ich náročnú prácu. Spustil tiež výrobu vlastnej dezinfekcie, aby zmiernil kritický nedostatok dezinfekčných prostriedkov na Slovensku. V rámci projektu 1000 litrov denne pre Slovensko Slovnaft daroval viac ako 33 000 litrov účinnej dezinfekcie nemocniciam, poskytovateľom zdravotnej a sociálnej starostlivosti, mestám, obciam a neziskovým organizáciám. Ďalších tisíc litrov dezinfekcie rozdal základným a materským školám v Bratislave pri ich opätovnom otvorení pre deti a malých žiakov.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×