Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2022-08-01 Slovnaft nabehol po plánovaných odstávkach na plnú prevádzku

 • Slovnaft úspešne ukončil plánované odstávky
 • do letnej údržby a modernizácie spoločnosť investovala viac ako 60 miliónov eur
 • odstavený bol vysoký počet, až 21 výrobných jednotiek
 • na prácach sa podieľalo približne 1800 externých pracovníkov najmä zo strojárskych firiem

Bratislava, 1. august 2022 – Bratislavská rafinéria spoločnosti SLOVNAFT, a.s. po viac ako dvoch mesiacoch plánovaných odstávok nabehla na plnú prevádzku a jej produkcia je štandardne k dispozícii pre domáci aj zahraničný trh. Celkovo bolo od konca mája 2022 postupne odstavených 21 výrobných jednotiek. Slovnaft do ich vyčistenia, údržby a modernizácie investoval viac ako 60 miliónov eur, a znížil tak environmentálnu záťaž, zvýšil energetickú efektívnosť výroby ropných produktov a posilnil bezpečnosť zložitých technologických procesov.

„Spoločnosť Slovnaft úspešne nabehla aj poslednú odstavenú výrobnú jednotku, a ukončila tak letný blok plánovaných odstávok. Pravidelná kontrola, čistenie a údržba výrobných zariadení sú dôležitou a nevyhnutnou súčasťou bezpečného a efektívneho prevádzkovania rafinérskych a petrochemických zariadení. Výrobné jednotky Slovnaftu sú teraz opäť v plnej prevádzke a spoločnosť je schopná saturovať potreby domáceho aj zahraničného trhu,“ približuje manažér Riadenia projektov a plánovaných odstávok SLOVNAFT, a.s., Martin Bičan.   

Slovnaft v rámci letných odstávok na kontrolu a údržbu svojich výrobných zariadení vynaložil takmer 36 miliónov eur a ďalších viac ako 24 miliónov investoval do ich modernizácie. V letnej, najrozsiahlejšej tohtoročnej časti bolo postupne odstavených a po vykonaných prácach opäť nabehnutých 21 výrobných jednotiek. Poslednou bola Etylénová jednotka – kľúčová časť petrochémie Slovnaftu, kde sa uskutočnila prvá fáza modernizačného projektu, zameraného na bezpečnosť prevádzkovania a predĺženie životnosti. Výrobná jednotka má nové meracie prístroje a regulačné ventily, nové potrubia, a zvýšila sa tiež spoľahlivosť chodu kompresorov. Celkovo sa na prácach v rámci letných odstávok podieľalo približne 1800 externých pracovníkov.

Unikátnym projektom v letnej časti odstávok bola výmena dosluhujúcej atmosférickej pece na jednotke Atmosférická destilácia 5 (AD5), ktorá bola v prevádzke od roku 1967, za novú. Zároveň sa na AD5 vymenila kolóna, ktorá zefektívňuje destilačný proces a znižuje riziko požiaru. Výmena dvoch čerpadiel v Cirkulačnom centre rafinérie zas priniesla priame zníženie energetickej náročnosti. Ročne by mala klesnúť spotreba elektrickej energie v rámci cirkulačného centra o 6,7 %.

„Hoci letné plánované odstávky boli mimoriadne náročné svojím rozsahom aj charakterom prác, dokázali sme zrealizovať požadovaný rozsah prác v rámci rozpočtu bez väčšej nežiaducej udalosti. Práce v rámci letných odstávok boli v súlade s princípmi a štandardami programu Turnaround Excellence, ktorého cieľom je skrátenie času plánovaných odstávok, a tým aj negatívnych vplyvov činností v rafinérii na obyvateľov v jej okolí,“ dopĺňa M. Bičan. O  vplyve prác na komfort obyvateľov v okolí rafinérie informoval Slovnaft  na svojom webe a v mobilnej aplikácii Sused Slovnaft.

Tohtoročný cyklus plánovaných odstávok uzavrie jesenná časť. Odstavia sa tri výrobné jednotky na približne tri týždne. Celkovo Slovnaft tento rok v rámci troch blokov plánovaných odstávok – jarného, letného a jesenného, investuje do údržby, opravy a modernizácie viac ako polovice svojich výrobných jednotiek spolu 78 miliónov eur.

2022-07-22 Ústav, ktorý oslobodil Slovensko od olovnatého benzínu, si pripomína 70. výročie

 • Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny (VÚRUP) vznikol v roku 1952 v laboratóriách prvej bratislavskej rafinérie Apollo, pobočky mal v Kolíne a Prahe
 • v roku 1992 vyvinul VÚRUP pre rafinériu Slovnaft prísadu Anabex, ktorá umožnila prechod starého vozového parku Slovenska na bezolovnaté benzíny
 • o tri roky neskôr sa Slovensko vďaka Anabexu zaradilo medzi prvých päť štátov Európy, ktoré v záujme ochrany životného prostredia zaviedli výhradne bezolovnaté automobilové benzíny
 • súčasný VÚRUP vlastní akreditované laboratóriá, zaoberá sa výskumom aj procesnou bezpečnosťou a zastrešuje Hydraulickú ochranu podzemných vôd, chrániacu Žitný ostrov

 

BRATISLAVA, 22. júl 2022 – Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny v minulosti, dnes VÚRUP, a.s. Spoločnosť, vďaka ktorej sa Slovensko zbavilo olovnatého benzínu medzi prvými štátmi v Európskej únii, oslávila v júli tohto roka 70. výročie svojho vzniku. Ústav od svojho vzniku v roku 1952 vytvoril skvelé podmienky pre mladých chemikov a ich intelektuálny potenciál prispel k rozvoju kľúčovej oblasti hospodárstva. Vývoj ústavu odráža zmeny, ktorými prešlo Slovensko po druhej svetovej vojne.

„VÚRUP sa od začiatku profiloval ako ústav s veľkými ambíciami a vysokými nárokmi na odbornosť svojich zamestnancov. Dôraz na kvalitu ľudí a vysokú úroveň výsledkov si zachoval aj pri rozširovaní svojich kompetencií vo všetkých činnostiach, ktoré postupne zahŕňal do svojho portfólia,“ hovorí riaditeľ VÚRUP, a.s, Zsolt Novotný.

Výskumné projekty ústavu sa v prvých desaťročiach jeho existencie orientovali na spracovanie sírnych parafinických rôp, ktoré sa do Československa dovážali z vtedajšieho ZSSR. Medzi prvé významné práce patril výskum katalytickej hydrogenačnej rafinácie olejov pre Slovnaft. Bratislavská rafinéria začala tento pokročilý proces využívať ako jedna z prvých na svete. Pre rafinérsku prax mal veľký prínos aj ich systém ochrany výrobných zariadení pred koróziou.

Na fotografii laboratóriá VÚRUP-u z obdobia vzniku spoločnosti

Po roku 1990 sa VÚRUP prednostne zameral na kvalitu motorových palív, vyrábaných v bratislavskej rafinérii. Výsledkom domáceho výskumu a vývoja bola v roku 1992 prísada Anabex. Umožnila prechod staršieho vozového parku Slovenska na bezolovnatý benzín. V roku 1995 Slovensko patrilo medzi prvých päť štátov v Európe, v ktorých sa používali výhradne bezolovnaté automobilové benzíny. S VÚRUP-om je spojený aj prechod na nízkosírne motorové nafty. Po roku 2000 sa VÚRUP začal vo väčšej miere zapájať aj do riešení európskych výskumných projektov.

Na fotografii laboratóriá VÚRUP-u z 80. rokov

Súčasný VÚRUP, a.s., zastrešuje popri výskumných a vývojových aktivitách a skúšobníctve v nezávislých laboratóriách aj procesnú bezpečnosť a služby pre životné prostredie. Zachovaná zostala aj tzv. výroba špecialít, ktorá zabezpečuje odaromatizovanie n-alkánov, výrobu malotonážnych výrobkov a ich predaj. Pred niekoľkými rokmi pribudol aj geologický prieskum životného prostredia. Jeho súčasťou je Hydraulická ochrana podzemných vôd, chrániaca Žitný ostrov a jeho podzemné vody, o ktorú dbajú popri skúsených technikoch aj hydrogeológovia.

Na fotografii laboratóriá VÚRUP-u v súčasnosti.

VÚRUP je moderná diverzifikovaná spoločnosť. Za sedem desaťročí sa ústav zmenil, ale stále v sebe koncentruje intelekt a tvorivosť ľudí s chemickým a prírodovedeckým vzdelaním a umožňuje im realizáciu v projektoch s konkrétnymi výstupmi. Svedčí o tom aj okamžité naštartovanie výroby dezinfekcie SLOVNAFT HYGI Fluid  po vypuknutí pandémie koronavírusu v roku 2020. „VÚRUP mal vždy konkrétne a merateľné výsledky. Sme od začiatku spojení s praxou, riešime reálne úlohy, spolupracujeme s obdobnými zahraničnými inštitúciami a rozširujeme náš záber. Zamestnávame ľudí, ktorí chcú rozvíjať svoju odbornosť. Verím, že spoločnosť s takouto dlhou tradíciou a výbornými výsledkami má pred sebou úspešnú budúcnosť,“ uzatvára Zsolt Novotný.

O VÚRUP, a.s.

VÚRUP, a.s., je 100% dcérou spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Zameriava sa na výskum a vývoj, má akreditované skúšobné laboratóriá, prevádzkuje Hydraulickú ochranu podzemných vôd, je akreditovanou spoločnosťou v oblasti procesnej bezpečnosti a environmentu a venuje sa malotonážnej výrobe, pričom viac ako tri štvrtiny produkcie tvoria výrobky z n-alkánov. Spoločnosť zamestnáva do 200 ľudí.

2022-07-07 ZSOLT HERNÁDI BOL V CHORVÁTSKEJ KAUZE OPÄŤ ZBAVENÝ OBVINENÍ Z KORUPCIE

Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov (ICSID) – rozhodcovský tribunál Svetovej banky so sídlom vo Washingtone, vydal v 216-stranovom rozsudku konečné rozhodnutie v spore medzi spoločnosťou MOL Plc a Chorvátskou republikou. V arbitrážnom spore, ktorý sa ťahal od roku 2013, tak padlo definitívne rozhodnutie. V náleze sa konštatuje, že spoločnosť MOL je v rozhodcovskom konaní víťaznou stranou. Rozhodcovský tribunál priznal spoločnosti MOL viac ako 235 miliónov USD vrátane úrokov z omeškania.

K ústrednej otázke arbitráže – obvineniu zo strany Chorvátska, že isté dohody schválené chorvátskou vládou v roku 2009 boli spojené s korupciou – sa v náleze jasne a jednoznačne uvádza, že na základe rozsiahlych dôkazov, ktoré analyzovali rozhodcovia, sa obvinenia Chorvátska z podplácania zamietajú. Rozhodnutie arbitrážneho súdu so sídlom vo Washingtone znamená, že medzinárodný orgán zložený z vysoko kvalifikovaných a skúsených rozhodcov opäť rozhodol, že spoločnosť MOL ani jej predseda a generálny riaditeľ Zsolt Hernádi sa nezapojili do žiadnej korupčnej aktivity, ako tvrdí Chorvátsko od roku 2011.

Počas osemročného arbitrážneho konania preskúmal trojčlenný arbitrážny tribunál všetky kľúčové dôkazy vrátane dôkazov predložených Chorvátskom v nedávnom súdnom procese v Záhrebe, ktorý viedol k odsúdeniu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti MOL, a tiež bývalého chorvátskeho premiéra Iva Sanadera. Dôkazy zahŕňali výpovede desiatok svedkov, desiatky tisíc dokumentov a stanoviská medzinárodne uznávaných expertov. Chorvátsko v arbitráži – rovnako ako v trestnom konaní v Záhrebe – tvrdilo, že predložené dôkazy preukazujú úplatkárstvo a korupciu. Podobne ako rozhodcovia v predchádzajúcej arbitráži UNCITRAL, ktorá sa skončila v decembri 2016, rozhodcovia ICSID s tým jednomyseľne nesúhlasili. 

Pri zamietnutí obvinení Chorvátska z podplácania arbitri podrobne preskúmali výpovede kľúčového svedka Chorvátska Roberta Ježiča. V každom aspekte Ježičovej výpovede rozhodcovia zistili, že je rozporuplná, vyhýbavá a nepravdivá. Arbitri vyjadrili silné pochybnosti o spoľahlivosti a pravdivosti svedka počas procesu urovnávania sporu, ako aj počas trestného konania v Záhrebe.  Potvrdili jednomyseľný názor rozhodcov UNCITRAL, že Ježiča treba považovať za absolútne nedôveryhodného svedka, ktorého výpoveď nemôže akceptovať žiadny príslušný súd ani rozhodovací orgán. Rozhodcovia považovali za nedôveryhodné aj svedectvo švajčiarskeho daňového poradcu, ktorý vystupoval ako ďalší hlavný svedok Chorvátska v trestnom konaní v Záhrebe.

Rozhodcovský rozsudok znamená ukončenie zdĺhavého medzinárodného právneho sporu. Na rozdiel od konaní v Chorvátsku všetky súdy a prokuratúry dospeli k rovnakému záveru: k žiadnej korupcii nedošlo.

V decembri 2016 Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) rozhodla v prospech spoločnosti MOL. Podľa rozhodcovského súdu Chorvátsko nebolo schopné poskytnúť dôkazy na obvinenia z korupcie, pričom korunný svedok bol označený za plne nedôveryhodného.

Ústavný súd Chorvátska zistil závažné porušenia práv účastníkov konania na riadny proces počas chorvátskych súdnych konaní.

V dôsledku zistenia skutočnosti, že ku korupcii nedošlo, rozhodol tribunál ICSID aj o nárokoch na náhradu škody, ktoré uplatnila spoločnosť MOL. V rozhodnutí ICSID sa konštatovalo, že chorvátska vláda neprevzala biznis s plynom (PP) spoločnosti INA napriek zmluvnému záväzku, čím spôsobila spoločnosti INA, a tým nepriamo aj spoločnosti MOL, škodu vo výške 167,84 milióna USD. Podľa súdu Chorvátsko spôsobilo spoločnosti MOL ďalšiu škodu tým, že si vynútilo predaj uskladneného plynu PP, za čo spoločnosti MOL priznal 16,1 milióna USD. Rozsudok stanovuje, že Chorvátsko má spoločnosti MOL zaplatiť úroky a uhradiť značnú časť jej nákladov na arbitráž. Celková suma náhrady škody priznaná spoločnosti MOL je približne 236 miliónov USD vrátane úrokov z omeškania. Úroky z tejto sumy budú narastať dovtedy, kým Chorvátsko nezaplatí priznanú sumu. Keďže spoločnosť MOL bola v arbitráži víťaznou stranou, tribunál tiež rozhodol, že Chorvátsko zaplatí väčšinu trov konania.

Niekoľko ďalších nárokov spoločnosti MOL rozhodcovia z formálnych dôvodov zamietli.  

Chorvátsko je signatárom medzinárodnej zmluvy, ktorou sa zriadil ICSID. Na základe svojich medzinárodnoprávnych záväzkov a chorvátskeho práva je Chorvátsko povinné rešpektovať rozhodnutia rozhodcov, ako keby išlo o rozhodnutia najvyšších chorvátskych súdov.

2022-06-17 Vodiči majú na rýchlostnej ceste PR1BINA k dispozícii dve nové servisné stanice

 • dvojica servisných staníc Slovnaft doplnila pri obci Pohranice neďaleko Nitry chýbajúcu infraštruktúru pre cestujúcu verejnosť v oboch smeroch
 • nové servisné stanice disponujú kompletnou ponukou tradičných aj alternatívnych palív
 • do výstavby dvojičiek servisných staníc Slovnaft investoval 4,3 milióna eur
 • vybudovaním nových servisných staníc vzniklo v regióne viac ako 60 nových pracovných miest

Bratislava, 17. júna 2022 – Energiu pre autá, vodičov aj pasažierov ponúkajú na rýchlostnej ceste PR1BINA pri obci Pohranice neďaleko Nitry v oboch smeroch dve nové moderné servisné stanice Slovnaft. Úseky rýchlostnej cesty bez možnosti doplnenia pohonných látok sa tak skrátili približne na polovicu. V ponuke je kompletná škála tradičných palív, LPG, AdBlue® a nabíjacia stanica pre elektromobily s výkonom 150 kW. Unikátom už čoskoro bude možnosť tankovania stlačeného zemného plynu CNG komfortne priamo z tankovacích stojanov. Slovnaft do vybudovania dvojice servisných staníc, ktoré ponúkajú ekologické riešenia aj riešenia priateľské pre ľudí s telesným znevýhodnením a obmedzenou mobilitou, investoval 4,3 milióna eur. Servisné stanice vytvorili v regióne viac ako 60 nových stálych pracovných miest. Spoločnosť Slovnaft tak na Slovensku aktuálne prevádzkuje 272 servisných staníc.

„Naše najnovšie servisné stanice sú unikátne vo viacerých oblastiach. Päť integrovaných tankovacích stojanov sa nachádza na najväčšej prekrytej tankovacej ploche. Stojany sú vybavené samoobslužnými platobnými terminálmi a vodu do ostrekovačov si môžu zákazníci načerpať z Ecotankov už počas tankovania paliva. Najvýraznejšou premenou prešla reštauračná časť našich staníc. Naši zákazníci nájdu na Pohraniciach moderný gastro koncept, ktorý reaguje na dopyt po kvalitnej domácej kuchyni. Dostávame sa tak na novú úroveň stravovania na cestách,“ hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi.

Najväčšia tankovacia plocha ponúka veľkorysý priestor pre pohodlný príjazd priamo k shopu bez tankovania cez samostatné prejazdné pruhy. Slovnaft pri nových dvoch servisných staniciach kládol dôraz na ekologické riešenia – pri každom výdajnom stojane pre osobné automobily sú inštalované Ecotanky, ktoré šetria čas aj prírodu – kvapalinu do ostrekovačov je možné načerpať priamo počas tankovania paliva v potrebnom množstve a bez toho, aby vznikal odpad v podobe plastových obalov. Zelená strecha, zelené ploty, vykurovanie tepelnými čerpadlami či inteligentné osvetlenie exteriéru aj interiéru, ktoré reaguje na pohyb áut a zákazníkov, úsporné LED svietidlá. Tieto atribúty svedčia o priateľskosti nových servisných staníc k životnému prostrediu.

Samotný shop ponúka komfortný a zákaznícky prístupný nákupný dizajn a prekvapí novým konceptom modernej reštaurácie a kuchyne, ktorá prináša tradičné slovenské jedlá vyrobené z kvalitných surovín. Atmosféru reštaurácie dotvárajú rustikálne interiérové prvky, detaily z dreva a dizajnové lampy vyrobené na mieru 3D tlačou. Či už sa rozhodnete posedieť v reštaurácii alebo máte chuť na kávu do ruky, nechýba ani tradičná a spoľahlivo kvalitná Fresh Corner ponuka.

„Diaľničné servisné stanice sú pre cestujúcich zákazníkov istotou na ich cestách. Potrebujú si oddýchnuť, načerpať energiu pre svoje autá, ale aj pre seba – oddýchnuť si, posilniť sa. Verím, že naši zákazníci ocenia naše nové reštaurácie, ktoré prekvapia nielen dizajnom, ale aj chutnými jedlami z kvalitných surovín. Nápor na diaľničných servisných staniciach vie byť enormný, preto ich prevádzka musí bežať spoľahlivo ako hodinky,“ zdôrazňuje Timea Reicher, riaditeľka Maloobchodu SLOVNAFT, a.s.

Pri projektovaní servisných staníc spoločnosť Slovnaft spolupracovala s občianskym združením Bez bariéry, Košice, a tak obe vychádzajú v ústrety aj zákazníkom s telesným znevýhodnením. Pozornosť si zaslúžia nadštandardne zväčšený priestor pre vystupovanie z vozidla na vyhradenom parkovacom mieste, madlo pre lepšiu rovnováhu pri manipulácii s osobnými vecami pri jednej pokladni, jednoduchšie prístupný okrúhly stôl v reštauračnej časti či špeciálne WC pre imobilných s nastavovateľnými sklopnými zrkadlami a manipulačným lôžkom pre dospelých. Otváranie dverí na miestnostiach pre osoby so znevýhodnením je zabezpečené tzv. Eurokľúčom a pokladne sú vybavené zariadením na komunikáciu a zosilnenie zvuku pre ľudí používajúcich načúvací prístroj.

Malých návštevníkov poteší samostatná detská toaleta, zákazníčky zas bidetová sprška s umývadlom v krajných kabínkach dámskych toaliet. Väčšina materiálov je v antibakteriálnej úprave. Vodu, dávkovač mydla, sušenie rúk alebo papierové utierky nájdu zákazníci v jednom kompaktnom zariadení nad každým umývadlom.

V tesnej blízkosti oboch nových servisných staníc je priestranné odpočívadlo s množstvom parkovacích miest i lavičiek, s detským ihriskom a výbehom pre psov.

O Skupine SLOVNAFT

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť servisných staníc v SR. Spoločnosť patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina SLOVNAFT je členom medzinárodnej Skupiny MOL.

Kontaktná osoba:

Anton Molnár

hovorca a riaditeľ Komunikácie

tel: +421 905 393 161

2022-06-02 Slovnaft zmodernizuje a rozšíri výrobu polypropylénu v bratislavskej rafinérii, investícia dosiahne 63 miliónov eur

 • Slovnaft do modernizácie a rozšírenia výroby polypropylénu investuje 63 miliónov eur
 • realizátorom komplexnej rekonštrukcie bude renomovaná nemecká spoločnosť Linde Engineering
 • kapacita výroby polypropylénu sa zvýši na 300 kt ročne v prospech najžiadanejších produktov
 • modernizácia existujúcej výrobnej jednotky PP3 zároveň zníži objem vypúšťaných emisií

Bratislava, 1. júna 2022 – Spoločnosť Slovnaft investuje 63 miliónov eur do rozšírenia a modernizácie výroby polypropylénu. Investícia, ktorá je tretia najväčšia za ostatných 15 rokov, zvýši výrobnú kapacitu, zníži objem vypúšťaných emisií, zlepší bezpečnosť a prinesie väčšiu atraktivitu pre zákazníkov. Realizátorom komplexnej rekonštrukcie existujúcej výrobnej jednotky na výrobu polypropylénu PP3 je renomovaná nemecká spoločnosť Linde Engineering. Zmluvu o modernizácii a rozšírení jednotky PP3 dnes v Bratislave podpísali predstavitelia oboch spoločností.

„Jedným z cieľov našej aktualizovanej stratégie 2030+ je zníženie produkcie fosílnych palív a posilnenie výroby základných plastov. Táto investícia je potvrdením vytýčenej cesty, keď sa navýši produkcia polypropylénu v bratislavskej rafinérii na 300 kiloton ročne. Spoločnosť Linde Engineering je naším  spoľahlivým partnerom. Pred necelými 20 rokmi v Slovnafte postavila výrobnú jednotku polypropylénu PP3 a teraz ju zrekonštruuje a zmodernizuje,“ hovorí viceprezident pre Downstream Skupiny MOL Gabriel Szabó.

„Rekonštrukcia umožní Slovnaftu uspokojiť rastúce požiadavky priemyslu spracovania polyolefínov. Projekt je náročný vzhľadom na jeho zložitosť: vzájomná previazanosť s inými procesnými zariadeniami umožňuje len úzky časový rámec na odstávku. S našimi osvedčenými odbornými znalosťami a najlepšími službami vo svojej triede budeme schopní dokončiť všetky inštalačné práce vrátane konštrukcie, uvedenia do prevádzky a testovania,“ uvádza Juergen Nowicki, CEO Linde Engineering.

Ročná výrobná kapacita polypropylénu, predávaného pod obchodnými značkami Tipplen a Tatren, sa zvýši o 33 kiloton (kt) na 300 kt. Navýšenie kapacity sa sústredí na posilnenie podielu najžiadanejších druhov polypropylénu, ktorý dnes Slovnaft vyrába v približne 20 špecifikáciách. Zväčší sa aj skladovacia a logistická infraštruktúra. K súčasným 45 skladovacím silám pribudne ďalších 16. Úpravou technológie sa zníži objem vypúšťaných emisií a moderným zabezpečením logistickej infraštruktúry sa zvýši bezpečnosť pracovníkov.

Projekt sa začne v lete 2022 prípravou projektovej dokumentácie a vybavovaním povolení. Samotná výstavba a rekonštrukčné práce odštartujú v lete 2023 a ich ukončenie je naplánované na október 2024. Predprípravná fáza sa pritom začala ešte v roku 2015 analýzami trhu a štúdiami realizovateľnosti. „Investičné rozhodnutie padlo v septembri 2021. Nasledovali rokovania o zmluve s Linde Engineering, ktoré  komplikovala vojna na Ukrajine a do prípravy projektu negatívne zasiahla aj pandémia,“ približuje prípravy rekonštrukcie PP3 Michal Hušek, projektový manažér za SLOVNAFT, a.s.

Polyprolén sa v Slovnafte vyrába vo forme granulátu farby mliečneho skla. Využíva sa v potravinárskom, textilnom či nábytkárskom priemysle, pri výrobe laboratórneho zariadenia, netkaných textílií, nádob na potraviny či kozmetiku, toaletné potreby, ale napríklad aj hračiek.

Na fotografii po podpísaní zmluvy zľava: Marek Senkovič, CEO Slovnaftu, Gabriel Szabó, viceprezident pre Downstream Skupiny MOL, Dennis Schulz, výkonný riaditeľ Linde Engineering, a Lars Oboth, obchodný riaditeľ Linde Engineering.

O Skupine SLOVNAFT

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Spoločnosť patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina SLOVNAFT je členom medzinárodnej Skupiny MOL.

O Linde

Linde je vedúcou svetovou spoločnosťou v oblasti priemyselných plynov a strojárstva s obratom v roku 2021 vo výške 31 miliárd USD (26 miliárd EUR). Spoločnosť pôsobí na rôznych koncových trhoch vrátane chemikálií a energie, potravín a nápojov, elektroniky, zdravotníctva, výroby, kovov a baníctva. Priemyselné plyny Linde sa používajú v nespočetných aplikáciách, od život zachraňujúceho kyslíka pre nemocnice až po vysoko čisté a špeciálne plyny pre výrobu elektroniky, vodík pre čisté palivá a mnoho ďalších. Linde tiež dodáva najmodernejšie riešenia spracovania plynu na podporu rozširovania zákazníkov, zvyšovania efektívnosti a znižovania emisií.

2022-05-27 Slovnaft predstavuje dve produktové novinky: čipsy a energetické nápoje vlastnej značky

 • na pultoch čerpacích staníc Slovnaft sú dostupné dve novinky vlastnej značky: energetický nápoj Jim a čipsy Crunch&Go
 • pridávajú sa tak k obľúbenej vlastnej značke kávy a mlieka Fresh Corner
 • novinky uvádza na trh Skupina MOL na svojich čerpacích staniciach v 9 krajinách

 

BRATISLAVA, 27. mája 2022 – V ponuke servisných staníc Slovnaft na celom Slovensku pribudli dve novinky: energetický nápoj Jim a zemiakové čipsy Crunch&Go. Osviežujúci energetický nápoj Jim s ovocnou príchuťou sa predáva v základnej verzii CLASSIC, a tiež vo verzii ZERO bez sladidiel a pridaného cukru. Druhou novinkou sú zemiakové čipsy Crunch&Go v štyroch rôznych príchutiach – slané, paprikové, smotanové s cibuľkou a light so zníženým obsahom tuku. Novinky privátnej značky uviedla na trh Skupina MOL, ktorej je Slovnaft súčasťou, a nájdete ich tak na približne na 2000 čerpacích staniciach v 9 krajinách strednej a východnej Európy.

V súlade so svojou dlhodobou stratégiou začala spoločnosť Slovnaft výrazne meniť svoj maloobchodný model. Sieť tradičných čerpacích staníc sa tak postupne transformuje na sieť obchodov s bohatou ponukou. Cieľom je pochopiť potreby zákazníka a hľadať spôsoby, ako ich napĺňať. Inšpirovaný úspechom konceptu kaviarní Fresh Corner uviedol Slovnaft v roku 2021 na trh svoj prvý produkt vlastnej značky, zrnkovú kávu Fresh Corner, po ktorej tento rok nasledovalo mlieko vlastnej značky Fresh Corner. Zákazníci si tak môžu vychutnať zážitok z kávy Fresh Corner, ktorú poznajú zo servisných staníc, aj v pohodlí domova. Uvedením energetického nápoja Jim a čipsov Crunch&Go Slovnaft a Skupina MOL ďalej diverzifikuje svoj vlastný značkový sortiment, čím sa odlišuje od svojich konkurentov.

Naše najnovšie produkty privátnych značiek boli vyvinuté tak, aby vyhovovali potrebám zákazníkov a držali krok s trendmi na trhu. Naše prieskumy ukazujú, že ľudia už pri výbere produktov privátnych značiek nerobia kompromisy v kvalite, a preto začíname so sortimentom klasického radu, pričom zohľadňujeme potrebu vysokej kvality a snahu o zdravý životný štýl. Som presvedčená, že novinky Crunch&Go a Jim oslovia našich zákazníkov a zákazníčky,“ povedala Timea Reicher, riaditeľka Maloobchodu spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Plechovka energetického nápoja privátnej značky Jim má silu šálky espressa a obsahuje 5 vitamínov skupiny B – B2, B3, B5, B6 a B12 pre zníženie únavy a vyčerpania. Neobsahuje žiadne konzervačné látky a verzia ZERO je bez cukru a aspartámu. Hliníkový obal je 100 % recyklovateľný.

Čipsy Crunch&Go sú vyrobené z kvalitných zemiakov odrody Székely a s pomocou najnovšej technológie sú vylisované do dokonale chrumkavého čipsu v tvare vlnky. Zvláštnosťou v prípade slaných a mierne slaných zemiakových lupienkov je použitie kryštalickej soli zo známej soľnej bane Parajd v rumunskej Transylvánii. V hĺbke bane sa soľ nachádza viac ako 20 miliónov rokov a obsahuje 84 rôznych minerálov.

2022-05-19 V rafinérii Slovnaft sa začínajú plánované odstávky, znížia environmentálnu záťaž a energetickú náročnosť výroby

 • odstávky rekordného počtu 21 výrobných jednotiek sa uskutočnia v dvoch blokoch a potrvajú do 20. júla 2022
 • rozsiahlu kontrolu technického stavu, údržbu technologických zariadení a modernizáciu pripravovali projektové tímy Slovnaftu dva roky, na realizácii sa bude podieľať približne 1600 externých pracovníkov
 • do letnej údržby Slovnaft investuje 36 miliónov eur
 • aplikácia Sused Slovnaft poskytne obyvateľom okolia rafinérie vždy aktuálne informácie

Bratislava, 19. mája 2022 – Spoločnosť Slovnaft v piatok 20. mája štartuje letnú časť plánovanej údržby svojich výrobných zariadení. Počas dvoch mesiacov intenzívnych prác Slovnaft odstaví, vyčistí, zmodernizuje a znovu uvedie do chodu 21 výrobných jednotiek rafinérskej aj petrochemickej časti. Hlavným cieľom je zníženie environmentálnej záťaže, zníženie dopadov energetickej náročnosti výroby ropných produktov a zvýšenie bezpečnosti zložitých technologických zariadení. Nábeh posledných výrobných jednotiek je naplánovaný v druhej polovici júla. Plynulosť zásobovania siete čerpacích staníc a veľkoobchodných partnerov je počas odstávok zabezpečená.

„Údržba a modernizácia zahŕňa rafinérske výrobné jednotky destilácie a hydrokrakovania, a tiež kľúčové výrobné jednotky petrochémie, vrátane výrobnej jednotky na výrobu plastov LDPE4, ktorá patrí k najmodernejším v Európe. Počas letných odstávok zrealizujeme aj investičné projekty, ako napríklad výmenu destilačnej pece za novú, efektívnejšiu a spoľahlivejšiu, výmenu čerpadiel na cirkulačných centrách s nižšou spotrebou elektrickej energie či výmenu kolóny na destilácií s vostavbou umožňujúcou efektívnejší destilačný proces,“ približuje manažér Riadenia projektov a plánovaných odstávok SLOVNAFT, a.s., Lukáš Noskovič. Celkové náklady na letnú časť plánovanej údržby presahujú 36 miliónov eur. Na piatich výrobných jednotkách sa uskutočnia zároveň investičné akcie do modernizácie zariadení na zlepšenie ich environmentálnych parametrov a zvýšenie bezpečnosti ich prevádzkovania. Celkovo budú v máji až júli dokončené investičné projekty v hodnote 25 miliónov eur.

Odstavovanie a nábehy výrobných jednotiek si vyžadujú činnosti, ktorých sprievodné javy môžu na obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie pôsobiť rušivo. Pred otvorením výrobných zariadení je potrebné všetok materiál spáliť na poľných horákoch, aby sa predišlo jeho úniku do okolia a ohrozeniu zdravia a života ľudí, životného prostredia a majetku. Samotné otvorenie zariadení zas môže sprevádzať šírenie zápachu, ktorého intenzita závisí aj od poveternostných podmienok. „Slovnaft zavádza nové princípy riadenia odstávok prostredníctvom programu Turnaround Excellence, ktorých cieľom je skrátenie času plánovaných odstávok, a teda aj negatívnych vplyvov činností na okolie rafinérie na nevyhnutné minimum,“ dodáva L. Noskovič. O vplyve prác na komfort obyvateľov spoločnosť informuje na svojom webe a v mobilnej aplikácii Sused Slovnaft. V samostatnej sekcii na webe bude Slovnaft pravidelne informovať o postupe prác letnej časti plánovaných odstávok.

Hlavným dodávateľom je dcérska spoločnosť Slovnaft Montáže a Opravy. Na odstávkach sa bude podieľať približne 1600 externých pracovníkov – predovšetkým zo strojárskych firiem, ale tiež elektro špecialistov a odborníkov na meranie a reguláciu. Veľký dôraz bude Slovnaft tradične klásť na bezpečnosť práce a ochranu zdravia, vrátane rozsiahlych opatrení požiarnej bezpečnosti. Priamo na výrobných jednotkách podporia bezpečnú prácu externých pracovníkov interní koordinátori bezpečnosti. Aj teraz Slovnaft pripravil osvedčený motivačný program pre pracovníkov dodávateľov, zameraný na bezúrazový priebeh, kde môžu získať palivové karty.

Tohtoročný cyklus plánovaných odstávok je rozdelený na tri časti – jarná, letná a jesenná, pričom letná časť je objemom naplánovaných prác najrozsiahlejšia. Celkovo Slovnaft tento rok do údržby takmer 40 svojich výrobných jednotiek a zariadení investuje 52 miliónov eur.

Pozrite si video o letnej časti plánovaných odstávok:

2022-05-18 V grantovom programe Talenty Novej Európy získalo tento rok podporu 65 mladých nadaných ľudí

Bratislava, 18. mája 2022 – V jubilejnom 15. ročníku programu si grant v celkovej výške
66 000 eur rozdelilo 30 detí a mladých ľudí venujúcich sa športu a 35 mimoriadnych talentov v oblasti umenia a vedy. Program Talenty Novej Európy (TNE) spoločne realizujú spoločnosť SLOVNAFT, a.s., a Stredoeurópska nadácia (CEF).

 Zmyslom grantového programu Talenty Novej Európy je podávať pomocnú ruku nadaným deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 25 rokov. Aj tento rok sa ich do programu prihlásilo takmer 200,“ vysvetlila Silvia Manczalová, správkyňa Stredoeurópskej nadácie. Spomedzi nich vyberala grantistky a grantistov v troch kategóriách odborná porota, v ktorej pravidelne zasadajú violončelista Jozef Lupták, výskumník SAV v oblasti biotechnológie Tomáš Bertók, vizuálna umelkyňa Ilona Németh, riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová, pedagóg na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave Ľubor Tománek  a ďalší odborníci.

Posudzované boli dosiahnuté úspechy, predovšetkým na medzinárodnej úrovni, kvalita žiadostí, sociálne prostredie, a zároveň nadšenie a perspektíva ďalšieho rozvoja žiadajúcich mladých ľudí. Grant sa môže využiť na nákup laboratórnych pomôcok, hudobných nástrojov, kníh a športovej výbavy alebo na financovanie profesijných a študijných pobytov v zahraničí či účasť na športových podujatiach a sústredeniach.

Medzi podporenými v oblasti umenia získala grant aj Viktória Stachová, ktorú minulý rok medzi svojich študentov prijala jedna z najprestížnejších hudobných škôl na svete – Berklee College of Music v Bostone. Finančnú podporu použije práve na úhradu školného. Nádejný mladý vedec Filip Korim, študent veterinárnej medicíny, je autorom unikátneho atlasu anatomických preparátov, ktoré zlepšujú diagnostiku a pomáhajú pri liečbe zvierat. Vďaka grantu môže pokračovať v rozvíjaní nových a humánnych terapeutických metód pri liečbe zvierat. Sedemnásťročná Terézia Kurucová je v športovej disciplíne rýchla chôdza dvojnásobnou majsterkou Slovenska. Ako najmladšia atlétka v slovenskej histórii splnila limit na majstrovstvá sveta a na súťaži skončila na výbornom 15. mieste z 34 dievčat.

 Každé dieťa si zaslúži vyrastať v podporujúcom prostredí s dobrými podmienkami pre rozvoj svojich daností. Nie vždy je to však možné. Talent niekedy nestačí. Jeho kultivovanie si takmer vždy vyžaduje značné finančné prostriedky. Práve tieto limity sa snaží už 15 rokov kompenzovať grantová schéma Talenty Novej Európy. Nadané deti a mladí ľudia sa aj vďaka nej môžu viac sústrediť na prácu na sebe. Naším cieľom je pomôcť im kráčať na obdivuhodnej ceste, ktorú si vybrali, a tým prispievať ku kvalitnejšej a prosperujúcejšej spoločnosti,“ priblížil Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie spoločnosti Slovnaft.

 Cez grantový program TNE získalo za 15 rokov podporu od Slovnaftu a CEF spolu 518 detí a mladých ľudí sumou v sume takmer 980-tisíc eur. Viac informácií o programe Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk.

 #SpoluDokazemeVela

Terézia Kurucová, grantistka programu Talenty Novej Európy 2022

2022-05-09 Skupina MOL daruje Ukrajine technické zariadenia na podporu stabilnej prevádzky ukrajinskej energetickej siete

 • MOL Group participuje na programe podpory zariadení pre ukrajinský energetický sektor.
 • Spoločnosť doteraz ponúkla technické vybavenie v celkovej hodnote 290 000 EUR, pričom ukrajinská strana potvrdila, že potrebuje dary v hodnote 50 000 EUR.
 • Zariadenia na podporu kontinuity ťažby ropy a plynu dodá na ukrajinskú hranicu priamo Skupina MOL.
 • Spoločnosť neustále monitoruje stav potrieb a pracuje na rozšírení podpory aktív.

 

BUDAPEŠŤ, 6. máj 2022 – Skupina MOL je solidárna s ukrajinským energetickým sektorom v čase vojny a poskytuje mu podporu vo forme zariadení na stabilnú a bezpečnú prevádzku ukrajinskej energetickej siete. Spoločnosť MOL doteraz ponúkla vybavenie v celkovej hodnote 290 000 EUR, z čoho ukrajinská strana potvrdila potrebu techniky v hodnote 50 000 EUR, ktorú spoločnosť dodá na hranice. MOL Group v rámci programu podpory priebežne monitoruje stav potrieb a aktívne pracuje na rozšírení pomoci.

Skupina MOL sa pripojila k iniciatíve Medzinárodného združenia ťažiarov ropy a plynu (IOGP) a zúčastňuje sa na programe dodávok zariadení pre Ukrajinu. Cieľom spolupráce v tomto odvetví je pomôcť pri odstraňovaní škôd spôsobených vojnou a pomôcť ukrajinskej energetickej sieti v plynulej prevádzke. Program koordinuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku (European Commission Directorate-General for Energy – DG ENER) a Energetické spoločenstvo, pričom ukrajinské ministerstvo energetiky poskytuje pravidelné a konkrétne informácie o zariadeniach potrebných na udržanie prevádzky siete.

MOL Group doteraz ponúkla technické zariadenia v celkovej hodnote 290 000 EUR, z čoho ukrajinská strana do tejto chvíle potvrdila potrebu aktív v hodnote 50 000 EUR. Ťažobné súpravy a ďalšie diely, ktoré prispievajú k plynulej ťažbe ropy a plynu a prevádzke energetickej siete, dodá na ukrajinskú hranicu priamo MOL Group. Rokovania medzi Energetickým spoločenstvom a ukrajinskými orgánmi pokračujú, pričom skupina monitoruje aktuálne potreby a pracuje na poskytnutí ďalšej podpory v rámci programu.

„Sme solidárni s Ukrajinou a pridali sme sa ku koalícii priemyslu, ktorá podporuje kontinuitu prevádzky ukrajinskej energetickej siete. Skupina MOL sa tiež zapojila do programu IOGP, zameraného na pomoc s technickým vybavením a plne spolupracujeme s európskymi inštitúciami, ktoré tento program koordinujú. Spoločným úsilím robíme všetko pre to, aby bola podpora aktív čo najefektívnejšia, a dúfame, že náš dar môže významne prispieť k  bezproblémovému fungovaniu ťažby ropy a plynu na Ukrajine, a tým aj celého energetického systému,“ povedal Ádám Homonnay, viceprezident pre Upstream spoločnosti MOL Maďarsko.

 

2022-05-06 Výsledky Skupiny MOL za 1. štvrťrok: vysoká EBITDA najmä vďaka veľmi dobrej výkonnosti Upstreamu

 • Skupina MOL dosiahla v 1. štvrťroku 2022 čistú CCS EBITDA vo výške 833 miliónov USD, čo je o 6 % menej ako v predchádzajúcom štvrťroku.
 • Čistá EBITDA Upstreamu za 1. štvrťrok 2022 sa medziročne viac ako zdvojnásobila a vzrástla na 504 miliónov USD vďaka rastúcim cenám ropy a zvýšeniu cien zemného plynu.
 • CCS EBITDA Downstreamu sa v 1. štvrťroku 2022 medziročne nezmenila a bola na úrovni 254 mil. USD, pričom výsledky ovplyvnila celková volatilita na makroúrovni a obmedzenie veľkoobchodných cien v Maďarsku.
 • Služby zákazníkom dosiahli v 1. štvrťroku 2022 EBITDA na úrovni 64 miliónov USD, čo predstavuje medziročný pokles o 44 %, keďže jej tvorbu znížila regulácia marže cien palív v Maďarsku, Chorvátsku a ďalších krajinách strednej a východnej Európy.

 

Budapešť, 6. máj 2022 – Skupina MOL dnes oznámila finančné výsledky za 1. štvrťrok 2022. Skupina MOL dosiahla v 1. štvrťroku 2022 čistú CCS vo EBITDA výške 833 mil. dolárov v dôsledku veľmi vysokých cien ropy a plynu. Výsledky boli v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom nižšie o 6 %. Hnacím motorom sa stala výkonnosť Upstreamu, kým Downstream ovplyvnili volatilné a kontroverzné makro a cenové vplyvy, a tak výsledky zostali rovnaké ako v minulom roku. Služby zákazíkom utrpeli obmedzeniami cien palív v niekoľkých krajinách strednej a východnej Európy. Skupina MOL vytvorila voľný cash flow vo výške 510 mil. dolárov, čo je viac ako polovica výhľadu na rok 2022, keďže príspevok všetkých segmentov bol kladný.

 

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol: „Rok 2022 priniesol opäť nové výzvy. V rýchlo sa meniacich podmienkach externého prostredia a za okolností, ktoré boli nestále a často nepriaznivé, Skupina MOL dokázala, že je schopná pohotovo reagovať. Čistá CCS EBITDA v 1. štvrťroku 2022 vo výške 833 mil. USD potvrdzuje, že sme na správnej ceste.

Najväčšími výzvami v nadchádzajúcom období bude bezpečnosť dodávok energií a udržanie našej ziskovosti. Vyvíjame značné úsilie, aby sme sa prispôsobili novým podmienkam a ďalej diverzifikovali naše portfólio s cieľom zabezpečiť dodávky energií do regiónu strednej a východnej Európy. Skupina MOL sa tiež nachádza uprostred transformačnej cesty, ktorá si vyžaduje veľké investície. Sme plne odhodlaní pokračovať v tomto procese aj v súčasnom nestabilnom prostredí. Skupina MOL v minulosti preukázala odolnosť počas viacerých kríz a som presvedčený, že si zachováme svoju kľúčovú rolu pri zabezpečovaní predvídateľných dodávok energie a zostaneme dôveryhodným partnerom našich zákazníkov, zainteresovaných strán a širšej verejnosti.“

 

 • EBIDTA Upstreamu dosiahla v prvom polroku 504 mil. USD, čo v porovnaní s výsledkom za 1. štvrťrok minulého roka predstavuje nárast o 104 %. K dobrým výsledkom prispeli čoraz vyššie ceny ropy a plynu – nárast ceny ropy Brent o viac ako 40 USD za barel a päťnásobný nárast spotových cien plynu. Objem ťažby sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil v dôsledku prirodzeného poklesu v strednej a východnej Európe a Pakistane, a tiež v dôsledku poklesu ťažby v aktívach ACG v Azerbajdžane. Cash flow, vypočítaný zjednodušenou metodikou, vzrástol v Upstreame na 420 mil. USD. Skupina MOL podpísala dohodu so spoločnosťou Waldorf Production Limited („Waldorf“), ktorá sa týka predaja celého portfólia Upstreamu v Spojenom kráľovstve.

 

 • Čistá CCS EBITDA Downstreamu dosiahla 254 mil. USD, obdobne ako v rovnakom období minulého roka, keďže nestabilné vonkajšie prostredie ovplyvnilo výsledky pozitívnym aj negatívnym smerom. Znižujúci sa príspevok petrochémie bol kompenzovaný vyššou tvorbou EBITDA z rafinérskej výroby a marketingu. Rozdiel medzi cenou ropy Ural a nárastom palivovej marže v marci bol čiastočne kompenzovaný klesajúcou realizáciou cien a výrazne rastúcimi nákladmi na energie. Objem predaja sa medziročne zvýšil o 11 %. Ovplyvnil ho prudký nárast predaja v Maďarsku, keďže trh bol od polovice februára deformovaný obmedzením veľkoobchodných cien motorových palív. Vyšší dôraz na udržateľnosť a transformácia v oblasti Downstreamu pokračovali aj v 1. štvrťroku 2022. Začala sa výstavba závodu na výrobu propylénu s kapacitou 100 tis. ton a v prvom štvrťroku bola dokončená akvizícia spoločnosti ReMat, ktorá je popredným recyklátorom plastov na maďarskom trhu. Komplex Polyol dosiahol v 1. štvrťroku 2022 mechanickú dokončenosť na úrovni 96 %.

 

 • EBITDA Služieb zákazníkom sa v 1. štvrťroku 2022 znížila o 44 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka napriek tomu, že objem predaja vzrástol o 20 % a počet transakcií sa medziročne zvýšil o 7 %, čo viedlo k rozšíreniu trhového podielu v celom regióne strednej a východnej Európy. Regulačné opatrenia, týkajúce sa cien motorových palív v Maďarsku, Chorvátsku, Srbsku, Slovinsku a Bosne a Hercegovine vynulovali EBITDA približne na úroveň 1. štvrťroka 2017, keďže marže na motorové palivá sa na úrovni Skupiny znížili. Marža nepalivového segmentu sa medziročne zvýšila o 8 %, k čomu prispel najmä nárast predaja potravín, občerstvenia a hot-dogov. Počet prevádzok Fresh Corner v 1. štvrťroku 2022 vzrástol na 1081 z 984 v 1. štvrťroku 2021. V januári 2022 spoločnosť MOL podpísala súbor dohôd so spoločnosťami Grupa Lotos SA a PKN Orlen, ktoré pokrývajú predaj a kúpu niekoľkých prvkov portfólia. Spoločnosť MOL získava 417 čerpacích staníc v Poľsku, čo jej umožňuje dosiahnuť 3. pozíciu na lokálnom trhu maloobchodného predaja motorových palív. Táto transakcia podlieha schváleniu regulačnými orgánmi.

 

 • EBIDTA v segmente Gas Midstream – Preprava zemného plynu za 1. štvrťrok 2022 dosiahla 48 mil. USD, podobne ako v 1. štvrťroku predchádzajúceho roka. Negatívny vplyv mali rastúce nákupné ceny plynu, ktoré viedli k viac ako dvojnásobnému nárastu spotrebiteľských nákladov.

O Skupine MOL

Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti v Maďarsku. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách s dynamickou medzinárodnou pracovnou silou 25 000 ľudí a viac ako 100-ročnou históriou. Skupina MOL prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Prieskumné a ťažobné aktivity spoločnosti MOL sú podporené viac ako 85-ročnými skúsenosťami v oblasti uhľovodíkov a 30-ročnými skúsenosťami v oblasti vtláčania CO2. V súčasnosti vykonáva ťažobné činnosti v 9 krajinách a prieskumné aktíva má v 14 krajinách.

Skupina MOL sa zaviazala transformovať svoje tradičné činnosti založené na fosílnych palivách na nízkouhlíkový, udržateľný podnikateľský model a usiluje sa o dosiahnutie čistej uhlíkovej neutrality do roku 2050, pričom formuje nízkouhlíkové obehové hospodárstvo v strednej a východnej Európe.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×