Filter aktualít

od dátumu
do dátumu

Tlačové správy

2021-02-24 Aktualizovaná stratégia MOL 2030: Skupina MOL sa zameria na udržateľné podnikanie a uhlíkovú neutralitu

 • MOL stavia na zmenách vonkajšieho prostredia a aktualizuje svoju stratégiu do roku 2030 a integruje ju s cieľmi udržateľnosti
 • MOL zachováva kľúčové iniciatívy, pretože sa ukázali ako progresívne a úspešne, a teraz navyše urýchľuje transformáciu podnikania
 • MOL transformuje svoje tradičné aktivity k nízkouhlíkovej budúcnosti, aby boli ešte efektívnejšie a cielenejšie. Downstream sa stane vysoko efektívnym, udržateľným a popredným hráčom orientovaným na chemikálie. Služby zákazníkom sa stanú najlepším digitalizovaným predajcom vo svojej triede a Upstream bude tiež efektívnejším a udržateľnejším strategickým pilierom generujúcim hodnoty.
 • Aktualizovaná stratégia Skupiny MOL 2030+ “SHAPE TOMORROW” sa orientuje na zníženie CO2, efektivitu a obehovú ekonomiku
 • MOL zrýchli svoju transformáciu, aby sa do roku 2050 stal nulovým producentom emisií CO2
 • Do roku 2030 investuje každý druhý dolár do udržateľných projektov, kým 100 % kapitálových výdavkov do roku 2050 bude ekologických
 • MOL vynaloží v nasledujúcich piatich rokoch 1 miliardu USD na nové, nízkouhlíkové a udržateľné podnikanie, aby sa stal kľúčovým hráčom v obehovej ekonomike v strednej a východnej Európe. Bude to zahŕňať integráciu a využitie odpadu, zachytávanie, využitie a skladovanie uhlíka, pokrokové biopalivá a príležitosti súvisiace s vodíkom

Budapešť, 24. februára 2021 – Predstavenstvo prehodnotilo a schválilo aktualizáciu dlhodobej stratégie „MOL Group 2030+“ – pôvodne zverejnenej v októbri 2016 – ktorá je plne integrovaná s novou stratégiou udržateľnosti a doplnená o dlhodobú víziu a ambície presahujúce rámec 2030.

 „Dlhodobá stratégia MOL 2030 sa nám osvedčila ako progresívna, dôveryhodná a vhodne nasmerovaná. Vďaka nej MOL v uplynulých piatich rokoch podnikol dôležité a správne orientované strategické kroky. V poslednom čase však zmeny okolo nás nabrali bezprecedentné tempo, vrátane rýchleho prechodu na zelenú energiu. Naša aktualizovaná stratégia chce urýchliť náš proces prechodu, aby bol MOL ešte odolnejší a schopný formovať udržateľnú budúcnosť. Naše zameranie ešte viac vylepšíme, ďalej budeme zvyšovať našu efektívnosť a do hľadania nových príležitostí sa pustíme s novým odhodlaním. Jedna vec sa ale od roku 2016 nezmenila. Naďalej sme výrazne odhodlaní transformovať naše tradičné podnikanie na báze fosílnych palív do nízkouhlíkového udržateľného podnikateľského modelu.” (Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Potvrdzujeme strategické smerovanie transformácie nášho súčasného podnikania. S nezmeneným výhľadom štrukturálneho a dlhodobého poklesu dopytu po fosílnych motorových palivách v celej Európe, vrátane strednej a východnej Európy, bude MOL pokračovať v Downstreame vo svojej transformácii z palív na chemikálie a ešte ju zrýchli, aby sa stal vedúcou udržateľnou chemickou spoločnosťou v strednej a východnej Európe. MOL má nezmenené ambície v oblasti služieb zákazníkom, aby sa stal vedúcou spoločnosťou na trhu, najlepším digitalizovaným predajcom vo svojej triede a poskytovateľom komplexných služieb mobility v regióne.

Jednou zo základných silných stránok MOL-u je odolný, unikátne vyvážený integrovaný podnikateľský model. Aby sme si zachovali túto odolnosť a mohli formovať našu budúcnosť, budeme musieť neustále prispôsobovať svoje podnikateľské portfólio výzvam budúcej nízkouhlíkovej ekonomiky.” ( Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Downstream: V nasledujúcich rokoch sa transformuje na vysoko efektívneho, udržateľného a popredného hráča v priemysle zameranom na chemikálie. MOL Downstream si v európskom rafinérskom sektore zachová poprednú pozíciu v oblasti generovania hotovosti a jeho cieľom je do roku 2025 dosiahnuť EBITDA vo výške viac ako 1,2 miliardy USD, ktorú podporí ďalšími 150 miliónmi USD zo zvýšenia efektívnosti. Transformácia z palív na chemikálie bude pokračovať vo vysokom tempe, aby sa znížil objem motorových palív v rafinérskom procese a do roku 2030 sa 1,8 milióna ton transformovalo na petrochemickú surovinu. To sa dosiahne prostredníctvom dvoch investičných cyklov s vysoko efektívnymi technológiami a ich cieleným sprevádzkovaním do roku 2027, respektíve do roku 2030. Zároveň bude MOL čoraz viac integrovať do svojich hlavných podnikateľských aktivít technológie obehovej ekonomiky, pričom pri výrobe bude využívať biologické suroviny a odpady, zintenzívni recykláciu a využije CCS (zachytávanie a skladovanie uhlíka) príležitosti s jasným zameraním na podstatné zníženie uhlíkovej stopy v tomto segmente. Celkový objem investícií, vložených do transformácie Downstreamu, môže v nasledujúcich desiatich rokoch dosiahnuť 4,5 miliardy USD.

Služby zákazníkom: Do roku 2030 sa stať najlepším digitalizovaným predajcom vo svojej triede a integrovaným a komplexným poskytovateľom služieb v oblasti mobility s výrazne vyššími príjmami a voľným cash-flow. Služby zákazníkom podstatne zvýšia svoj podiel na zisku Skupiny MOL dosiahnutím ročnej EBITDA prevyšujúcej 700 miliónov USD do roku 2025 a kumulatívneho zjednodušeného cash flow nad 2 miliardy USD v rokoch 2021-25. Segment bude investovať do ďalšieho rozvoja ponuky občerstvenia a zákazníckych výhod a bude pokračovať v procesoch štandardizácie a digitalizácie siete. Naše zameranie sa bude čoraz viac presúvať na diverzifikáciu predajných kanálov, rozširovanie portfólia alternatívnych palív a komplexných platforiem a služieb mobility.

Upstream: Orientácia na generovanie hotovosti, riadený pokles ťažby v strednej a východnej Európe, oportunistický prístup k medzinárodným prieskumným a ťažobným aktivitám a investície do CCUS (zachytávanie, využívanie a ukladanie uhlíka). Existujúce zdroje sa budú naďalej udržiavať s cieľom maximalizovať tvorbu hotovosti a tvorbu hodnoty s približne 1,8 miliardami USD zjednodušeného cash flow v rokoch 2021-25 pri cenách ropy 50 USD/barel (za predpokladu, že nedôjde k nahradeniu anorganickej rezervy). To si vyžaduje nákladovo efektívne riadenie poklesu ťažby v strednej a východnej Európe a aktívny, na príležitosti orientovaný prístup k medzinárodným prieskumným a ťažobným aktivitám bez stanovenia ťažobných cieľov. Zámerom MOL je využiť svoje odborné znalosti geológie Panónskej panvy, aby sa do roku 2030 stal kľúčovým hráčom v zachytávaní, využívaní a ukladaní uhlíka (CCUS) v strednej a východnej Európe, a podporil aj týmto spôsobom svoju uhlíkovú neutralitu (Scope 1 a 2).

Udržateľnosť a ziskovosť sa navzájom nevylučujú, musia ísť spolu ruka v ruke. Nemôžete byť udržateľní bez generovania výnosov, ani ziskoví bez zamerania sa na to, ako tieto výnosy generujeme. Sú to spojené nádoby. Je to zrejmé už nejaký čas a v budúcnosti to bude každému čoraz jasnejšie. Všetci chceme žiť v lepšom, bezpečnejšom a čistejšom svete. Pre lepší a udržateľnejší svet musíme prejsť na nízkouhlíkový obehový ekonomický model.“ (Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Investovanie do nových podnikateľských príležitostí s cieľom formovať nízkouhlíkovú obehovú ekonomiku. MOL chce výrazne zvýšiť klimaticky priaznivé investície v súlade s nariadeniami EÚ, aby do roku 2030 presiahli 50 % celkových kapitálových výdavkov a do roku 2050 alebo skôr sa priblížili k 100 %. MOL chce tiež hrať kľúčovú úlohu pri formovaní nízkouhlíkového obehového hospodárstva prostredníctvom investícií do nových podnikateľských príležitostí spojených s integráciou a využitím odpadu, recykláciou, zachytávaním, využitím a ukladaním uhlíka (CCUS), pokročilými biopalivami a vodíkom. V nasledujúcich piatich rokoch MOL vynaloží 1 miliardu USD na nové nízkouhlíkové udržateľné projekty, aby sa v obehovej ekonomike stal kľúčovým hráčom v strednej a východnej Európe.

 Významné ciele do roku 2030 v oblasti znižovania uhlíka a do roku 2050 ambície plne zosúladené s ekologickou dohodou EÚ (Green Deal). V súlade s Parížskou dohodou a potrebou celosvetovo koordinovaného úsilia o zníženie globálneho otepľovania a klimatických zmien je aj úlohou MOL prispievať k znižovaniu uhlíkových emisií zo svojho hodnotového reťazca a prevádzkovaných aktív. MOL zníži do roku 2030 emisie na úrovni celej Skupiny o 30 %, do roku 2030 pretvorí svoje divízie Prieskum a ťažba a Služby zákazníkom na uhlíkovo neutrálne (pokiaľ ide o emisie Scope 1 a 2), kým v Downstreame (Scope 1 a 2) sa do roku 2030 znížia pri súčasnom podnikaní zo základne 2019 o 20 %. MOL tiež zdieľa ambíciu EÚ stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnym, pokiaľ ide o všetky (Scope 1, 2 a 3) uhlíkové emisie a chce sa – samostatne aj v partnerstvách – aktívne podieľať na priemyselnej revolúcii nevyhnutnej na to, aby Európa dosiahla uhlíkovú neutralitu.

”Kľúčom k úspechu veľkej spoločnosti ako MOL je schopnosť prilákať, rozvíjať a udržať si talentovaných ľudí. Naši ľudia sú naše najcennejšie aktíva, a sú tiež kľúčovými aktívami každej úspešnej ekonomiky. Riadenie komplexnej transformácie, do akej sa pustil MOL, si vyžaduje nielen rozmanitú a inkluzívnu pracovnú silu. Potrebuje tiež úzku spoluprácu s miestnymi komunitami, partnermi, regulačnými orgánmi, ktorá umožní zapojenie prakticky každej vrstvy spoločnosti, aby sme mohli naplniť poslanie prechodu na zelenú energiu.“ (Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Komplexný rámec udržateľnosti stanovuje ciele pre všetky štyri piliere – Ľudia a komunity, Zdravie a bezpečnosť, Integrita a transparentnosť a Klíma a životné prostredie. MOL vníma rozmanitosť a inklúziu ako jednu zo svojich kľúčových hodnôt a predpoklad úspechu stratégie, s cieľom zvýšiť účasť žien na všetkých úrovniach, dosiahnuť 30 % žien na riadiacich pozíciách a zamerať sa na širšiu pohodu a zdravie zamestnancov. Naše udržateľné skóre angažovanosti zamestnancov zostane nad 75; komunitná angažovanosť sa zintenzívni, aby sme sa stali dôveryhodným partnerom a celková úrazovosť (TRIR – Total recordable incidence rate) poklesne do roku 2025 pod 1,0. Do konca roku 2022 spustíme v celej Skupine novú stratégiu zodpovedného nákupu, zintenzívnime podporu povedomia o etike a ľudských právach medzi zamestnancami a manažmentom a znížime negatívny dopad na životné prostredie.

“Každá transformácia je zo svojej podstaty zložitý, zdĺhavý a často bolestivý proces. Som ale presvedčený, že naša aktualizovaná dlhodobá stratégia nás povedie po správnej ceste, aby sme vyrástli na kľúčového hráča nízkouhlíkového obehového hospodárstva, ktorý ponúka našim zamestnancom zaujímavé príležitosti, neustále zlepšuje zákaznícku skúsenosť a konštruktívne spolupracuje s našimi partnermi. Zároveň však vie aj počas transformácie zabezpečiť svojim investorom stabilný a predvídateľný príjem.“ ( Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

Finančný rámec 2021-25: Plne financovaný prechod a stabilné, predvídateľné odmeňovanie akcionárov, silná súvaha. Aj pri konzervatívnych strednodobých makroekonomických predpokladoch MOL vygeneruje v rokoch 2021-25 dostatočný cash flow – s EBITDA rastom z 2,3 miliardy USD v roku 2021 na 2,6 miliardy USD v roku 2025 – na pokrytie prevádzkových investícií, minimálne 3,5 miliardy USD strategických investícií, vrátane 1 miliardy USD na nízkouhlíkové investície do obehového hospodárstva, a tiež stabilných základných dividend. Prioritou zostáva udržanie silného finančného profilu prostredníctvom robustnej súvahy a dostatočnej finančnej rezervy. Táto flexibilita sa dá využiť na financovanie nových podnikateľských príležitostí, vrátane fúzií a akvizícií v akýchkoľvek podnikateľských líniách generujúcich cash flow.

2021-02-19 Výsledky Skupiny MOL v roku 2020: Solídna výkonnosť vo veľmi náročnom roku

 • EBITDA za rok 2020 dosiahla 2,05 miliardy USD, čo presahuje poslednú očakávanú úroveň (okolo 1,9 miliardy USD), avšak v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to pod vplyvom pandémie a hospodárskej krízy o 16 % menej
 • Čistá CCS EBITDA dosiahla vo 4. štvrťroku 2020 hodnotu 464 miliónov USD, čo je medziročne v dôsledku horšieho vývoja v ropnom biznise o 23 % menej
 • Objem ťažby v divízii Upstream sa v roku 2020 zvýšil o 8 % na 120 mboepd vďaka príspevku ACG, avšak EBITDA medziročne klesla o 34 % v dôsledku extrémne slabého externého cenového prostredia
 • Čistá CCS EBITDA v divízii Downstream sa v 4. štvrťroku prepadla na 133 miliónov USD pod vplyvom znížených rafinérskych marží a obvyklou sezónnosťou posledného štvrťroka. Výsledok za celý rok bol o 15% nižší než v roku 2019.
 • Divízia Služieb zákazníkom vzrástla v 4. štvrťroku 2020 o 23 % na 128 miliónov USD, segment za celý rok 2020 vykázal historicky najvyššiu EBITDA na úrovni 510 miliónov USD, čo je o 8 % viac ako v roku 2019
 • Predpokladaná EBITDA pre rok 2021 je na úrovni približne 2,3 miliardy USD, keďže sa očakáva isté hospodárske oživenie

Budapešť, 19. februára 2021 – Skupina MOL dnes oznámila svoje finančné výsledky za rok 2020. Napriek veľmi náročnej situácii, spôsobenej pandémiou a hospodárskou krízou, vytvorila Skupina MOL vo 4. štvrťroku zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi očistený o náklady súvisiace s precenením zásob (čistá CCS EBITDA) na úrovni 464 miliónov USD. Čistá CCS EBITDA za celý rok 2020 tak dosiahla 2,05 miliardy USD a presiahla aktualizované očakávania. V roku obmedzení, volatility a neistoty vygenerovali všetky segmenty kladný voľný cash flow, vypočítaný zjednodušenou metodikou. V roku 2020 dosiahol úroveň 636 miliónov USD, čo je viac ako pred rokom. Výška organických kapitálových výdavkov predstavovala v minulom roku 1,41 miliardy USD, čo bolo v súlade s očakávaním (do 1,5 miliardy USD). Skupina MOL očakáva, že v roku 2021 sa bude EBITDA pohybovať na úrovni 2,3 miliardy USD, nakoľko s veľkou pravdepodobnosťou dôjde k makroekonomickému zotaveniu.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkom uviedol:

„V roku 2020 dosiahla EBITDA úroveň 2 miliardy USD a hoci boli naše príjmy v porovnaní s rokom 2019 nižšie, naša rýchla a včasná reakcia na krízu nám umožnila generovať ešte silnejší voľný cash flow než boli naše očakávania spred pandémie. Podarilo sa to len vďaka tomu, že činnosti všetkých podnikateľských línií vytvárali hotovosť aj v období veľkých obmedzení.

Rok 2020 bol bezprecedentný a výzvy, ktoré nám priniesol, sme nikdy doteraz nezažili. Som veľmi hrdý na všetkých kolegov, pretože sme fungovali nepretržite aj počas najväčšej krízy, a zostali sme tak aj naďalej spoľahlivým partnerom pre všetkých našich zákazníkov a partnerov. Mohli sme tiež pokračovať vo všetkých našich strategických investíciách, i keď pre obmedzenie mobility o niečo pomalšie. Ani pod veľkým stresom sme nestratili zo zreteľa našu víziu a v roku 2021 zdvojnásobíme úsilie pri ďalšej transformácii podnikania. Očakávame, že rok 2021 bude rokom istej normalizácie a oživenia, čo je aj dôvodom očakávanej EBITDA na úrovni 2,3 miliardy USD Musíme tiež dohnať meškajúce kapitálové investície, takže naše organické investície by mali byť na úrovni 1,7 - 1,9 miliardy USD, čo opäť znamená plné financovanie s kladným voľným cash flow.“

EBITDA divízie Upstream vo 4. štvrťroku 2020 klesla na 181 miliónov USD. Ovplyvnili to technické okolnosti súvisiace s ACG – novým majetkom MOL v Azerbajdžane. Posledný štvrťrok zvýšil celoročnú EBITDA na 689 miliónov USD. Je to o 34 % menej ako pred rokom, pretože výrazne nižšie ceny ropy a zemného plynu boli len čiastočne kompenzované výnosmi ACG, ktoré v porovnaní s minulým rokom prispeli k zvýšeniu celoročnej ťažby o 8 %. Potvrdené a pravdepodobné uhľovodíkové rezervy sa na konci roka 2020 zvýšili na 364 mboepd (z 270 mboepd na konci roku 2019), čo odráža príspevok ACG a revíziu rezerv v portfóliu s výsledkom 312 %.

Čistá CCS EBITDA divízie Downstream za rok 2020 klesla o 15 % na 740 miliónov USD, čo odráža slabé makroekonomické prostredie. Vo 4. štvrťroku bol výsledok divízie na úrovni 133 miliónov USD zasiahnutý zníženými rafinérskymi maržami a obvyklou sezónnosťou. Objem predaja rafinérskych produktov poklesol v porovnaní so 4. štvrťrokom minulého roka pod vplyvom druhej vlny pandémie o 14 %. V závere 4. štvrťroka dosiahol projekt Polyol 75 % celkovej dokončenosti. Pre pandémiu Skupina MOL spolu s dodávateľmi inžinieringu, nákupu a samotnej stavby odhaduje, že dokončenie projektu sa posunie z pôvodnej druhej polovice roka 2021 na druhú polovicu roku 2022. Posun ovplyvní aj kapitálové výdavky, ktoré sa môžu zvýšiť na 1,3 miliardy EUR z pôvodných 1,2 miliardy EUR.

Rast EBITDA divízie Služby zákazníkom v 4. štvrťroku akceleroval na 23 % a EBITDA sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila na 128 miliónov USD. Je to predovšetkým vďaka vyššiemu predaju palív a nižším prevádzkovým nákladom. Tento segment dosiahol v roku 2020 historicky najvyššiu hodnotu EBITDA na úrovni 510 miliónov USD, čo je o 8 % viac ako v roku 2019. Kladný voľný cash flow, vypočítaný zjednodušenou metodikou sa v 4. štvrťroku viac ako zdvojnásobil a medziročne stúpol o 28 % na 381 miliónov USD. Zavádzanie nepalivového konceptu pokračovalo aj napriek pandémii a počet zrekonštruovaných maloobchodných priestorov Fresh Corner stúpol na 955 z počtu 877 na konci roku 2019.

Segment Gas Midstream Preprava zemného plynu dosiahol v roku 2020 EBITDA na úrovni 201 miliónov USD, čo je o 8 % viac ako pred rokom. Vo 4. štvrťroku EBITDA medziročne poklesla o 41 % na 42 miliónov USD. Dôvodom boli podstatne nižšie rezervácie cezhraničných prepravných kapacít, a teda nižšie regulované výnosy, nižšie tranzitné výnosy a vyššie prevádzkové náklady.

2021-01-26 Talenty Novej Európy: Nadané deti majú znovu šancu dostať grant

 • talentovaní mladí vedci, umelci a športovci vo veku od 8 do 25 rokov získajú finančné granty v celkovej hodnote 66 000 eur

 • uzávierka prihlášok do programu Talenty Novej Európy je 21. februára 2021

 • Stredoeurópska nadácia – Középeurópai Alapítvány a Slovnaft za uplynulých 13 rokov podporili 418 mladých talentov celkovou sumou takmer 845 000 eur

BRATISLAVA, 26. januára 2021 – Talentované deti a mladí ľudia majú do 21. februára 2021 šancu uchádzať sa o finančný príspevok na rozvoj svojho talentu. Slovnaft a Stredoeurópska nadácia – Középeurópai Alapítvány opäť rozdelia granty v oblasti vedy, umenia a športu v celkovej hodnote 66 000 eur.

Grantový program Talenty Novej Európy (TNE) podporuje výnimočne nadaných mladých ľudí, ktorí na svojom talente systematicky pracujú a chcú v ňom napredovať až na profesionálnu úroveň. Grant môžu využiť na vedecké vybavenie, kúpu hudobného nástroja, umeleckých potrieb alebo športového výstroja, či na účasť na súťažiach, workshopoch a kurzoch, kde prezentujú nielen seba, ale aj Slovensko. Napriek náročnej dobe Slovnaft a Stredoeurópska nadácia – Középeurópai Alapítvány naďalej pokračujú v podpore nádejných talentov, aby pomohli ich rodinám pokryť časť nákladov na rozvoj nadania ich detí.

Investíciou do rozvoja mladých ľudí im pomáhame priblížiť sa k  vytúženému cieľu. Sme radi, že Slovnaft aj takto podporuje budúcnosť nadanej mládeže, aj našej krajiny,“ povedal Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie spoločnosti Slovnaft. 

O udelení grantov pre mladých vedcov, hudobníkov, hercov, výtvarníkov a športovcov rozhodnú odborné poroty. Aj tento rok sa na nich odborným okom pozrú výtvarníčka Ilona Németh, pedagóg Konzervatória Peter Čerman, matematik SAV Anatolij Dvurečenskij či pedagóg FTVŠ UK Ľubor Tománek.

Napriek komplikovanej dobe vidíme, že túžba talentovaných mladých ľudí pracovať na sebe je stále rovnako silná. Našim poslaním je pomôcť im, aby neprajné podmienky nezastavili ich úsilie“, uviedla Silvia Manczalová, správkyňa Stredoeurópskej nadácie – Középeurópai Alapítvány.

Slovnaft a Stredoeurópska nadácia – Középeurópai Alapítvány za uplynulých 13 rokov podporili 418 mladých talentov z oblasti vedy, umenia a športu celkovou sumou takmer 845 tisíc eur. V minulom roku si grant vo výške 66 000 eur rozdelilo 59 detí a mladých ľudí. Rovnaká suma je určená aj na tohtoročné granty.

Viac informácií ako aj prihlášku k programu Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk

O Slovnafte

Slovnaft patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie. Aj počas pandémie koronavírusu Slovnaft naďalej podporuje rozvoj mladých talentov, športu, kultúry na Slovensku a ochranu životného prostredia. Zároveň zintenzívnil pomoc pre zdravotníctvo darovaním pľúcnych ventilácií a dezinfekcie, aby zdravotnícke zariadenia účinne zvládali šírenie infekcie.

O Stredoeurópskej nadácii – Középeurópai Alapítvány

Stredoeurópska nadácia – Középeurópai Alapítvány podporuje umelecké, vzdelávacie a komunitné aktivity. Pomáha ochraňovať cenné artefakty kultúrneho a prírodného dedičstva, podporuje projekty zamerané na dialóg, osvetu a zdieľanie hodnôt. V programe Dunajský fond poskytuje platformu pre efektívnejšiu komunikáciu a spoluprácu aktérov v území Dunaja a sústreďuje zdroje pre rozvoj a ochranu verejných priestranstiev na rieke.

2021-01-21 Slovnaft sa od štvrtka zapojil do celoplošného skríningu, testuje svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov

BRATISLAVA, 21. januára 2021 – Petrochemická Skupina SLOVNAFT od dnes, 21. januára 2021, do utorka 26. januára 2021 v rámci celoplošného skríningu testuje vo svojich priestoroch zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktorí o to prejavia záujem. Podporu pri príprave testovania a zabezpečení antigénových testov poskytol firme štát a samosprávy. Zdravotníkov na odoberanie vzoriek a ďalší podporný personál si Slovnaft zabezpečil sám.

Otestovať sa môžu všetci pracovníci Slovnaftu a jeho dcérskych spoločností, ako aj ich rodinní príslušníci počas štyroch pracovných dní v čase od 6:00 do 16:00. Na tento účel je vyhradené jedno odberné miesto v areáli firmy. Zorganizovaním skríningu vo svojich priestoroch spoločnosť vytvorila pre zamestnancov a ich rodiny bezpečné podmienky pri odberoch a znížila ich kontakt s cudzím prostredím. Petrochemická skupina SLOVNAFT totiž testuje kritických zamestnancov od začiatku pandémie a má prehľad o jej vývoji vo vnútri spoločnosti.

„Od začiatku pandémie bolo našou prioritou zdravie zamestnancov a bezpečné prevádzkovanie výroby. Tomu sme prispôsobili aj všetky opatrenia v rámci podniku a vďaka disciplíne všetkých kolegov sme udržali plynulé zásobovanie Slovenska a jeho obyvateľov našimi produktmi. Minulý rok sme sa zapojili do prvého aj druhého kola celoplošného testovania, okrem toho sme sami vykonali viac ako 13 000 PCR a antigénových testov. Preto bolo samozrejmé, že sme aj teraz mali ambíciu v spolupráci s príslušnými štátnymi úradmi vytvoriť pre zamestnancov bezpečné podmienky na odbery, aby skríning so svojimi rodinami absolvovali v takpovediac domácom prostredí. Chceme tak chrániť nielen zamestnancov, ale aj ich rodiny a príbuzných, a nepretržite udržať plynulé zásobovanie našej krajiny motorovými palivami,“ povedal CEO Slovnaftu Marek Senkovič.

Od začiatku pandémie eviduje Skupina SLOVNAFT viac ako 200 prípadov nákazy koronavírusom. Vďaka dobre nastaveným pravidlám sa však spoločnosti darí brániť šíreniu ochorenia vo vnútri spoločnosti.

Slovnaft ako kritický prvok v zásobovaní Slovenska motorovými palivami prejavil záujem aj o očkovanie svojich zamestnancov proti ochoreniu COVID-19. V tejto otázke spoločnosť aktívne komunikuje so zástupcami štátu.

2021-01-19 Svitko na Dakare predviedol rýchlosť, odvahu, aj ľudskosť

• Najúspešnejší Slovák si na Dakare vybojoval celkové 8. miesto

• Svitko mal na najťažších pretekoch sveta oficiálny štatút „Dakarská legenda“

• Tohtoročný Dakar bol podľa Svitka rýchly, divoký, ale oproti minulému roku bezpečnejší


BRATISLAVA, 17. január 2021 - Trojnásobný majster Európy, niekoľkonásobný majster SR v enduro a cross country a najúspešnejší slovenský motocyklový jazdec Štefan Svitko sa v sobotu 16. januára 2021 v noci vrátil zo Saudskej Arábie z najprestížnejších pretekov sveta. Na Rely Dakar štartoval vo farbách Slovnaft Rally Teamu už dvanásty raz. K jeho menu v listine motocyklových pretekárov organizátori priradili ikonu s oficiálnym štatútom „Dakarská legenda“, ktorým sa môže pochváliť len zopár svetových jazdcov.


Štefan Svitko opäť potvrdil, že na najextrémnejšiu rely sveta sa vie pripraviť po fyzickej, psychickej aj technickej stránke. Na dvojtýždňových pretekoch si vybojoval celkové 8. miesto. Zlepšil tak svoj dobrý výkon z minulého roka, keď spomedzi jazdcov svetovej špičky obsadil 11. priečku. Potvrdenie svojej pozície v elitnej TOP 10 ho teší. „Chcel som dobre zajazdiť v každej etape a podávať počas celej rely vyrovnaný výkon, čo sa mi aj podarilo. Tento Dakar bol v porovnaní s minulým rokom bezpečnejší. Nielen vďaka lepšie zvládnutej organizácii, ale najmä pre bezpečnostné prvky, ktoré sa na Dakare objavili po prvý raz. Sám som si vyskúšal pád s airbag vestou a bol som aj svedkom pádov niektorých jazdcov.“ Zranenému Argentínčanovi Lucianovi Benavidesovi pomáhal Svitko v 9. etape, ktorá viedla kamenistým riečiskom a sprevádzalo ju množstvo pádov. Argentínčan si pri páde zlomil ruku a Svitko pri ňom počkal až do príchodu vrtuľníka s lekárom.
„Po minuloročnej tragédii Paula Goncalvesa a Edwina Stravera nám tento rok organizátori zabezpečili nielen nafukovacie vesty, ale boli sme vybavení výstražnou signalizáciou a na niektorých úsekoch trate platili obmedzenia rýchlosti na 90 km/h. To všetko malo nielen fyzický, ale aj psychologický efekt.“, doplnil Š. Svitko.


V každej z 12 etáp Dakaru bol Svitko v elitnej skupine 20 najrýchlejších jazdcov. Takýto vyrovnaný a konzistentný výkon si ani sám od svojich začiatkov na Rely Dakar nepamätá. „Tento rok som v jednotlivých etapách nemal takmer žiadne výkonnostné výkyvy. Vedel som, čo chcem a išiel som si svoje s cieľom čo najlepšieho umiestnenia,“ dodáva Svitko.
Tohtoročné extrémy Dakaru Svitka nezaskočili ani po kondičnej a zdravotnej stránke. Opäť to bolo veľké dobrodružstvo, a to aj napriek prísnym protipandemickým opatreniam. „Podmienkou štartu boli negatívne testy a organizátori nás po celý čas držali v „bubline“. A na mieste sme sa už sústredili výlučne na preteky. Kondične dá piesčitý terén vždy zabrať. Vôbec sa nečudujem, že som sa vrátil o tri kilá ľahší. Ale doma to rýchlo dobehnem. Teraz som v povinnej karanténe, ktorú využijem na oddych.“


Svitko aj tento rok jazdil na motorke KTM 450 Rally Replica. Počas púštnych pretekov mu asistoval jeho dlhoročný mechanik Zlatko Novosád.
„Z pohľadu techniky sme mali dobrý ročník. Žiadne vážnejšie poruchy, a to aj napriek prašnému prostrediu,“ hovorí Zlatko Novosád.
Zloženie Slovnaft Rally Teamu na tohtoročnom Dakare malo oproti minulým rokom aj nového člena. Po prvý raz bola jeho súčasťou žena – Daniela Ozanová, ktorá mala na starosti logistiku. Nebol to jej prvý Dakar, v minulosti ho už absolvovala s poľským tímom. „Tohtoročný Dakar mal pre mňa inú príchuť ako v minulosti. Števo je svetová jazdecká špička a budí rešpekt medzi jazdcami. Veľkosťou tímu sa nemôžeme porovnávať s veľkými továrenskými tímami, ale dokázali sme to kompenzovať našou zohranosťou,“ hovorí Daniela Ozanová.


Tohtoročný Dakar štartoval 3. januára 2021 v saudskoarabskej Džidde a končil 15. januára 2021 na rovnakom meste. Všetky merané úseky v rámci etáp boli oproti minulému ročníku úplne nové. Trasa viedla z Džiddy na sever vnútrozemím. Približne v polovici pretekov pokračovala na juh, pričom kopírovala pobrežie Červeného mora.


Od svojej premiéry na Dakare v roku 2010 štartoval Štefan Svitko vo všetkých ročníkoch s podporou Slovnaftu. Hneď na prvom Dakare v kategórii motocyklov obsadil trináste miesto a stal sa najúspešnejším nováčikom. Nasledujúci rok pre poruchu na motorke nedokončil ôsmu etapu a musel odstúpiť. O dva roky neskôr mal nepríjemný pád a zo súťaže odstúpil len tri etapy pred koncom. V roku 2013 bol deviaty, ale v rokoch 2012 a 2015 obsadil celkovo piate priečky. V roku 2016 triumfoval na fantastickom 2. mieste. V roku 2018 po páde v 10. etape a zranenie ramena predčasne Dakar ukončil. V roku 2019 musel z pretekov odstúpiť kvôli poruche motorky, no a minulý rok skončil na celkovom 11. mieste. Na Dakare je Svitko vysoko rešpektovaným jazdcom a súčasťou svetovej elity.


www.facebook.com/StefanSvitkoFanklub

2020-12-22 Slovnaft podporí linku dôvery Nezábudka, prispieť môžu aj zákazníci čerpacích staníc svojim BONUS bodmi

Bratislava, 22. decembra 2020 – Krízová linka Nezábudka, ktorú prevádzkuje Liga za duševné zdravie, získala pred koncom tohto roka peňažnú podporu 10 000 eur od Slovnaftu. Činnosť linky môžu finančne podporiť aj zákazníci čerpacích staníc Slovnaft - členovia vernostného BONUS klubu - darovaním svojich BONUS bodov.

Linka dôvery Nezábudka, ktorú mesačne vyhľadá až 1 200 ľudí, funguje ako poradňa pre tých, ktorých trápi frustrácia, samota a strach. Počet volajúcich sa najmä vzhľadom na nútenú izoláciu počas pandémie koronavírusu strojnásobil. Linka však tento nápor nie je schopná plne pokryť a sama sa ocitla v krízovej situácii. Slovnaft preto spúšťa v rámci svojho zákazníckeho vernostného programu BONUS klub kampaň, v ktorej môžu jeho členovia venovať svoje BONUS body na podporu činnosti linky. Darované body v podobe finančného ekvivalentu 2, 5 alebo 10 eur poputujú na pomoc linky Nezábudka. Okrem tejto kampane Slovnaft podporil fungovanie linky aj priamo, sumou 10 000 eur.

Ľuďom, ktorých zasiahla pandémia koronavírusu, pomáhajú nielen lekári v našich nemocniciach, ale aj odborníci na krízovej linke Nezábudka. Slovnaft pomôže v závere roka linke dôvery ľahšie zvládnuť počet volajúcich a možnosť podporiť ju majú aj naši členovia vernostného BONUS klubu výmenou za svoje nazbierané BONUS body,“ povedala riaditeľka maloobchodu spoločnosti Slovnaft Timea Reicher.

Kto rýchle dáva, dvakrát dáva, a to platí aj o finančnom dare od Slovnaftu. Finančnú podporu použijeme na znásobenie služieb na linke, aby sme vedeli obslúžiť ešte väčšie množstvo klientov. Je to veľmi frustrujúce pre človeka, ktorý je v núdzi alebo v krízovej situácii a nevie sa k nám dovolať z dôvodu vyťaženosti Linky dôvery Nezábudka ,“ hovorí riaditeľ Ligy za duševné zdravie SR Martin Knut.

Liga za duševné zdravie sa venuje pomoci, podpore a osvete v oblasti duševného zdravia. Jej Linka dôvery Nezábudka pomáha v krízových situáciách, prináša pokoj v duši a dokonca zachraňuje životy. Kvalifikované poradenstvo poskytujú vyškolení profesionáli z oblasti psychiatrie, psychológie a sociálnej práce. Ponúkajú emočnú podporu, konkrétne rady v ťažko riešiteľných alebo naliehavých situáciách, možnosť ventilácie a emočného odreagovania, informácie o možnosti ďalšieho riešenia problémov.

Slovnaft patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie. Aj počas pandémie koronavírusu Slovnaft naďalej podporuje rozvoj športu, kultúry na Slovensku a ochranu životného prostredia. Zároveň zintenzívnil pomoc pre zdravotníctvo darovaním pľúcnych ventilácií a dezinfekcie, aby zdravotnícke zariadenia účinne zvládali šírenie infekcie.

Kontakt:

Anton Molnár
hovorca a riaditeľ Komunikácie SLOVNAFT, a.s.
tel: +421 905 393 161
anton.molnar@slovnaft.sk

2020-12-07 Grantový program pomôže vysadiť budúcnosť Zelenými oázami

Zeleň prináša do života ľudí množstvo benefitov – má pozitívny vplyv na ich fyzické aj psychické zdravie, zvyšuje kvalitu verejného priestoru a zmierňuje dopady klimatických zmien. Aj preto ďalší ročník grantového programu Zelené oázy s heslom Sadíme budúcnosť chce motivovať k výsadbe zelene pre zdravšie a krajšie prostredie.

Možnosť získať grant na zlepšenie životného prostredia vo svojom okolí majú neziskové organizácie, komunitné centrá, školy, mestá a obce . Celkovo v programe Zelené oázy rozdelia spoločnosť Slovnaft a Nadácia Ekopolis medzi najlepšie projekty sumu 60 000 eur. Stačí dobrý nápad a chuť dotiahnuť ho do konca.

Stupeň zastavania mestského prostredia je neúmerný v porovnaní so zeleňou, ktorá pri novo budovaných zastavaných priestoroch mesta vzniká. Preto podporíme nadšencov a lokálnych patriotov, ktorí chcú zazeleniť svoje okolie a spraviť niečo prospešné pre mesto,“ hovorí programový manažér programu z Nadácie Ekopolis, Milan Hronec.

Výzva na podávanie projektov je otvorená od 7. decembra 2020 do 18. januára 2021. Následne odborná komisia vyberie najlepšie návrhy projektov, ktoré automaticky získajú finančnú podporu. Zároveň vyberie z každého kraja ďalšie minimálne 2 projekty, o ktorých rozhodne verejnosť v online hlasovaní. Vybrané projekty sa budú môcť realizovať už na jar 2021.

Program Zelené oázy za štrnásť rokov podporil na Slovensku už takmer 350 zelených projektov. Nové alebo obnovené zelené miesta plnia svoju úlohu nielen z pohľadu životného prostredia, ale aj z pohľadu budovania vzťahov medzi lokálnymi komunitami. Aj v tomto ročníku programu chceme podporiť projekty prinášajúce viac zelene do našich miest a slúžiace širokej verejnosti,“ dodáva Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Do predošlého ročníka sa zapojilo 179 žiadateľov, z ktorých verejnosť a poradný výbor grantového programu vybrali na realizáciu 23 najlepších projektov. 

Podrobné informácie o tom, kto a ako môže požiadať o grant v programe Zelené oázy, nájdete na www.oazy.sk a www.slovnaft.sk.

Viac informácií poskytne aj programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, 048 / 470 10 95, 0911 452 457, hronec@ekopolis.sk.

2020-11-30 MOL ukončil výstavbu nového výskumného a vývojového centra v Százhalombatte

Százhalombatta, 30. november 2020 - Spoločnosť MOL otvorila v maďarskom meste Százhalombatta nové výskumné a vývojové centrum zamerané na polyoly, ktoré bude vyvíjať polyolové produkty podľa požiadaviek zákazníkov. Výskumné a vývojové centrum je pomenované po bývalom generálnom riaditeľovi spoločnosti MOL Györgyom Mosonyim. Systém experimentálnych reaktorov dodala a uviedla do prevádzky spoločnosť thyssenkrupp Industrial Solutions a je najmodernejší na svete. Približne 90 % ostatných aktív v rámci projektu dodali maďarské spoločnosti. MOL a thyssenkrupp tiež uzavreli spoločnú dohodu o výskume a vývoji.

Stratégia Skupiny MOL do roku 2030 si kladie za cieľ zvýšiť podiel podnikania v oblasti petrochémie na výsledkoch celej skupiny. Tento cieľ pomôže dosiahnuť aj investícia vo výške 1,2 miliardy eur do komplexu Polyol v maďarskom meste Tiszaújváros. Na podporu tejto investície a napĺňanie potrieb zákazníkov založila spoločnosť MOL v rafinérii Duna výskumné a vývojové centrum. V centre vybudovanom s investíciou 10 miliónov eur bude pracovať 12 inžinierov a 7 technikov, ktorí budú mať k dispozícii najpokročilejší systém experimentálnych reaktorov na svete, vybudovaný a sprevádzkovaný spoločnosťou thyssenkrupp Industrial Solutions.

Spoločnosti MOL a thyssenkrupp tiež uzavreli dohodu o výskume a vývoji s cieľom uľahčiť vstup oboch spoločností na trh s polyolmi – spoločnosti thyssenkrupp ako poskytovateľovi technologických služieb a dodávateľovi inžinieringu, obstarávania a výstavby (EPC) a spoločnosti MOL ako výrobcovi a predajcovi polyolových produktov.

Viceprezident pre Downstream Skupiny MOL Gabriel Szabó uviedol: „ Výskumné a vývojové centrum nesie meno Györgyho Mosonyiho, zosnulého generálneho riaditeľa Skupiny MOL, ktorý sa významne angažoval v oblasti inovácií a pomenovaním centra sme vzdali hold jeho pamiatke. Ide o najmodernejšie laboratórium vybavené všetkým potrebným zariadením a prístrojmi. Hlavne však vynikajúcich odborníkov, ktorí zabezpečia, aby činnosti v oblasti výskumu a vývoja slúžili na vývoj produktov pre trh, ktoré budú vyrábané v komplexe Polyol v Tiszaújvárosi. Centrum je výnimočné nielen v rámci spoločnosti MOL, ale ako najpokročilejšie centrum pre výskum polyolov v celej strednej a východnej Európe má aj národný význam a veríme, že jeho vedecké výsledky budú hodnotné aj v medzinárodnom meradle.“

Toto centrum spolu s našou dohodou o spoločnom výskume a vývoji je veľkým krokom vpred pri prieniku a udržaní sa na nových trhoch, na ktoré spoločnosť MOL mieri prostredníctvom komplexu Polyol. Tešíme sa na novú kapitolu našej spoločnej cesty a sme si istí, že toto partnerstvo bude dôležitým faktorom úspechu pri vývoji pokročilých a udržateľných technológií a produktov pre lepšiu budúcnosť,“ povedal Sami Pelkonen, generálny riaditeľ chemických a procesných technológií spoločnosti thyssenkrupp.

Výskumné a vývojové centrum sa bude orientovať na testovanie fyzikálno-chemických vlastností polyolov, a tiež na laboratórne skúšky a aplikačné experimenty s rôznymi typmi polyuretánovej peny vyrobenej z polyolov. Do júla 2022 vyvinie najmenej 10 druhov polyolov. Na porovnanie a validáciu výsledkov meraní plánuje spoločnosť spolupracovať s laboratóriami niekoľkých maďarských univerzít a nezávislými výskumnými inštitúciami. Táto spolupráca pomôže ďalej rozvíjať metodiky používané v výskumnom a vývojovom centre a zvyšovať vedomostnú základňu univerzít. Centrum ponúkne v nadchádzajúcich rokoch maďarskej aj medzinárodnej vedeckej komunite výnimočnú hodnotu.

V novo otvorenom výskumnom a vývojovom centre bude primárne prebiehať projekt spoločnosti MOL „Výskum a vývoj polyéterických polyolov s trhovým potenciálom“, ktorý podporí maďarský Národný úrad pre výskum, vývoj a inovácie sumou 483 269 279 forintov.

O Skupine MOL

Skupina MOL je integrovaná medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť s centrálou v Budapešti, v Maďarsku. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách, zamestnáva 25 tisíc ľudí po celom svete a má v ropnom priemysle vyše storočnú históriu. V súčasnosti má skupina ťažobné aktivity v 9 krajinách a prieskumné aktíva v 14 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca tri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní tiež sieť 1 940 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

O thyssenkrupp Industrial Solutions

thyssenkrupp Industrial Solutions AG je popredným partnerom v oblasti inžinieringu, výstavby a servisu priemyselných závodov a systémov. Máme vyše 200-ročné skúsenosti a dodávame na kľúč celé závody a komponenty pre zákazníkov v chemickom, cementárskom, banskom a oceliarskom priemysle. Našich 11 500 zamestnancov na celom svete vytvára globálnu sieť s technologickým portfóliom, ktoré v maximálnej možnej miere zaručuje produktivitu a nákladovú efektívnosť.

2020-11-30 Števo Svitko ide na svoj dvanásty Dakar s pokorou a chuťou bojovať

BRATISLAVA, 30. novembra 2020 – Najväčšie svetové motoristické dobrodružstvo Rely Dakar sa v úvode budúceho roka uskutoční aj napriek pandémii. O najlepšie umiestnenie bude opäť bojovať aj slovenský motocyklový jazdec Štefan Svitko so svojím tímom. Trojnásobný majster Európy, niekoľkonásobný majster SR v enduro a cross country a najúspešnejší domáci motocyklový jazdec sa vo farbách Slovnaft Rally Teamu postaví na štart prestížnej Rely Dakar po dvanásty raz.

Štefan tento rok v januári potvrdil na Dakare skvelú formu a medzi konkurenciou svetovej špičky skončil na celkovom 11. mieste. „Samozrejme, mohlo to byť lepšie, ale penalizácie, technické problémy a celkový priebeh pretekov prispeli k tomu, že v danom okamihu bolo 11. miesto mojím maximom. V januári sa pokúsim tento výsledok zlepšiť, aj keď treba s pokorou myslieť na to, že Dakar je hlavne o kombinácii dobrej prípravy a šťastia. Jeden neočakávaný kameň na ceste, ktorý nemusíte spozorovať, môže zmeniť všetky plány a predsavzatia.“

Slovnaft Rally Team bude mať priamo na Dakare k dispozícii motorku KTM 450 Rally Replica s továrenskou podporou priamo od výrobcu motocykla. V rámci pretekov bude Števovi asistovať ostrieľaný účastník rely – mechanik Zlatko Novosád. Manažérsku taktovku si tento raz vezme do rúk Daniela Ozanová, ktorá si už na Dakare túto úlohu vyskúšala dvakrát v iných tímoch.

Blížiaci sa 43. ročník Rely Dakar sa začína 3. januára v saudskoarabskej Džidde. Tá bude zároveň aj cieľom podujatia 15. januára 2021. Organizátori avizujú ešte väčšie dobrodružstvo ako minulý rok a sľubujú, že jazdcom oproti minulému ročníku ponúknu „prehliadku púšte“ aj na. nezmapovanom území.

Od svojej premiéry na Dakare v roku 2010 vo všetkých ročníkoch štartoval Štefan Svitko s podporou Slovnaftu. Hneď na prvom Dakare v kategórii motocyklov obsadil trináste miesto a stal sa najúspešnejším nováčikom. Nasledujúci rok pre poruchu na motorke nedokončil ôsmu etapu a musel odstúpiť. O dva roky neskôr mal nepríjemný pád a zo súťaže odstúpil len tri etapy pred koncom. V roku 2014 skončil deviaty, ale v rokoch 2012 a 2015 obsadil piate priečky. V roku 2016 triumfoval na 2. mieste. V roku 2018 po páde v 10. etape a zranení ramena predčasne Dakar ukončil. V roku 2019 musel z pretekov odstúpiť kvôli poruche motorky, no a minulý rok skončil na celkovom 11. mieste.

Blížiaci sa Dakar opäť prináša veľa zmien. Medzi najdôležitejšie patria nové bezpečnostné pravidlá, ktoré reflektujú minuloročné úmrtia motocyklistov Paula Goncalvesa a Edwina Stravera. Jazdci na motocykloch a štvorkolkách budú mať povinné vesty s airbagmi a na blížiace sa riziko ich upozornia zvukové signály. Všetci jazdci tiež musia mať osvedčenie o absolvovaní výcviku prvej pomoci. V kritických úsekoch organizátori obmedzili rýchlosť na max. 90 km/h.

Roadbooky sa budú podľa pravidiel Dakaru na rok 2021 distribuovať len 10 minút pred začiatkom každej etapy. Jednotlivé tímy budú môcť využívať tzv. digitálne roadbooky. V rámci nového ročníka budú platiť aj nové pravidlá externej pomoci pre motocyklistov ako sú limit výmeny 1 piestu, maximálny počet 6 ks zadných pneumatík na celú súťaž, všetky pneumatiky len rovnakej značky a modelu. Jazdci si tiež budú musieť pri tankovaní počas etapy poradiť sami.

Veľa sporných momentov môže vyvolať zákaz opravy motorky počas tankovania. Stačí sa zohnúť, aby ste vizuálne skontrolovali motor, a už môžete rátať s penalizáciou. Treba však rešpektovať rozhodnutie organizátorov a sústrediť sa na samotné preteky a výsledok. Opäť sa na Dakar neskutočne teším a verím, že sa mi podarí potešiť všetkých fanúšikov. Cieľ je jasný: dať zo seba maximum a preteky zdolať bez ujmy na zdraví. Mentálne aj fyzicky som pripravený, dolaďujem formu a skúšam limity motorky,“ uvádza Štefan.

Fanúšikovia Dakaru a Števa Svitka môžu počas celých pretekov sledovať aktuálne dianie, vrátane zaujímavých informácií zo zákulisia, na jeho fanúšikovskej stránke: www.facebook.com/StefanSvitkoFanklub

2020-11-19 Skupina MOL zostáva lídrom strednej Európy v udržateľnosti a po piaty rok po sebe bola zaradená do indexov udržateľnosti Dow Jones Sustainability Indices

Skupina MOL sa po posudzovacom procese za rok 2020 opäť kvalifikovala na zaradenie do indexu udržateľnosti Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) v kategórii Upstream & Integrated Oil & Gas.

Svoju vedúcu pozíciu v oblasti korporátnej udržateľnosti Skupina MOL potvrdila už piaty rok po sebe, keď bola opakovane zaradená do svetového indexu DJSI. Tohtoročné hodnotenie potvrdzuje, že Skupina MOL v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi opäť pokročila v zlepšovaní svojich výsledkov v oblasti udržateľnosti a patrí medzi top 10 % svetových integrovaných ropných a plynárenských spoločností.

Skupina MOL zostáva v strednej Európe jedným z lídrov v oblasti udržateľnosti a je jediným členom DJSI z rozvíjajúcich sa európskych krajín.

Sme hrdí na to, že naše úsilie v oblasti udržateľnosti bolo opäť ocenené zaradením do prestížneho svetového indexu Dow Jones Sustainability World Index. Je pre nás povzbudivé, že v čoraz konkurenčnejšom prostredí sme boli schopní naďalej zlepšovať svoj výkon, a to vo viacerých dimenziách. Začlenenie do DJSI je významný úspech, ale je to hlavne odraz úsilia všetkých našich zamestnancov a partnerov, pracujúcich na transformácii Skupiny MOL do nízkouhlíkového sveta,“ uviedol József Simola, finančný riaditeľ Skupiny MOL.

Program DJSI identifikuje spoločnosti, ktoré majú zabudované účinné postupy v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a governance – správy vecí verejných (ESG) v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi. DJSI je založený na dôslednej analýze výkonnosti spoločnosti v oblasti udržateľnosti, a preto sú korporácie zaradené v DJSI považované za najlepšie vo svojej triede. Vzhľadom na svoj dlhodobý záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju je pre Skupinu MOL potešiteľné, že ju v oblasti ESG investičná komunita nepretržite považuje za špičku.

×
{{-- content goes here from dom --}}
PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • M_GDPR_CONTENT_LIST_ITEM_2
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Zásady používania súborov cookie

Zásady ochrany osobných údajov

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×